Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAWSKI A."

New generation Network - PROFUSION


  A programmable fusion network, merging the advantages of guaranteed circuit services and bandwidth efficient packet transfer into a hybrid, highly customizable network infrastructure, based on state-of-the-art Ethernet technology, is considered in this project as a feasible way to deploy flexible solutions for next-generation networks, even in multi-provider contexts. The key element enabling this concept is the modular programmable router architecture, which adopts emerging standards to support dynamic management and customized configuration of network resources and services. The issues addressed by the project PROFUSION include: ● how to enable, implement and manage effective circuit/packet integration according to emerging networking/application scenarios with experimental high-performance service demonstration; ● how to overcome existing limitations in network management and deploy a flexible and dynamic network service configuration framework based on emerging standards; ● how to exploit programmability in view of sustainable and power efficient network design by smartly sharing network resources through circuit and packet services. As for the expected outcomes, the project will design and prototype backward compatible, cost-effective, future-proof, programmable network interfaces to facilitate the development of future dynamic Internet services. PROFUSION motivations and addressed problems Advanced transmission technologies offer large capacity in both core and access telecommunication networks, especially when optical fibres are deployed as physical medium. This capacity can be fruitfully exploited to meet the requirements of new network service markets that strongly promote emerging bandwidth-demanding applications, such as large data transfers, cloud computing applications, immersive videoconferencing, high definition TV, and cinema services. At the same time, new pervasive applications as well a[...]

Domieszkowanie ZnO na typ p przy użyciu N i Ag: tworzenie wytrąceń i rola wodoru


  Efektywne domieszkowanie ZnO na typ p jest problemem technologicznym, który nie doczekał się jak dotąd zadowalającego rozwiązania. Efektywne domieszkowanie wymaga spełnienia kilku warunków, mianowicie: (1) akceptor powinien być możliwie płytki, (2) powinien się on charakteryzować wysoką rozpuszczalnością, pozwalającą na uzyskanie wysokich koncentracji dziur, (3) rozkład domieszek powinien być możliwie jednorodny, gdyż tworzenie się wytrąceń zmniejsza efektywność domieszkowania. W praktyce efektywność domieszkowania jest dodatkowo ograniczona przez tworzenie się kompensujących defektów rodzimych, czyli luk tlenowych i międzywęzłowego cynku w ZnO [1]. W praktyce, bardzo poważnym problemem jest obecność wodoru w ZnO [1]. Wodór jest donorem kompensującym intencjonalne akceptory.Wnika w warstwy ZnO z atmosfery, a jego typowe i jednocześnie równowagowe koncentracje są rzędu 1019-1020 cm-3 w zależności m in. od typu przewodnictwa. Tak więc przyczyny niskiej efektywności domieszkowania są po części fundamentalne i wynikają ze struktury elektronowej czystego ZnO oraz jego właściwości termodynamicznych, które implikują wysokie koncentracje równowagowe kompensujących defektów rodzimych. Zastosowanie nierównowagowych technik wzrostu, takich jak osadzanie z wiązek molekularnych czy sputtering, pozwala na jedynie częściowe przekroczenie tych naturalnych barier poprzez dobór odpowiednich warunków wzrostu i wygrzewania. Obecność wodoru jest trudna do uniknięcia. Domieszkowanie na typ p osiągnięto używając atomów grupy V, przede wszystkim N i P podstawiających tlen [1],atomów grupy I - takich jak międzywęzłowy Li [1] oraz atomów grupy IA, mianowicie Ag, Cu i Au podstawiających Zn [2]. Wyniki osiągnięte przy u[...]

Ostatnie zmiany i wizja przyszłości w regulacji rynków ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano ostatnie zmiany i przedstawiono przyszłościową wizję regulacji rynków ciepła. Zmiana progu koncesyjnego w odniesieniu do mocy cieplnej, zainstalowanej w źródle z 1 do 5 MW spowodowała istotne zmniejszenie liczby koncesjonowanych przedsiębiorstw. W artykule zwrócono uwagę na problemy związane ze zwrotem na kapitale oraz dekapitalizacją majątku trwałego przedsiębiorstw ciepłowniczych. Opisano również założenia do uproszczonego sposobu kształtowania taryf na ciepło. Keywords: control of heat markets, decapitalisation, forming the heat tariffs Abstract Recent changes and the futuristic vision of the control of heat markets are presented. Change of the concession threshold with regard to the thermal power installed in a source from 1 to 5 MW has caused significant reduction in the number of licensed companies. The article highlights the problems associated with the return on equity capital and decapitalisation of fixed assets of heating companies. It describes also the assumptions for the simplified method of forming the heat tariffs. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Paweł Bogusławski - Naczelnik Wydziału Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki *) Anna Buńczyk - Główny Specjalista Wydział Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki Ostatnie zmiany i wizja przyszłości w regulacji rynków ciepła Recent Changes and Vision of Future Control of Heat Markets PAWEŁ BOGUSŁAWSKI*) ANNA BUŃCZYK**) OBECNE Forum Ciepłowników Polskich jest XV z kolei wydarzeniem skupiającym zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, środowiska naukowe, a także przedstawicieli Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE), centralnego organu administracji rządowej powoływanego na mocy ustawy - Prawo energetyczne [1]. Tegoroczna, jubileuszowa konferencja odbyła się w[...]

Obliczenia z pierwszych zasad własności defektów rodzimych w ZnRh2O4 DOI:10.15199/ELE-2014-124


  Przezroczyste tlenki przewodzące charakteryzuje zarówno wysoka przezroczystość w obszarze światła widzialnego, jak i wysoka ruchliwość nośników i dobre przewodnictwo elektryczne, co powoduje iż są one istotne z punktu widzenia zastosowań [1]. Większość tlenków wykazuje przewodnictwo typu n. Badania prowadzone w ostatnim okresie poświęcone były w znacznej mierze uzyskaniu przewodnictwa typu p. Dwie grupy tlenków, mianowicie delafosyty CuXO2 (X = Al, Ga, In) [2] i spinele ZnX2O4 (X = Co, Rh, Ir), wykazują przewodnictwo typu p [3-6], które może być aktywowane termicznie poniżej temperatury pokojowej, i przybiera wartości rzędu 0,4-3,4 S/cm w T = 300 K [5]. Co więcej, struktura elektronowa obu grup jest zbliżona. Najwyższe przewodnictwo elektryczne zaobserwowano dla X = Rh i Ir [5]. W szczególności własności ZnRh2O4 są obiecujące dla optoelektroniki. Pomiary Mizoguchiego i in. wykazały, iż w ZnRh2O4 optyczna przerwa wzbroniona Egap wynosi 2,1 eV [3]. W pracy tej przyjęto, iż wierzchołek pasma walencyjnego (VBT) jest zbudowany z orbitali 4d 6 atomów Rh w stanie niskospinowym. Dokładniejsze pomiary Dekkersa i in. [5] wykazały, że Egap = 2,74 eV, zaś przewodnictwo typu p zostało przypisane obecności dziur. Równolegle z badaniami doświadczalnymi prowadzone były obliczenia teoretyczne struktury elektronowej [4, 7-9] w ramach teorii funkcjonału gęstości. Potwierdziły one hipotezę wysuniętą w pracy [3], że przerwa wzbroniona jest utworzona pomiędzy stanami 4d(Rh) rozszczepionymi przez oktaedryczne pole krystaliczne na zapełniony tryplet t2g i pusty dublet eg. Orbitale d znajdują się w konfiguracji niskospinowej. Zbliżoną strukturę pasmową otrzymano w pracach [8, 9] przy zastosowaniu funkcjonałów hybrydowych, które prowadzą do wartości Egap bliższej wartości doświadczalnej. W pracy [10] przeprowadzono obliczenia struktury pasmowej idealnego materiału i defektów stosując przybliżenie uogólnionego gradientu (GGA), które wykazały też istotn[...]

Bezstykowy hybrydowy ogranicznik prądów zwarciowych DOI:10.15199/48.2017.02.57

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono budowę bezstykowego hybrydowego ogranicznika prądów zwarciowych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych z uwzględnieniem zagadnienia jak najkrótszego wyłączania zwarcia poprzez odpowiedni dobór czasów sterowania tranzystorem IGBT. Abstract. The article discusses the operation and main characteristics of contactless hybrid current limiter (Contactless hybrid current limiter). The results from experiments which take into account the fastest short circuit removal by the IGBT’s on-time control was presented. Słowa kluczowe: bezpiecznik krótkotopikowy, ogranicznik prądów, tranzystor IGBT, krzywa V Keywords: contactless hybrid current limiter, CHCL, ultrashort fuse, V-curve Wstęp Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta uzależnienie od urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zwiększająca się liczba urządzeń powoduje konieczność zapewnienia odpowiedniej mocy elektrycznej zasilającej. Urządzenia elektroniczne wymagają dostawy energii elektrycznej o określonej jakości, głównie bez zapadów napięcia. Zwiększająca się moc urządzeń skutkuje potrzebą budowy stacji elektroenergetycznych o dużych prądach roboczych i tym samym o dużych wartościach prądów zwarciowych. W przypadku zwarcia awaryjnego obok skutków cieplnych i elektrodynamicznych powstaje zanik napięcia, który będzie się przenosił na inne obwody systemu elektroenergetycznego. W takim przypadku istotne jest szybkie wyłączenie obwodu powodującego zwarcie. Dotychczasowe rozwiązania opierały się na klasycznym zestyku umieszczonym w różnego rodzaju urządzeniach i środowiskach umożliwiających zgaszenie łuku elektrycznego. Masywny styk przystosowany do przewodzenia znacznych prądów roboczych wymuszał konieczność zastosowania odpowiedniego napędu otwierającego zestyk, a to z kolei wydłużało czas działania całego aparatu - nawet do blisko 100 ms. W takim przypadku aparat ogranicza jedynie skutki cieplne bez ograniczenia skutków elektrodynamicznych. Rozwój[...]

Układ bezprzerwowego zasilania średniego napięcia z superkondensatorowym zasobnikiem energii DOI:10.15199/74.2017.5.12


  Słowa kluczowe: superkondensator, zanik napięcia, wielopoziomowy przekształtnik energoelektroniczny W artykule przedstawiono opis układu bezprzerwowego zasilania średniego napięcia zawierającego: zasobnik superkondensatorowy, wielopoziomowy przekształtnik DC/AC i szybki łącznik próżniowy. Opracowany system może służyć jako zabezpieczenie wydzielonej sieci energetycznej średniego napięcia przed zanikami lub zapadami. Opisano ideę działania, realizację wybranych bloków układu oraz wyniki badań laboratoryjnych. Keywords: supercapacitor, voltage sag, multilevel powerelectronic converter This article describes the uninterruptible power supply in a medium voltage setup comprising a supercapacitor storage device, DC/AC multi-level inverter and fast vacuum switch. Described system can secure islanded grid of medium voltage against interrupions or sags. An idea of functioning, implementation of selected components and laboratory results was shown.Zaburzenia w sieciach dystrybucyjnych napięcia przemiennego ze względu na miejsce ich powstawania można podzielić na dwie grupy [4]. Do pierwszej należą zaburzenia generowane w infrastrukturze sieciowej na skutek: zwarć, czynności łączeniowych lub zakłóceń powodowanych przez oddziaływania atmosferyczne, a do drugiej - generowane przez użytkowników energii elektrycznej. Są one powodowane przez zwarcia w odbiornikach a także rozruchy napędów elektrycznych dużych mocy. Ze względu na kształt zaburzenia napięcia można wyróżnić sześć grup [1] pokazanych na rys. 1. Przyjmują one postaci zakłóceń napięcia i mogą objawiać się w formie: przepięć (1), migotań (2), wahań (3), zapadów (4), przerw (5) lub innych zniekształceń przebiegu napięcia zwykle o charakterze losowym (6). Według normy PN-EN 50160 przez zapad rozumie się nagłe i chwilowe obniżenie napięcia do wartości z przedziału od 1 do 90% na czas od 10 ms do 1 min, po którym następuje powrót do poprzedniej wartości. Przerwę w zasilaniu definiuje[...]

Czynniki fizykochemiczne wskazujące na korozję betonu i odory w kanalizacji na obszarach wiejskich DOI:10.15199/62.2019.9.2


  Siarkowodór jest produktem przemian biochemicznych zachodzących w warunkach beztlenowych. Warunki takie powstają w przewodach ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej, gdzie ścieki płyną całym przekrojem rury. Związki siarki zawarte w ściekach przenikają do biofilmu utworzonego na ściankach przewodów, gdzie są redukowane do siarki elementarnej przez bakterie redukujące siarczany sulphate-reducing bacteria (SRB). Siarka dwuwartościowa przenika z biofilmu do ścieków i tam, w zależności od odczynu, tworzy siarkowodór, jony HS- lub pozostaje w formie S2-. W temp. 25°C przy pH 6 teoretycznie ponad 90% form siarki dwuwartościowej przechodzi w siarkowodór (H2S), przy pH 7,5 ok. 23%, a powyżej 8,5 H2S praktycznie już nie występuje1, 2). Potwierdziły to badania J. Vollertsena i współpr.3), którzy stwierdzili, że przy rosnących stężeniach siarczków, udział siarkowodoru był malejący dla rosnących wartości pH. Rozpuszczony w ściekach siarkowodór uwalniał się do przestrzeni powietrznej w studniach rozprężnych, gdzie rozpuszczał się w wodzie na zawilgoconych betonowych ścianach studni i na powierzchni włazów. Tam, przy udziale bakterii utleniających siarkę, sulfur-oxidizing bacteria (SOB), powstawał biogeniczny kwas siarkowy, który reagował ze składnikami betonu, powodując korozję. Wartość pH nowej studni betonowej4) wynosi 12-13. Aby doszło do utlenienia siarkowodoru na powierzchni betonu5), pH musi obniżyć się do 9. Wówczas następuje kolonizacja powierzchni przez bakterie z rodzaju Thiobacillus. Obniżenie pH powierzchni studni następuje w procesie karbonizacji betonu4, 6, 7). Czas zmiany odczynu koreluje ze wzrostem stężenia siarkowodoru w powietrzu8). Wpływ stężenia siarkowodoru na korozję betonu potwierdziły także wyniki badań US Environmental Protection Agency9) (systemy skorodowane cechowały się znacznie wyższymi stężeniami H2S niż systemy nieskorodowane). Jiang i współpr.10) wykazali, że ubytki korozyjne były tym większe, im większe było st[...]

 Strona 1