Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Barbara LIPSKA"

Koncepcja klimatyzacji zabytkowej auli uniwersyteckiej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcje klimatyzacji zabytkowej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, łaczącej funkcję audytorium uczelnianego z rolą muzeum. Wymagało to odpowiedniego doboru parametrów powietrza klimatyzującego. Klimatyzacja została zaprojektowana z wykorzystaniem istniejących elementów ogrzewania powietrznego. Zaproponowano nowoczesne rozwiązania, naruszające w minimalnym stopniu obecny kształt i charakter Auli, które mogły zostać zaakceptowane prze konserwatora zabytków. ZaDanIe do rozwiązania przy opracowywaniu koncepcji klimatyzacji Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego (rys. 1) okazało się wielce nietypowe i złożone. Z jednej strony miano do czynienia z barokowym obiektem zabytkowym, o wyjątkowych walorach historycznych, pozostającym pod opieką kon[...]

Komputerowe wspomaganie projektowania klimatyzacji na przykładzie zabytkowej auli Leopoldina

Czytaj za darmo! »

W artykule pokazano, jakie są możliwości wspomagania komputerowego projektowania klimatyzacji na przykładzie zabytkowej auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy opracowywaniu koncepcji klimatyzacji dla tego nietypowego obiektu sporządzanio bilans cieplny pomieszczenia z uwzględnieniem dynamicznych zmian klimatu zewnętrznego za pomocą modelu cieplnego budynku przy wykorzystaniu programu komputerowego ESPr. Przy wyborze optymalnej koncepcji rozdziału powietrza wentylacyjnego w auli posłużono się prognozowaniem numerycznym przepływu powietrza, ciepła i zanieczyszczeń techniką CFD, stosując do tego celu program komputerowy Airpak Fluent. KOMPUTEROWE wspomaganie projektowania klimatyzacji ma już dość długą historię. Dotyczy to jednak tylko niektórych etapów tworzenia proje[...]

Badania numeryczne rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytego lodowiska


  W artykule omówiono problematyką wentylacji hal lodowisk. Przedstawiono wymagania stawiane wentylacji takich obiektów oraz stosowanym w nich systemom rozdziału powietrza. Zamodelowano numerycznie przepływ wilgotnego powietrza i ciepła w hali, w której rozdzielono funkcję wentylacji widowni od funkcji osuszania powietrza nawiewanego nad taflę lodu. Sprawdzono wpływ zastosowania sufitu niskoemisyjnego na warunki panujące w obiekcie. Keywords: ventilation, ice rink, air distribution, numerical calculations Abstract In the paper the problems of ventilation in indoor ice rink arenas have been discussed The requirements for ventilation in such objects and the air distribution systems used in them have been presented. The flow of the humid air and the heat in a hall has been modelled numerically where functions of ventilation and dehumidification of the air blown over the ice surface have been separated. The impact of using low emission ceiling on the conditions in the hall has been tested. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved 1) Dr hab. inż. Barbara Lipska - prof. Politechniki Śląskiej; Barbara.M.Lipska@polsl.pl 2) Mgr inż. Piotr Koper, doktorant 3) Dr hab. inż. Zbigniew Trzeciakiewicz 4) Mgr inż. Kamil Jopert Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej Badania numeryczne rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytego lodowiska Numerical Study of Air Distribution in Indoor Ice Rink Arena BARBARA LIPSKA1) PIOTR KOPER2) KAMIL JOPERT3) ZBIGNIEW TRZECIAKIEWICZ4) 1. Charakterystyka hal krytych lodowisk z punktu widzenia wentylacji W ARTYKULE omówiono problematyką wentylacji hal krytych lodowisk, które służą potrzebom zarówno sportu profesjonalnego, jak również rekreacji. Systemy wentylacji powinny uwzględniać specyfikę tych obiektów, wynikającą głównie z istnienia w nich tafli lodowej o masie kilkudziesięciu ton, o temperaturze niższej niż 0°C. Typowe wymiary [...]

Wytwarzanie elementów integralnych w procesie kształtowania segmentowego


  Kształtowanie segmentowe jest innowacyjnym procesem objętościowej obróbki plastycznej, pozwalającym na wykonywanie elementów konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą powierzchnią, małą grubością i stosunkowo wysokim użebrowaniem usztywniającym, czyli spełniających podstawowe wymagania stawiane lotniczym elementom integralnym. W artykule opisane zostało stanowisko badawcze, na którym wykonany został modelowy element integralny, oraz efekty uzyskane w pilotowej próbie prasowania. Określone zostały podstawowe problemy badawcze, jakie należy rozwiązać dla osiągnięcia stanu wiedzy niezbędnej do przemysłowego zastosowania tego sposobu kształtowania. Incremental forming with punch divided into a number of segments is the innovative bulk metal forming that allows for manufacturing structural parts having large area, small thickness and relatively high ribbing (meeting the principal demands of integral parts used in the aerospace industry). The paper describes the research stand and the results of the pilot incremental forming test. The principal research problems were determined that need to be solved in order to gain the knowledge necessary for industrial application of this metal forming method. Słowa kluczowe: kształtowanie objętościowe, kształtowanie segmentowe, kształtowanie narastające, elementy integralne Key words: bulk forming, segmental forming, incremental forming, integral parts, integral elements.Wprowadzenie. W krajowych ośrodkach nauko- wo-badawczych (Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, AGH, INOP) od kilkunastu lat prowadzone są badania dotyczące no- wych, niekonwencjonalnych sposobów kształtowania plastycznego, tj. odkształcanie wspomagane oddzia- ływaniem naprężeń stycznych oraz kształtowanie seg- mentowe [1÷7]. Celem tych badań jest poszukiwanie praktycznych rozwiązań technologicznych, które moż- na by w szczególności zastosować do: - uzyskania dużych odkształceń kształtowanego materiału, n[...]

 Strona 1