Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta KOWALIK"

Analiza wpływu cen gazu ziemnego na koszty wytwarzania ciepłej wody użytkowej za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym


  W dobie cywilizacji ciepła woda użytkowa stała się standardem w życiu człowieka. Może być ona dostarczana z miejskiej sieci ciepłowniczej lub coraz częściej podgrzewana przez indywidualne kotły lub podgrzewacze. Dostępność na rynku wielu rozwiązań umożliwia dostosowanie odpowiedniego urządzenia do potrzeb klientów. Przy wyborze sposobu ogrzewania wody użytkowej, bierze się pod uwagę przede wszystkim koszty eksploatacji urządzenia. W artykule przedstawiono analizę wpływu cen gazu ziemnego w latach 2005-2012 na koszty wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Wykazano, że w budownictwie wielorodzinnym, konkurencyjnym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie indywidualnych kotłów gazowych. Keywords: domestic hot water, natural gas, gas boiler Abstract In the age of civilization, hot water has become a standard in human life. It can be supplied with district heating network or, more often, heated in individual boilers or heaters. Availability of multiple solutions in the market enables adjusting the appropriate equipment for users needs. While choosing the method of water heating, primarily, the system running costs are taken into account. The paper presents an analysis of the impact of gas prices on the costs of producing domestic hot water in 2005-2012. It has been demonstrated that in the multi-family building industry the use of individual gas boilers seems to be competitive solution. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Jarosław Boryca; boryca@wip.pcz.pl **) Mgr inż. Marta Kowalik ***) Mgr inż. Barbara Halusiak Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska Analiza wpływu cen gazu ziemnego na koszty wytwarzania ciepłej wody użytkowej za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym Analysis of Influence of Natural Gas Prices on Producing Costs of Domestic Hot Water with Two-Function Gas Boiler in Multi-Family Building Industry JAR[...]

Analiza wpływu cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na koszty ogrzewania za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym


  Wybór sposobu ogrzewania mieszkania jest ważnym i często trudnym zadaniem, jakie stoi przed użytkownikiem. Wpływa na to zarówno fakt konieczności długotrwałego użytkowania kotła oraz ilościowe i jakościowe zróżnicowanie tych urządzeń na rynku. Nowoczesne systemy grzewcze powinny spełniać podstawowe funkcje użytkowe, jak również zapewniać wygodę oraz komfort użytkowania. Bardzo istotnym czynnikiem determinującym wybór urządzenia jest jednak czynnik ekonomiczny. To głównie koszty eksploatacji oraz ceny paliw decydują o rodzaju ogrzewania. Najistotniejsza z punktu widzenia użytkownika, jest jednak cena nośnika energii. W niniejszym artykule dokonano analizy wpływu ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej na koszty ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym.WYBÓR rodzaju ogrzewania jest zawsze istotnym dylematem dla użytkownika. Systemy grzewcze muszą w pełni odpowiadać wymaganiom, a jednocześnie, jak najmniej angażować posiadacza w proces obsługi, regulacji i serwisowania. Istotnym czynnikiem, a w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych kryteriów wyboru odpowiedniego urządzenia są koszty eksploatacji. Niestety, koszty te rosną z roku na rok. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem cen surowców energetycznych. Dobranie odpowiedniego paliwa do ogrzewania mieszkania jest bardzo trudne, choćby ze względu na niestabilność cenową. Ogrzewanie budynku wielorodzinnego w nowoczesny sposób można zrealizować za pomocą źródeł ciepła zasilanych gazem ziemnym, olejem opałowym lub energią elektryczną. Największą stabilnością cen spośród trzech wymienionych paliw charakteryzuje się gaz ziemny. Jest to paliwo wydajne i relatywnie przyjazne dla środowiska. Jednym z możliwych sposobów zapewnienia sobie komfortu cieplnego w mieszkaniu zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym jest indywidualne ogrzewanie gazowe, z wykorzystaniem gazowego kotła dwufunkcyjnego. Charakterystyka kotła gazowego i ogrzewanego obiektu Badania przeprowadzono dla [...]

Komputerowy program obliczeniowy do wyznaczania temperatur spalania paliw gazowych


  Prawidłowe określenie temperatury spalania jest niezbędnym warunkiem obliczeń analitycznych, modelowych i projektowych procesów związanych ze spalaniem paliw oraz z intensywnością wymiany ciepła. Obliczenia temperatury spalania są jednak skomplikowane, a co za tym idzie uciążliwe i czasochłonne. Aby usprawnić procedurę obliczeniową stosuje się programy komputerowe. W niniejszym artykule, na podstawie analitycznych zależności dotyczących procesu spalania, opracowano komputerowy program obliczeniowy pozwalający na wyznaczenie kalorymetrycznej, teoretycznej i rzeczywistej temperatury spalania paliw gazowych. The correct determination of the combustion temperature is a prerequisite for the analytical, model and design calculations of processes associated with fuel combustion and heat transfer intensity. Combustion temperature calculations are, however, complicated, and, as a con- consequence, burdensome and time-consuming. In order to streamline the calculation procedure, software programs are used. A computational software program has been developed within this study based on analytical relationships for the combustion process, which enables the determination of the calorimetric, theoretical and actual combustion temperatures of gaseous fuels. Słowa kluczowe: spalanie paliwa gazowych, temperatura spalania, komputerowy program obliczeniowy Key words: combustion of gaseous fuels, combustion temperature, computational software program.Spis ważniejszych oznaczeń A, B, C - stałe, D, E, F, G - stałe, ci - średnia pojemność cieplna właściwa, kJ/ (um3 .K)*, p - ciśnienie parcjalne, kPa, ri - udział objętościowy składnika gazu, powie- trza lub spalin, t - temperatura, °C, α - współczynnik dysocjacji. * Objętość gazu w układzie SI podaje się w m3 umownych (um3) czyli pod ciśnieniem 1 bara i w tem- peraturze 273 K. Wstęp. Podstawowym parametrem kontroli pro- cesu spalania, poza stosunkiem nadmiaru powietrza, jest temperatura. Temperatura s[...]

 Strona 1