Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Kabacński"

WARUNKI KONIECZNE PRZESTRAJALNO´SCI ELASTYCZNYCH PÓL KOMUTACYJNYCH O KONFIGURACJIW-S-W DOI:10.15199/59.2019.7.31


  1. WPROWADZENIE Wa˙znym elementem elastycznych sieci optycznych, które umoz˙liwiaja˛ tworzenie s´ciez˙ek optycznych zajmuja˛- cych pasmo o szeroko´sci zale˙znej nie tylko od wymaganej szybko´sci transmisji, ale tak˙ze od odległo´sci i zastosowanego formatu modulacji [5]. Całe spektrum optyczne jest podzielone na wa˛skie szczeliny cze˛stotliwos´ciowe, w literaturze cz˛esto okre´slana skrótem FSU (ang. Frequency Slot Unit), a kanał optyczny mo˙ze zajmowa´c kilka takich szczelin cze˛stotliwos´ciowych [15]. Jez˙eli poła˛czenie zajmuje m szczelin cz˛estotliwo´sciowych, to nazywa si˛e je poła˛czeniem m-szczelinowym. Róz˙ne struktury pól komutacyjnych dla elastycznych w˛ezłów w sieciach optycznych rozwa˙zano w pracach [3], [4], [7], [16], a krótki ich przegla˛d moz˙na znalez´c´ w pracy [2]. Jedna˛ ze struktur sa˛ pola typu W-S-W (ang. Wavelength-Space-Wavelength), zaproponowane w pracach [6] i [7], i nazywane polami WSW1 i WSW2. W niniejszym artykule rozwa˙zamy warunki koniczne przestrajalno´sci tego typu pól komutacyjnych. Do tej pory w literaturze rozwa˙zano przede wszystkim warunki dostateczne przestrajalno´sci i podawano ró˙zne algorytmy zestawiania w sposób jednoczesny zestawu poła˛czen´, wykorzystuja ˛c do tego metode˛ dekompozycji macierzy [8], [9], [10], [11], [12], [13] lub kolorowania grafów [14]. Warunki konieczne okres´laja˛ minimalna˛ liczbe˛ zasobów w sekcji s´rodkowej, szczelin cze˛stotliwos´ciowych w ła˛- czach mi˛edzysekcyjnych w polach WSW1 lub komutatorów w sekcji ´srodkowej w polach WSW2, poni˙zej której nie istnieje algorytm umoz˙liwiaja˛cy zestawienie jednoczes ´nie dowolnej kombinacji poła˛czen´ wejs´ciowych. Wyznaczenie takich warunków pozwala tak˙ze na ocen˛e samych istnieja˛cych algorytmów do jednoczesnego zestawiania poła˛czen´. Przedstawione warunki konieczne prowadza ˛ bowiem do wniosku, z˙e algorytm zaproponowany w pracy [14] nie zawsze ko´nczy si˛e sukcesem. Układ artykułu jest naste˛puja˛cy. W ro[...]

 Strona 1