Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Szulc"

Otrzymywanie chemicznie sieciowanych pianek na bazie kopolimeru etylenu z octanem winylu.Wpływ składu kompozycji polimerowej i ciśnienia na właściwości pianek polimerowych.

Czytaj za darmo! »

Omówiono dane literaturowe, głównie patentowe, dotyczące wytwarzania sieciowanych pianek poliolefinowych, oraz przedstawiono wyniki własnych badań laboratoryjnych procesu otrzymywania sieciowanych pianek poliolefinowych z zastosowaniem nadtlenku dikumylu jako czynnika sieciującego, azodikarbonamidu jako czynnika spieniającego oraz tlenku cynku jako czynnika obniżającego temperaturę rozkładu azodikarbonamidu. Określono wpływ ciśnienia stosowanego podczas wytwarzania pianek na ich takie właściwości, jak gęstość pozorna całkowita, krotność spienienia, twardość, stopień usieciowania oraz wytrzymałość na rozciąganie, przy zmieniającej się zawartości tlenku cynku i nadtlenku dikumylu oraz stałym stężeniu azodikarbonamidu. Com. CH2=CH2/CH2=CHOAc copolymer (27% of CH2= CHOAc) was[...]

Wpływ zawartości sadzy na proces sieciowania kompozycji poliolefinowej przeznaczonej do spieniania oraz na właściwości pianek sieciowanych chemicznie


  Zbadano wpływ zawartości sadzy, użytej w stężeniu do 2,8 cg/g, na proces sieciowania kompozycji poliolefinowej na bazie blendy LDPE i kopolimeru EVA, zachodzący wobec nadtlenku dikumylu. Badania prowadzono przy użyciu reometru oscylacyjnego w temp. 173°C, 180°C i 185°C. Oznaczono zależności zmian wartości momentu skrętnego oraz czasu sieciowania od zawartości sadzy. Stwierdzono, że korzystniejsze wyniki uzyskuje się dla niższych temperatur. Z tego względu chemicznie sieciowane pianki poliolefinowe o różnej zawartości sadzy sporządzono w temp. 173°C i 180°C pod ciśnieniem 22 MPa, w czasie 4 min. Zbadano stopień usieciowania, gęstość pozorną całkowitą, twardość oraz właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu otrzymanych pianek poliolefinowych. Stwierdzono znaczący wpływ zawartości sadzy użytej w stężeniu powyżej 2,4 cg/g na większość badanych właściwości. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Ryszard Szulc*, Stanisław Kudła Wpływ zawartości sadzy na proces sieciowania kompozycji poliolefinowej przeznaczonej do spieniania oraz na właściwości pianek sieciowanych chemicznie Effect of carbon black on the cross-linking a polyolefin composition designed for foaming and on the properties of chemically cross-linked and foamed products Dr Stanisław KUDŁA - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1830. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; tel.: (77) 487-31-87; fax: (77) 487-30-60; e-mail: szulc.r@icso.com.pl Inż. Ryszard SZULC w roku 1981 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest specjalistą badawczo-technicznym i pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Poliolefin w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie- Koźlu. Specjalność - chemia i technologia organiczna. * Autor do korespondencji: 90/10(2011) 1841 w tym zakresie, a [...]

Effect of filler type and irradiation dose on some properties of polyolefine foams Wpływ rodzaju napełniacza oraz dawki napromieniowania na wybrane właściwości pianek poliolefinowych DOI:10.15199/62.2016.1.11


  Ethylene/vinyl acetate copolymer was compounded with ZnO, chalk or a com. nanofiller, azodicarbonamide and an antioxidant, formed as plates and crosslinked under electron irradn. with varying irradn. dose (40-100 kGy). The gel fractions of the blends increased whereas the elongation decreased with increasing the irradn. doses in whole range. The filler type showed also a considerable effect on selected properties of the foams. Przedstawiono wpływ rodzaju i zawartości mikro- i nanonapełniaczy oraz dawki promieniowania w kompozycjach do spieniania opartych na kopolimerze EVA (etylen/octan winylu) na wybrane właściwości usieciowanych pianek, takie jak struktura komórkowa, gęstość, czas spieniania, stopień usieciowania oraz wielkość komórek. Sieciowane pianki poliolefinowe odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, a jednocześnie małą gęstością, jednolitą strukturą komórkową o drobnych, zamkniętych porach oraz bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi i dźwiękochłonnymi. Dlatego też są stosowane jako materiały izolacyjne termiczne i akustyczne (m.in. różnego rodzaju rury izolacyjne), w przemyśle opakowaniowym, w transporcie, sporcie i turystyce (karimaty, plecaki, ochrona stawów) oraz jako specjalistyczne materiały konstrukcyjne. Najczęściej stosuje się układy składające się z polietylenu małej gęstości (PELD) oraz kopolimeru etylen/octan winylu (EVA), którego charakterystycznymi cechami są m.in. duża elastyczność oraz udarność1). Sieciowane pianki polietylenowe zostały szeroko opisane w literaturze. Wang i współpr.1) badali m.in. wpływ wielkości dawki promieniowania γ oraz zawartości kopolimeru EVA na właściwości sieciowanych radiacyjnie pianek PELD/EVA w obecności nadkrytycznego ditlenku węgla jako środka spieniającego (scCO2). Okazało się, że sieciowanie radiacyjne wpłynęło pozytywnie na morfologię komórkową oraz zwiększyło zakres temperatury spieniania układu PELD/EVA. Otrzymano sieciowane pianki o m[...]

Study on utilization of cross-linked polyethylene foams. Badania nad zagospodarowaniem odpadów chemicznie sieciowanego polietylenu komórkowego


  Cross-linked polyethylene foam waste was thermomech. degraded and blended with virgin polyolefins in a kalender or rheomixer at 150°C. The blends were foamed with azodicarbonamide and crosslinked with (PhCMe2O)2 at 220°C and studied for tensile strength, elongation at break and melt flow index. The addn. of blends did not result in any substantial deterioration of the foam properties. Odpadową piankę z polietylenu sieciowanego poddano obróbce termomechanicznej w celu zniszczenia jej struktury komórkowej. Do takiego materiału wprowadzano wybrane poliolefiny pierwotne, otrzymując mieszanki o dobrych właściwościach przetwórczych, które zostały użyte jako składniki tworzyw przeznaczonych do wytwarzania sieciowanych tworzyw porowanych. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach możliwe jest użycie sieciowanego odpadu do wytwarzania wyrobów porowanych o bardzo dobrych właściwościach. Technologia wytwarzania sieciowanego polietylenu komórkowego opiera się na reakcji sieciowania, prowadzonej najczęściej przy użyciu nadtlenków organicznych. Jest to reakcja nieodwracalna, prowadząca do powstania wiązań poprzecznych węgiel-węgiel między sąsiednimi łańcuchami polietylenu i umożliwiająca powstanie sieci przestrzennej stabilizującej struktury komórkowe tworzące się przy produkcji wyrobów porowanych z użyciem poroforu chemicznego1). Obecność sieci przestrzennej poprawia właściwości użytkowe wyrobów komórkowych, ale z drugiej strony jest powodem problemów związanych z recyklingiem materiałów tego typu. Stopień usieciowania zależy od stężenia nadtlenku, rodzaju polimeru, zawartości poroforu i innych dodatków2). Wysoka jego wartość uniemożliwia zawracanie odpadów do produkcji, co jest rutynowo praktykowane w przypadku polietylenu komórkowego niesieciowanego. Proces chemicznego sieciowania polietylenu można porównać z procesem wulkanizacji kauczuku w celu otrzymania gumy, np. do produkcji opon samochodowych3). [...]

Otrzymywanie radiacyjnie sieciowanych pianek z polietylenu małej gęstości

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej rynku i technologii wytwarzania radiacyjnie sieciowanych poliolefinowych wyrobów porowatych SPP (pianek). Opisano wyniki prac własnych uzyskane podczas prowadzenia badań wytwarzania pianek polietylenowych sieciowanych radiacyjnie wiązką elektronów wysokoenergetycznych. Określono wpływ obecności tlenku cynku i stearynianu cynku w matrycy polimerowej obok azodikarbonamidu użytego jako czynnika spieniającego, a także wpływ dawki napromieniowania kompozycji polimerowej na stopień jej usieciowania i czas porowania (spieniania) w temp. 210°C oraz na gęstość i strukturę komórkową otrzymanych wytworów. Low-d. polyethylene was compounded with ZnO or Zn stearate, chalk, azodicarbonamid porofor and antioxidants, formed as plates, crosslinked under electron irradn. (60-110 kGy) at room temp., foamed by heating at 210°C to 2-3 mm thick foam plates and studied for apparent d. and gel no. The addn. of Zn compds. resulted in shortening the crosslinking and foaming times and in increasing the crosslinking d. W poprzedniej publikacji1) opisano sposoby otrzymywania chemicznie sieciowanych pianek poliolefinowych oraz wyniki badań prowadzonych w skali laboratoryjnej w celu określenia wpływu składu kompozycji polimerowej i ciśnienia na właściwości pianek usieciowanych chemicznie. Obecnie przedstawiony jest przegląd literatury na temat wytwarzania pianek poliolefinowych sieciowanych radiacyjnie oraz wyniki badań własnych w tym zakresie. Pianki polimerowe są materiałami dwufazowymi, w których gaz jest zdyspergowany w ciągłej fazie tworzywa polimerowego2). Materiały te są bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia dzięki takim zaletom, jak niska cena i korzystne właściwości użytkowe: niewielka gęstość, niskie przewodnictwo cieplne, wysoka dźwiękochłonność, odporność chemiczna, brak absorpcji wody, zdolność pochłaniania czynników mechanicznych, wysoka elastyczność i stosunkowo duża wytrzymałość mecha[...]

 Strona 1