Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr FABIJAŃSKI"

Zastosowanie układu UPQC do poprawy jakości energii elektrycznej DOI:10.12915/pe.2014.02.49

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano model cyfrowy i rzeczywisty zintegrowanego układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących zarówno w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono sposób doboru wartości elementów filtrów pasywnych LC w oparciu o charakterystyki częstotliwościowe układu falownika z dołączonym filtrem LC oraz uwzględnieniem algorytmu sterowania. Abstract. In paper described model of Unified Power Quality Conditioner. Design and topology this device enables compensation of influences in voltage waveforms which supply loads and also in current waveforms of non-linear loads. In papers described design of passive filters LC based on frequency characteristics and algorithm of control. (Unified Power Quality Conditioner). Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne, moc czynna, moc bierna, filtr pasywny, filtr aktywny, układ do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC. Keywords: power quality, higher harmonics, active power, reactive power, passive filter, active filter, Unified Power Quality Conditioner. doi:10.12915/pe.2014.02.49 Wstęp Urządzenia energoelektroniczne dużej i średniej mocy takie jak układy prostownikowe, tyrystorowe układy regulacyjne, tranzystorowe układy mocy, które są powszechnie stosowane w przemyśle, niekorzystnie wpływają na parametry sieci zasilającej. Pogarszają one jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy. Nieliniowe odbiorniki powodują odkształcenie przebiegów prądów w linii zasilającej (generując wyższe harmoniczne prądu). Wyższe harmoniczne w prądach odbiornika wywołują dodatkowe spadki napięć na impedancjach sieci zasilającej, a zatem odkształcenie sinusoidalnych przebiegów napięć w sieci zasilającej (generując wyższ[...]

Obszar pracy układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC DOI:10.15199/48.2019.02.10

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia i analizę obszaru pracy układu UPQC. Obszar pracy jest to okrąg wyznaczony na płaszczyźnie zespolonej mocy pozornej S określający możliwe do uzyskania w układzie wartości mocy czynnej P i mocy biernej Q. Obszar ten został wyznaczony przy założeniu, że przebiegi napięć i prądów są sinusoidalne. Wyższe harmoniczne prądu i napięcia są pominięte. Obszar pracy został wyznaczony w funkcji wartości zastosowanych elementów RL oraz napięć i prądów występujących w układzie oraz sieci zasilającej. Rozpatrywane są prądy i napięcia są uśrednione w przedziale czasu równym okresowi przełączeń. W rezultacie w rozważaniach można pominąć pulsacje będące wynikiem przełączeń. W analizie przebiegów sinusoidalnych wykorzystano wartości skuteczne zespolone, które odpowiadają tym przebiegom. UPQC układ do poprawy jakości energii elektrycznej. Układ UPQC jest zbudowany z dwóch układów filtrów aktywnych równoległego APF1 i szeregowego APF2 połączonych wspólnym obwodem prądu stałego [1][2]. Oba układy mogą pracować niezależnie. Na rysunku 1 pokazano schemat układu UPQC z podziałem na część równoległą i szeregową. Układ APF1 umożliwia: symetryzację prądu odbiornika, kompensację harmonicznych w prądzie odbiornika, kompensację mocy biernej, kompensację szybkozmiennych wahań mocy czynnej, regulację napięcia w obwodzie pośredniczącym prądu stałego. Układ APF2 umożliwia: stabilizację i symetryzację napięcia na zaciskach odbiornika, kompensację harmonicznych w napięciu sieci zasilającej. Rozpatrywany układ UPQC jest układem trójfazowym czteroprzewodowym, dlatego można go traktować jako trzy niezależne układy jednofazowe skojarzone w system trójfazowy. Dlatego działanie takiego układu UPQC można analizować upraszczając jego schemat do jednofazowego układu o odpowiednim napięciu fazowym i prądzie przewodowym. Obszar pracy układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC. Obszar pracy UPQC można podzielić na[...]

 Strona 1