Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"JAN BŁASZCZAK"

Wpływ modyfikatora siły jonowej na równowagę ekstrakcji jonów Ni(II) i Co(II) za pomoc kwasu di(2-etyloheksylo)fosforowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badania ekstrakcji jonów niklu(II) i kobaltu(II) z wodnych roztworów ich siarczanów(VI) kwasem di(2-etyloheksylo)fosforowym (D2EHPA). Jako rozpuszczalniki organiczne stosowano naftę (Exxsol D 220/230) i toluen. Zbadano wpływ pH na równowagę oraz na wydajność ekstrakcji. Dla wszystkich rozpuszczalników wyznaczono izotermy ekstrakcji dla wybranego początkowego pH fazy wo[...]

Otrzymywanie czystego siarczanu glinu z popiołów turoszowskich

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania nad otrzymywaniem bezwodnego siarczanu glinu w procesie ługowania popiołów turoszowskich za pomocą kwasu siarkowego. Wskazano na podstawowe parametry mające istotny wpływ na wydajność tego procesu (stężenie kwasu, temperatura i czas ługowania). Omówiono wyniki wstępnych badań nad ługowaniem popiołów pod zwiększonym ciśnieniem. Przedstawiono wydajność procesów krystalizacji [...]

Badania nad krystalizacją uwodnionego fluorku glinu DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ temperatury, początkowego stężenia roztworu, ilości zaszczepki, ilości wolnego kwasu fluorokrzemowego oraz ilości zanieczyszczeń stałych w postaci krzemionki na krystalizację uwodnionego fluorku glinu. Stwierdzono, że kryształy fluorku glinu mają najkorzystniejszą strukturę wtedy, kiedy temperatura jest wyższa niż 70°C, a początkowe stężenie A1F3 wynosi około 160 g/dm3. Tabela 1. Wpływ początkowego stężenia roztworu A1F3 na krystalizację ALF3 - 3 H20 Stężenie roztworu A1F3 (w g/dm3) po następującym czasie krystalizacji (w min): 0 30 60 90 120 150 180 240 300 360 87 66 48 34 26 22 20 18 15 15 118 85 63 40 28 23 18 16 16 14 161 102 73 50 31 22 . 20 16 15 15 Większość ciał stałych charakteryzuje się pewną określoną strukturą, właściwą danej substancji. Elementy wchodzące w skład ich budowy są względem siebie usytuowane w sposób uporządkowany. O ciałach takich mówimy, że mają one budowę krystaliczną. Atomy (jony) są w nich ułożone symetrycznie; wydzielając się z roztworu lub stopu w postaci fazy stałej, umieszczają się w ściśle określonych pozycjach. Rozróżnia się dwa etapy krystalizacji z fazy ciekłej: powstawanie krystalicznych zarodków i wzrastanie kryształów. Dokładna znajomość przebiegu procesu krystalizacji może ułatwić sterowanie nim w taki sposób, aby tworzyły się kryształy o wymaganej wielkości. Warunkiem koniecznym do spowodowania wykrystalizowania ciała stałego z roztworu jest jego przechłodzenie lub przesycenie, tzn. stworzenie takich warunków, w których stan równowagi między fazą stałą i ciekłą zostanie przesunięty w zakresie rozpuszczalności na niekorzyść ciała stałego. Wykrystalizowanie ciała stałego może nastąpić także w wyniku reakcji chemicznej, jeśli powstający produkt charakteryzuje się małą rozpuszczalnością. Przykładem takiego procesu jest reakcja H2 SiF6 z wodorotlenkiem glin[...]

Wpływ warunków produkcji fluorku glinowego na uziarnienie wytrącającej się krzemionki odpadowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad wpływem środków powierzchniowo czynnych w procesie otrzymywania fluorku glinowego zarówno na wielkość kryształów A lF3-xH2Os jak i na stopień zdyspergowania krzemionki. Uzyskano dobrze zdyspergowaną krzemionkę, charakteryzującą się lepszymi parametrami flzyko- mechanicznymi w porównaniu z krzemionką otrzymaną bez dodatku środków powierzchniowo czynnych. W poprzednich pracach113) zaprezentowano wyniki badań nad wpływem zanieczyszczeń znajdujących się w substratach (kwas fluorokrzemowy i wodorotlenek glinowy) oraz środków powierzchniowo czynnych dodawanych celowo do roztworu w procesie krystalizacji uwodnionego fluorku glinowego na wielkość powstających kryształów A1F3 xH20 . W procesie otrzymywania fluorku glinowego z kwasu fluorokrzemowego i wodorotlenku glinowego tworzą się ubocznie znaczne ilości odpadowej krzemionki. Ostatnio zapotrzebowanie na krzemionkę w różnych gałęziach przemysłu gwałtownie wzrasta. Dlatego też zajęto się problemem otrzymywania krzemionki o odpowiedniej powierzchni właściwej oraz właściwego jej zagospodarowania. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ środków powierzchniowo czynnych, dodawanych celowo w procesie otrzymywania fluorku glinowego, zarówno na wielkość kryształów A1F3 xH20 , jak i na stopień zdyspergowania powstającej krzemionki. Na świecie w tym celu stosuje się następujące środki powierzchniowo czynne: sulfonaty, sulfanole, alkiloamidy, oksyetylenowane alkohole, aldehyd heptylowy, kwasy tłuszczowe (do C9 włącznie), kwas oleinowy oraz środki polimerowe: alkohol poliwinylowy, żywice moczni[...]

Aktywność powierzchniowa i współczynniki dyfuzji dla wybranych składników pianotwórczych środków gaśniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania równowagowego i dynamicznego napięcia powierzchniowego dla wybranych składników pianotwórczych środków gaśniczych, m.in. surfaktantów z ugrupowaniem perfluoroalkilowym. Na podstawie zmierzonych wartości napięcia powierzchniowego metodą statyczną wykreślono izotermy napięcia powierzchniowego i obliczono podstawowe wartości charakteryzujące aktywność powierzchniową bad[...]

Wpływ środków powierzchniowo czynnych na krystalizację fluorku glinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad powiększaniem ziaren (kryształów) uwodnionego fluorku glinowego i polepszaniem filtracji tego związku. W tym celu zastosowano środki powierzchniowo czynne: anionowy - sulfobursztynian sodowy i kationowy - chlorek alkilotrimetyloamoniowy (Kaminox). Zaobserwowano wyraźne zwiększenie wymiarów kryształów uwodnionego fluorku glinowego, zwłaszcza w wypadku zastosowania sulfobursztynianu sodowego w ilości 0,1%. Fotografię Autora zamieściliśmy w nr. 1/88 na str. 29 {red.) W poprzednich pracach1,2) przedstawiono wpływ związków znajdujących się w substratach (kwas fluorokrzemowy i wodorotlenek glinowy) na krystalizację uwodnionego fluorku glinowego. Zanieczyszczenia te występują w określonych ilościach zależnych od rodzaju zastosowanego surowca. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ środków powierzchniowo czynnych, celowo dodawanych do roztworu w procesie krystalizacji AlF3 x H20 , na wielkość powstających kryształów. Obecność w krystalizującym roztworze substancji powierzchniowo czynnych może [...]

 Strona 1