Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW KUT"

ZASTOSOWANIE NUMERYCZNEGO MODELOWANIA 3-D W PROJEKTOWANIU TECHNOLOGII KUCIA MATRYCOWEGO NA GORĄCO

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wymierne efekty wynikające z zastosowania symulacji numerycznej na etapie projektowania procesu kucia matrycowego na przykładzie odkuwki części silnika samochodowego. Symulację numeryczną przeprowadzono za pomocą komercyjnego programu MSC MARC/Mentat. Przeprowadzono termomechaniczną analizę procesu kucia matrycowego sto-sując pełny trójwymiarowy model odkuwki. Analizowano głównie wyp[...]

ANALIZA NUMERYCZNA NOŚNOŚCI BELKI PRZESADZONEJ BEZ I Z UWZGLĘDNIENIEM NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH I ODKSZTAŁCEŃ TECHNOLOGICZNYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki modelowania MES nośności belki przesadzonej na zimno z uwzględnieniem i bez uwzględnienia odkształceń technologicznych oraz naprężeń własnych. Proces modelowania przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie modelowano proces przesadzania, na podstawie którego określono kształt geometryczny belki oraz rozkłady wartości odkształceń i naprężeń powstałych w procesie technologicznym. W drugim etapie zbudowano numeryczny model procesu gięcia. Przesadzoną belkę obciążano w celu obliczenia jej nośności, którą określano na podstawie sporządzonych charakterystyk siłowych procesu. Otrzymane wyniki modelowania porównano z wynikami badań eksperymentalnych. Słowa kluczowe: belka, przesadzanie, gięcie, eksperyment, symulacja MES, naprężenia własne THE NUMERICAL AN[...]

ZASTOSOWANIE MES DO OBLICZANIA SIŁ DZIAŁAJĄCYCH NA STEMPEL GIĘTAKA OBCIĄŻONY NIESYMETRYCZNIE

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania sił działających na narzędzie obciążone niesymetrycznie na przykładzie operacji zaginania. Znajomość wartości poszczególnych sił składowych (osiowej i bocznej) stanowi niezbędne dane wyjściowe do projektowania oprzyrządowania. Modelowanie numeryczne procesu gięcia przeprowadzono dla przypadku zaginania płaskownika wykonanego z mosiądzu M63 o grubości 5 mm i szerokości 60 mm. Ze względu na złożoność linii gięcia proces analizowano w przestrzennym stanie naprężenia 3D, z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania MARC/Mentat. Sporządzono charakterystyki obciążenia stempla w funkcji jego przemieszczenia. Słowa kluczowe: blacha, zaginanie, modelowanie MES, obciążenie narzędzi CALCULATING FORCES ON ASYMMETRICALLY LOADED BENDING PUNCH USING FEM This paper presents the methodology of calculating forces acting on asymmetrically loaded tool, based on the bending operation. The values of individual force components (axial and lateral) are prerequisites when designing tools. The numerical modeling of bending process has been performed for bending M63 brass flat bar, thickness of 5 mm and width of 60 mm. Due to a bending line complexity, the process has been analyzed in the three‐dimensional state of stress using commercially available MARC/Mentat software. The punch loading characteristics vs. its movement have been created. Keywords: sheet, bending, FEM simulation, tools load Wprowadzenie Realizacja procesów plastycznego kształtowania wyrobów z blach na prasach wymaga stosowania specjalistycznego oprzyrządowania, zwanego tłocznikami. W zależności od rodzaju realizowanych operacji technologicznych tłoczniki można podzielić na: wykrojniki, giętaki, ciągowniki oraz tłoczniki złożone, tj. wykonujące różne zabiegi należące do różnych grup wymienionych wcześniej [1]. Wykrojniki służą do realizacji procesu cięcia na drodze odkształceń plastyc[...]

UWZGLĘDNIENIE WPŁYWU ZŁOŻONEJ DROGI ODKSZTAŁCENIA W FUNKCJI ODKSZTAŁCALNOŚCI GRANICZNEJ


  Funkcja odkształcalności granicznej z powodzeniem może być wykorzystywana w modelowaniu numerycznym procesów plastycznego kształtowania materiałów, głównie do określania stopnia wyczerpania zapasu plastyczności materiału, jak również prognozowania fazy ciągliwego pękania. Obecnie ograniczenie jej wykorzystania w zastosowaniach inżynierskich wynika z dwóch powodów. Pierwszy to trudności związane z wyznaczeniem jej przebiegu w wymaganym (dla danego procesu) zakresie zmienności stanów naprężeń oraz z uwzględnieniem pierwotnej postaci geometrycznej materiału wyjściowego (pręt, blacha, płyta). Drugi wynika z nieuwzględniania wpływu złożonej drogi odkształcenia w typowej metodyce wyznaczania funkcji odkształcalności granicznej, co wpływa na zmniejszenie jej skuteczności w prognozowaniu ciągliwego pękania materiałów kształtowanych plastycznie w rzeczywistych procesach technologicznych. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z wpływem złożonej drogi odkształcania na odkształcenie graniczne. Wskazano praktyczne możliwości uwzględniania wpływu złożonej drogi odkształcenia przy wyznaczaniu funkcji odkształcalności granicznej materiałów ciągliwych. Słowa kluczowe: odkształcalność graniczna, złożona droga odkształcenia, funkcja odkształcalności granicznej INCLUDING THE EFFECT OF COMPLEX STRAIN PATH IN THE FORMABILITY LIMIT FUNCTION The formability limit function can be effectively used in numerical modeling of plastic material processing, mainly to determine the level of material plasticity allowance, and also to forecast the ductile fracture phase. Nowadays, there are two reasons of its limited engineering use. Firstly, this means the difficulties related with determining the function characteristics in required (for a specific process) range of state of stress variability and with accounting for the original geometry of input material (rod, sheet metal, plate). The latter one is caused by not including the complex strain path in typical methodology[...]

Wpływ grubości oraz właściwości materiału blachy na obciążenie narzędzia zaginarki DOI:10.15199/24.2018.7.2


  Wprowadzenie. Podczas projektowania narzędzi gną􀀐 cych należy określić dopuszczalne obciążenie tych narzę􀀐 dzi, z uwagi na ich sztywność, wytrzymałość oraz trwałość. Wartość obciążeń jakim poddawane są narzędzia gnące zależy przede wszystkim od grubości giętego pasma oraz właściwości wytrzymałościowych i plastycznych kształto􀀐 wanych materiałów. Proces gięcia może być realizowany zarówno na zimno jak i na gorąco. W przypadku gięcia blach z metali i ich stopów na zimno dodatkowy wpływ na przebieg procesu, w tym wartości sił kształtowania oraz właściwości wyrobów po gięciu, ma zjawisko umocnie􀀐 nia odkształceniowego. Wraz ze wzrostem zdolności da􀀐 nego materiału do umocnienia pod wpływem odkształceń zwiększa się siła potrzebna do jego kształtowania, a tym samym występuje zwiększenie sił nacisku na powierzch􀀐 nie narzędzi kształtujących. Z tego względu ważne jest uwzględnienie zjawiska umocnienia odkształceniowego na etapie projektowania narzędzi gnących przeznaczonych do realizacji procesów plastycznego kształtowania materiałów na zimno. Zaginarki i ich narzędzia mogą być projektowane do realizacji jednej konkretnej operacji na danym materiale lub jako bardziej uniwersalne tj. przeznaczone do realizacji operacji zaginania blach z rożnych materiałów w pewnym zakresie ich grubości, który powinien być indywidualnie określony dla danego narzędzia oraz samej zaginarki. Takie podejście wymaga przeprowadzenia dodatkowych obliczeń i analiz wytrzymałościowych narzędzi z uwzględnieniem właściwości kształtowanych materiałów. W większości przypadków kształt i wymiary narzędzi do zaginarek są znormalizowane lub ściśle określone przez producentów zaginarek. Z tego względu może występować ograniczenie podczas projektowania narzędzi silnie obciążonych np. ze względu na ich sztywność. Najczęściej jednak, w prakty􀀐 ce inżynierskiej, głównym czynnikiem ograniczającym możliwość zas[...]

NUMERYCZNA I EKSPERYMENTALNA ANALIZA WPŁYWU GEOMETRII MATRYCY NA ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ PODCZAS WYCISKANIA MATERIAŁÓW ZŁOŻONYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano analizę rozkładu odkształceń oraz naprężeń w procesie wyciskania kompozytów warstwowych z zastosowaniem matryc o różnej geometrii. Przedstawiono rozwiązanie opierające się na metodzie elementów skończonych. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań obejmujących rozkład odkształceń oraz naprężeń w kształtowanym materiale. Dokonano oceny efektywności zastosowania matryc o różnych kątach pochylenia powierzchni czołowej podczas wyciskania materiałów złożonych. Słowa kluczowe: wyciskanie, materiały kompozytowe, metoda elementów skończonych, analiza naprężeń i odkształceń NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF EFFECT OF DIE GEOMETRY ON THE STRESS AND STRAIN DISTRIBUTION DURING EXTRUSION OF COMPOSITE MATERIALS In this paper the analysis of the stress and strain an[...]

NUMERYCZNA ANALIZA WPŁYWU KĄTA MATRYCY NA DEFORMACJĘ NARZĘDZIA PODCZAS WYCISKANIA

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano numeryczną symulację deformacji narzędzia (matrycy o różnym kącie stożka roboczego) podczas wyciskania współbieżnego. Podano warunki pracy, geometrię oraz materiał, z którego wykonano badane narzędzia. Symulację przemieszczenia narzędzia w procesie wyciskania współbieżnego przeprowadzono przy użyciu programu MARC/Mentat, bazującego na Metodzie Elementów Skończonych. Słowa kluczowe: wyciskanie, MES, matryce NUMERICAL ANALYSIS OF INFLUENCE OF DIE ANGLE ON TOOL DEFORMATION DURING EXTRUSION PROCESS In this paper numerical simulation of deformation tool (different die geometry) during extrusion was presented. Description of working condition, geometry and material of tools has been presented. Simulation of displacement tool during extrusion with using MARC/Mentat program based Finite Element Method has been carried out. Keywords: extrusion, FEM, die Dr inż. Irena Nowotyńska — Politechnika Rzeszowska, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, Rzeszów, dr inż. Stanisław Kut — Politechnika Rzeszowska, Katedra Przeróbki Plastycznej, Rzeszów. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 519.6:621.777:519.8: :539.388.24:621.979.07 338 Wprowadzenie Dla procesów wyciskania istnieją zupełnie inne ograniczenia możliwości kształtowania wyrobu w jednej operacji niż dla pozostałych procesów przeróbki plastycznej. W procesach wyciskania, dzięki trójosiowemu ściskaniu z dużymi wartościami naprężeń, większość metali ma nieograniczoną zdolność do odkształceń plastycznych. Wszelkie ograniczenia zastosowania wycisk[...]

Numeryczna analiza porównawcza zużycia matrycy podczas wyciskania metali o różnych właściwościach


  W pracy zaprezentowano numeryczną analizę porównawczą zużycia matrycy podczas wyciskania współbieżnego różnych metali (Pb1, OT3, Al1, M1E). Podano warunki pracy, geometrię oraz materiał, z którego wykonano badane narzędzie. Symulację zużycia narzędzia w procesie wyciskania współbieżnego przeprowadzono przy użyciu programu MARC/Mentat, bazującego na Metodzie Elementów Skończonych. W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono m.in. głębokości zużycia matrycy podczas wyciskania różnych metali. In this paper comparative numerical simulation of wear die during extrusion of metals with different properties was presented. Description of working condition, geometry and material of tools has been given. Simulation of tool wear during extrusion with using MSC MARC program based Finite Element Method has been carried out. As a result of such studies was determined dies at the depth of their wear of various metals. Słowa kluczowe: wyciskanie, metoda elementów skończonych, matryca, zużycie Key words: extrusion, finite element method, die, wear S. 926 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 11 Wprowadzenie. Na trwałość narzędzi stosowanych w procesach wyciskania ma wpływ wiele czynników, mających niekiedy przeciwstawny charakter. Żywotność matryc zależy od poprawnego ich zaprojektowania i wykonania, z uwzględnieniem odpowiedniej obróbki cieplno-chemicznej oraz mechanicznej, adekwatnej do wybranego materiału, kolejności przeprowadzania poszczególnych zabiegów obróbki cieplnej, a także od warunków, w jakich przebiega sam proces wyciskania (temperatura narzędzi, geometria materiału wsadowego, prędkość procesu, rodzaj i ilość środka smarnego zapewniającego optymalne warunki trybologiczne). Innym istotnym parametrem jest rodzaj zastosowanego materiału na narzędzia. Należy wziąć pod uwagę, że producenci stali stosują swoje procedury, a skład chemiczny dla tego samego materiału może się znacznie różnić. To wszystko ma znaczący wpływ na wielkość kosztów produk[...]

NUMERYCZNA ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA NARZĘDZIA PODCZAS WYCISKANIA PRZEZ MATRYCE O RÓŻNEJ GEOMETRII


  W artykule zaprezentowano numeryczną analizę porównawczą zużycia narzędzia (matrycy o różnym kącie stożka robocze‐go) podczas wyciskania współbieżnego. Podano warunki pracy, geometrię oraz materiał, z którego wykonano badane na‐rzędzia. Symulację zużycia narzędzia w procesie wyciskania współbieżnego przeprowadzono przy użyciu programu MARC/Mentat, bazującego na Metodzie Elementów Skończonych. W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono m.in. głębokości zużycia matryc przy ich różnych geometriach (kątach). Słowa kluczowe: wyciskanie, metoda elementów skończonych, kąt matrycy, zużycie COMPARATIVE NUMERICAL ANALYSIS OF TOOL WEAR DURING EXTRUSION PROCESS WITH USING DIFFERENT DIES In this paper comparative numerical simulation of wear tool (different die geometry) during extrusion was presented. De‐scription of working condition, geometry and material of tools has been give. Simulation of tool wear during extrusion with using MSC MARC program based Finite Element Method has been carried out. As a result of such studies was determined dies at the depth of their wear of various geometries (angles). Keywords: extrusion, finite element method, die angle, wear Wprowadzenie Informacja dotycząca żywotności narzędzi nabiera szcze‐gólnego znaczenia, gdy rozpatruje się zagadnienia związane ze zwiększeniem efektywności procesu wyciskania. Trwa‐łość matryc do wyciskania ma znaczący wpływ na wielkość kosztów produkcji wyrobów wyciskanych oraz na ich jakość. W praktyce ważne jest podjęcie decyzji, po ilu cyklach i przy jakiej liczbie wytworzonych elementów pojawia się niedo‐puszczalne zużycie krawędzi narzędzi, a także wiedza, czy to zjawisko ma charakter powtarzalny. W ocenie trwałości na‐rzędzi bierze się pod uwagę zużycie trybologiczne, powodu‐jące zmiany struktury i własności warstw wierzchnich ob‐szarów styku. Ponadto tarcie jest przyczyną niejednorod‐nego stanu naprężenia i nierównomiernego odkształcenia [...]

Prognozowanie wielkości zużycia ciągadła w zależności od przeciwciągu podczas ciągnienia drutu okrągłego w ujęciu MES


  W pracy przedstawiono analizę zużycia narzędzia w procesie ciągnienia drutu bez i z przeciwciągiem, stosując metodę elementów skoń- czonych. Badania przeprowadzono dla przypadku ciągnienia drutu miedzianego przez ciągadło stożkowe wykonane z węglika spiekanego o średnicy oczka równej 3 mm. Założono stałą wartość gniotu wynoszącą 30% względnego ubytku przekroju oraz kąt ciągnienia wynoszący 9o. Osiowosymetryczny model numeryczny procesu ciągnienia zbudowano i modelowano w komercyjnym programie do zagadnień nielinio- wych i kontaktowych MARC/Mentat. Analizy numeryczne przeprowadzono dla przypadku ciągnienia bez zastosowania przeciwciągu, jak również z zastosowaniem przeciwciągu o różnych wartościach siły. W wyniku przeprowadzonych badań określono przebieg siły ciągnienia oraz osiowej siły nacisku metalu na ciągadło w zależności od wielkości siły przeciwciągu oraz wpływ zastosowania przeciwciągu na wiel- kość zużycia ciągadła. The paper presents a comparative analysis of the numerical tool wear in wire drawing process without and with back-pull. The study was conducted for the case of copper wire drawing cone by drawing die made of sintered carbide diameter of 3 mm mesh. Draft assumed constant value of 30% relative loss ratio and the angle of pull of at 9o. Axially-symmetric numerical model of drawing process was built and modelled in a commercial program for nonlinear problems and contact MARC / Mentat. Numerical analysis was performed for the case of drawing without back-pull, as well as application back-pull with different strength. Following this study, the influence of the size back-pull dies of consumption. Słowa kluczowe: zużycie ciągadła, ciągnienie z przeciwciągiem, modelowanie procesu ciągnienia Keywords: wear of drawing die, drawing with back-pull, drawing process modelling.Wprowadzenie. Proces ciągnienia prętów i drutów to jeden z najbardziej wydajnych procesów pozwala- jących otrzymać wyrób końcowy o bardzo dobrych właściwościac[...]

 Strona 1  Następna strona »