Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Ozimina"

Chemiczna regeneracja zużytego węgla aktywnego z wykorzystaniem reakcji Fentona


  Zbadano możliwość wykorzystania reakcji Fentona i modyfikowanej reakcji Fentona, jako metod utleniania substancji organicznych w procesie regeneracji zużytych węgli aktywnych, pochodzących z instalacji przemysłowych. Regeneracji poddawano zużyty katalizator typu węgiel aktywny-octan cynku stosowany w syntezie organicznej i węgiel aktywny po kilkuletniej eksploatacji w stacji uzdatniania wody. Stwierdzono, że skuteczność procesu zależna jest od rodzaju i ilości zaadsorbowanych na powierzchni węgla substancji organicznych. Proponowana metoda regeneracji w odniesieniu do węgla aktywnego z instalacji oczyszczania wody była nieskuteczna, nie dawała zmian wskazujących na poprawę parametrów struktury porowatej. Natomiast analogiczne warunki regeneracji zastosowane w odniesieniu do węgla aktywnego będącego nośnikiem katalizatora pozwoliły na odzyskanie zdolności sorpcyjnych węgla. Powierzchnia właściwa zregenerowanego węgla wynosiła ok. 1000 m2/g przy całkowitej objętości porów 0,6 cm3/g, a liczba jodowa była równa 1042 mg/g. Wykorzystywany w modyfikowanej reakcji Fentona utleniacz CaO2 jako źródło H2O2 pozwala na uzyskanie porównywalnych, z klasyczną reakcją Fentona, efektów w odniesieniu do struktury porowatej zregenerowanych węgli aktywnych, natomiast powoduje różnice w chemicznym charakterze powierzchni. Two spent activated C samples formerly used as Zn(OAc)2 catalyst support or water treatment sorbent were regenerated by oxidn. with H2O2 or CaO2 in aq. medium at pH 3 and room temp. The activated C used as a catalyst carrier recovered its porous structure, sorptive capacity and activity after the regeneration, while the water treatment sorbent could not be sufficiently regenerated in the Fenton reaction. Use of CaO2 was as efficient as H2O2 but contributed to an improvement of the chem. nature of the activated C surface. Węgle aktywne z uwagi na swoje wyjątkowe właściwości sorpcyjne, jak i katalityczne są powszechnie [...]

Wpływ chemicznej regeneracji zużytego węgla aktywnego na jego właściwości fizykochemiczne


  Badano regenerację zużytego węgla aktywnego poprzez utlenienie zaadsorbowanych substancji z wykorzystaniem nadtlenku wodoru oraz reakcji Fentona zaliczanych do utleniaczy stosowanych w metodach pogłębionego utleniania (AOP). Wykazano, że na skutek działania nadtlenku wodoru na zużyty węgiel F-300z następowało częściowe utlenienie zaadsorbowanych substancji, czemu towarzyszył znaczny ubytek masy i zmniejszenie średnicy granul, jak również zmiana charakteru chemicznego powierzchni. Pozytywny efekt regeneracji węgla aktywnego F-300z uzyskano w przypadku wykorzystania do tego celu reakcji Fentona. Wykazano, że skuteczność procesu regeneracji zależy od stosunku Fe2+:H2O2. W odniesieniu do węgla aktywnego F-300z nasyconego złożoną mieszaniną związków organicznych proces regeneracji przebiegał najefektywniej przy stosunku masowym Fe2+:H2O2 1:5. W uzgodnionych warunkach regeneracji uzyskano węgiel aktywny o strukturze porowatej węgla świeżego, przy czym zmianie uległ charakter chemiczny powierzchni z zasadowego dla węgla świeżego F-300, na kwaśny dla węgli zregenerowanych. Spent com. activated C was regenerated with H2O2 or H2O2/Fe2+ and analyzed for grain size distribution and contents of acidic and basic groups on the surface. The adsorbed org. compds. were removed in both cases but the use of H2O2/Fe2+ was more efficient than that of H2O2. Szerokie i wciąż rosnące wykorzystanie węgli aktywnych pociąga za sobą coraz większą ich produkcję. Zgodnie z danymi z Roskill Reports1) światowe zużycie węgli aktywnych w 2007 r. wynosiło ok. 650 tys. t, a przewiduje się, że w 2015 r. może osiągnąć poziom 1,36 Mt, co wynika z rosnącego stosowania węgli aktywnych w procesach oczyszczania wody, ścieków i gazów. Naturalną konsekwencją stosowania węgli aktywnych jest to, że po wykorzystaniu stają się odpadem, który musi być odpowiednio zagospodarowany. Najkorzystniejszym kierunkiem unieszkodliwiania odpadów, zarówno z punktu widzenia społe[...]

 Strona 1