Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BARTŁOMIEJ JAKUBOWSKI"

Filtry UV na bazie pochodnych 1,3-diarylopropano-1,3-dionu

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu prac badawczych, dotyczących zastosowania i otrzymywania pochodnych 1,3-diarylopropano-1,3-dionu. Pochodne te są stosowane głównie w kosmetyce jako filtry UV oraz jako dodatki do polimerów i farb (w postaci kompleksów z metalami). Opisano metodę wytwarzania pochodnych 1,3-diarylopropano- 1,3-dionu poprzez krzyżową kondensację Claisena odpowiedniego estru i ketonu wobec [...]

Kinetyka utleniania izomerycznych metoksy-(1-metyloetylo)benzenów

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę bezkatalitycznego utleniania 1-metoksy-2-(1-metyloetylo)benzenu, 1-metoksy- 3-(1-metyloetylo)benzenu i 1-metoksy-4-(1- metyloetylo)benzenu tlenem w fazie ciekłej w zakresie temp. 50-120°C. Określono utlenialności badanych związków i sumaryczne zastępcze energie aktywacji reakcji utleniania. The kinetics of noncatalyzed liquid-phase oxidation of 1- methoxy-2- (-3-, and -4)-[...]

Przemysłowe otrzymywanie fenoli metodą Hocka i Langa

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozwiązania technologiczne syntezy związków hydroksyaromatycznych metodą opartą na reakcji rozkładu wodoronadtlenków odkrytą przez Hocka i Langa. Szczegółowo omówiono otrzymywanie fenolu na skalę przemysłową. Opisano wykorzystanie metody do otrzymywania hydrochinonu, rezorcyny, krezoli i 2naftolu. Przedstawiono możliwości wykorzystania procesu utleniania węglowodorów alkilo[...]

 Strona 1