Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Rogulski"

Batteries and accumulators in Europe Baterie i akumulatory w Europie DOI:10.12916/przemchem.2014.704


  A market anal. of batteries and accumulators in terms of rational management of electrochem. power sources was performed. Particular emphasis was placed on presentation of the required and achieved levels of collection of spent batteries and accumulators in Poland. Przedstawiono analizę rynku akumulatorów i baterii przenośnych w Europie w aspekcie prowadzenia racjonalnej gospodarki elektrochemicznymi źródłami prądu. Szczególny nacisk położono na analizę danych prezentujących wymagane i osiągane poziomy zbiórki odpadów bateryjnych w Polsce. Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę akumulatorami i bateriami w Europie jest dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów1), której przeniesieniem na rynek polski jest Ustawa o bateriach i akumulatorach z 2009 r.2). Uzupełnieniem tych aktów prawnych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r.3), w którym podano minimalne roczne poziomy zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Wynoszą one w kolejnych latach: 18% w 2010 r., 22% w 2011 r., 25% w 2012 r., 30% w 2013 r., 35% w 2014 r., 40% w 2015 r. i 45% w 2016 r. Przepisy, definiując zużyte elektrochemiczne źródła prądu jako odpad niebezpieczny, narzucają obowiązek ich selektywnej zbiórki oraz recyklingu4-8). Z uwagi na konieczność weryfikacji przepływu "strumienia" baterii i akumulatorów podzielono je na kategorie6), obejmujące (i) baterie i akumulatory przemysłowe przeznaczane tylko do celów przemysłowych, zawodowych albo do stosowania w pojazdach elektrycznych, (ii) baterie i akumulatory przenośne, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy szczelnie zamknięte, które można przenosić w ręku oraz nie stanowią baterii lub akumulatora przemysłowego i samochodowego, oraz (iii) baterie i akumulatory samochodowe stosowane w rozruchu (inicjowania zapłonu) i do zasilania instalacji elektrycznej w pojazdach. Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych przedsiębiorc[...]

Market of portable batteries and accumulators Rynek akumulatorów i baterii małogabarytowych DOI:10.12916/przemchem.2014.709


  Basic information on compn. of the most popular portable batteries and accumulators and their possible impact on the environment. A rapid replacement of portable batteries and accumulators of various types with Li batteries on the global battery market indicates was obsd. Zaprezentowano podstawowe informacje na temat składu najpopularniejszych małogabarytowych baterii i akumulatorów i ich możliwego wpływu na środowisko. Zachodzące zmiany światowego rynku akumulatorów i baterii wskazują na szybkie zastępowanie różnego rodzaju baterii i akumulatorów akumulatorami litowymi. Do zasilania różnorodnych urządzeń elektronicznych, medycznych, pojazdów itp. niezbędne są przenośne źródła energii. Obecnie na rynku światowym dostępne są ogniwa i akumulatory różnych typów, rozmiarów i różnej mocy. Wśród elektrochemicznych źródeł prądu wyróżnia się ogniwa pierwotne (jednorazowego użytku) m.in. ogniwa cynkowo-węglowe i alkaliczne oraz akumulatory (baterie ładowalne) m.in. akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe, niklowowodorkowe lub litowe. Zapotrzebowanie na przenośne źródła energii wciąż rośnie, a najpopularniejsze wśród ogniw pierwotnych są cały czas baterie cynkowo-węglowe i alkaliczne. W segmencie akumulatorów obserwuje się dynamiczny rozwój technologii ogniw litowych. W artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat składu najpopularniejszych baterii i akumulatorów małogabarytowych i ich możliwego wpływu na środowisko, zmian jakie zaszły w ostatnich latach oraz prognoz rozwoju rynku akumulatorów. Z uwagi na dominującą i stabilną pozycję na rynkach akumulatorów rozruchowych i przemysłowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz sprawnie działający system zbiórki i recyklingu tych akumulatorów, pominięto aspekty związane z tym typem elektrochemicznych magazynów energii. Zagadnienia dotyczące powyższych rynków przedstawione zostaną w odrębnym artykule. Skład najpopularniejszych baterii i akumulatorów Obecnie istnieje możli[...]

Nowa generacja pierwotnych i ładowalnych baterii cynkowo–węglowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe informacje na temat zasad działania najbardziej rozpowszechnionego na rynku typu ogniw pierwotnych - baterii cynkowo-węglowych. Zaprezentowano wyniki prac potwierdzajace, że zastosowanie porowatych matryc węglowych jako kolektora prądu i nośnika mas elektroaktywnych, poprawia parametry użytkowe omawianych ogniw. Powyższa zmiana konstrukcyjna sprzyja odwracalności [...]

Perspektywy ogniw wodorkowych (Ni-MH)

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano właściwości i zastosowanie metali i ich stopów w ogniwach wodorkowych (NiMH). Opisano najważniejsze typy stopów i wpływ poszczególnych składników na absorpcję w nich wodoru. Wykazano, że właściwości stopów w układzie metal-gaz nie mają bezpośredniego "przełożenia" na układ elektroda- roztwór. Przedstawiono nowe kierunki badań nad materiałami wodorochłonnymi oraz nowe składy stopów. Pozytywne zakończenie prac badawczych nad nowymi materiałami wodorochłonnych sprawi, że ogniwa Ni-MH staną się konkurencyjne w stosunku do ogniw litowych i paliwowych. A review, with 30 refs., of metal hydrides used as electrode materials in hydride cells. Większość opinii w opracowaniach na temat wodoru i jego zastosowania powstałych w drugiej połowie XX w. była zgodna do teg[...]

 Strona 1  Następna strona »