Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Janusz"

Wpływ kryzysu gazowego rosyjsko-ukraińskiego z początku 2009 r. na rynek gazu ziemnego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie W krajowej strukturze zużycia energii pierwotnej zdecydowanie dominują paliwa stałe. Powodem tego jest posiadanie znacznych zasobów węgla, udział gazu ziemnego to około 13%. W porównaniu do państw UE udział gazu ziemnego w krajowej strukturze zużycia energii pierwotnej jest około dwukrotnie mniejszy [3]. Relatywnie niskie jednostkowe zużycie gazu ziemnego w Polsce oraz wykorzystywanie przede wszystkim paliw stałych do wytwarzania energii elektrycznej sprawiło, że pomimo zakłóceń dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego, gospodarka praktycznie tego nie odczuła. Struktura zaopatrzenia Polski w gaz ziemny Wydobywalne zasoby gazu ziemnego - wg stanu na 31.12.2008 r. - w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, to 93,3 mld m3 [16]. Krajowe zasoby gazu zimnego skonc[...]

Rynek gazu ziemnego w Polsce - stan obecny i perpektywy rozwoju


  W artykule przedstawiono strukturę popytu i podaży na gaz ziemny w ostatnich latach w Polsce i krajach UE. Analizując strukturę dostaw do UE zwrócono uwagę na rosnący udział w ostatnich latach importu gazu skroplonego. W artykule porównano jak w latach 2010-2011 kryzys gospodarczy wpłynął na zapotrzebowanie na to paliwo w kGaz ziemny znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, zarówno w przemyśle, sektorze usług, jak i w gospodarstwach domowych. Na świecie obserwuje się w ostatnich dziesięcioleciach wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny. W 1973 r. udział gazu w strukturze zużycia energii pierwotnej był na poziomie 16%, a w 2010 r. ten udział wzrósł do 21% [11]. Prognozy energetyczne zakładają dalszy wzrost zużycia tego surowca, zarówno w skali globalnej, jak i na poziomie kraju [23, 30]. Rozwój w zakresie technologii zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego przełożył się na znaczny wzrost pozyskania gazu z tych złóż, szczególnie jest to widoczne na przykładzie doświadczeń z ostatnich lat Ameryki Północnej. Wzrost wydobycia gazu na rynku amerykańskim nie tylko przyczynił się do znacznego obniżenia cen, ale także wpłynął na zmianę tendencji w międzynarodowym obrocie gazem w postaci skroplonej - LNG [30]. Krajowy rynek gazu ziemnego cechuje się potencjałem rozwoju, m.in. z uwagi na fakt, że obecnie tylko około połowy ludności Polski ma dostęp do sieci gazowej. Wydaje się obecnie, że w perspektywie najbliższych dziesięciu lat, największy wzrost zapotrzebowania na gaz przypadnie na sektor energetyczny. Główne uwarunkowania rynku gazu ziemnego w Polsce i UE Jednym ze wskaźników, który można wykorzystać w celu porównania rozwoju rynków gazu ziemnego, jest jednostkowe zużycie gazu w ciągu roku. Porównując poszczególne rynki UE za pomocą tego wskaźnika, widać znaczne zróżnicowanie (rys. 1). W przypadku Polski wskaźnik ten za 2011 r. jest ponad dwukrotnie mniejszy niż jego wartość dla UE - 889 m3/osobę. [...]

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. w sektorze gazu ziemnego - szanse i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych czynników warunkujących stabilny i długotrwały rozwój każdego państwa jest długofalowa dostępność do surowców energetycznych oraz ich racjonalne wykorzystanie. Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie sektora energetycznego, wszystkie związane z nim działania są szczegółowo regulowane i nadzorowane przez organy państwa. Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki [17], do szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki należy kierowanie działem administracji rządowej jakim jest gospodarka. Natomiast ustawa o działach administracji rządowej [20] stanowi, iż dział administracji rządowej - gospodarka - obejmuje m.in. sprawy energetyki. Ponadto zgodnie z zapisami w.w. ustawy, do działań ministra[...]

Drying technologies of natural gas extracted in southern part of Poland Technologie osuszania gazu ziemnego wydobywanego w południowej Polsce DOI:10.15199/62.2017.5.15


  A review, with 37 refs., of absorption methods based on [HO(CH2CH2O)3H] or CH3OH as well as of sorption methods based on LiCl and its mixts. with LiBr and CaBr2. Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w którym wydobycie gazu ziemnego w prawie 30% pokrywa krajowe zapotrzebowanie. Jednym z głównych regionów, w którym pozyskuje się gaz ziemny jest przedgórze Karpat. Jest to rejon o długiej i bogatej historii eksploatacji złóż węglowodorów. Zanim gaz poprzez sieci przesyłowe lub dystrybucyjne trafi do odbiorców przemysłowych lub gospodarstw domowych jest poddawany wielu procesom technologicznym, które mają na celu zagwarantować parametry jakościowe gazu ziemnego, określone odpowiednimi regulacjami. Jednym z podstawowych procesów technologicznych w gazownictwie ziemnym jest osuszanie. Przedstawiono podział dostępnych technologii osuszania gazu ziemnego oraz omówiono praktyczne rozwiązania w tym zakresie na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie eksploatacji złóż gazu ziemnego w południowej Polsce. Podjęto również próbę określenia głównych czynników mających wpływ na wybór technologii osuszania gazu ziemnego. Woda, siarkowodór i ditlenek węgla są zaliczane do najbardziej niepożądanych składników w gazie ziemnym. Wilgotność wydobywanego gazu ziemnego zależy od jego ciśnienia, temperatury i składu. Regulacje ograniczające zawartość pary wodnej w gazie ziemnym są następstwem jej negatywnego wpływu na pracę sieci gazowych oraz urządzeń, w których gaz jest wykorzystywany przez odbiorców końcowych. Wykropliny pary wodnej powstające wskutek obniżenia temperatury gazu stwarzają niebezpieczeństwo powstania korków lodowych oraz hydratów (w wyniku reakcji wody z niektórymi związkami zawartymi w gazie), co powoduje wzrost oporów przepływu w gazociągu, a w skrajnym przypadku może spowodować całkowite wstrzymanie przepływu gazu. Dodatkowo, woda obniża wartość opałową gazu oraz sprzyja korozji stalowych elementów sieci gazowej, zwł[...]

Petrochemia staje się siłą napędową wykorzystania ropy naftowej i odbiorcą nadwyżek gazu płynnego DOI:10.15199/62.2018.12.13


  Pierwotnie gaz z łupków, a obecnie ropa naftowa z łupków zmieniły na dobre przemysł naftowy. Sektor upstream poszukując gazu ziemnego z formacji niekonwencjonalnych, odkrył oraz (z równie wielkim sukcesem) zaczął wydobywać ropę z łupków. Użycie technologii szczelinowania hydraulicznego, znanej jeszcze przecież w latach czterdziestych XX w., jej udoskonalenie i dostosowanie do warunków geologicznych zmieniło światowe rynki węglowodorów. Ostatnie lata przyniosły diametralne zmiany nie tylko w zakresie wydobycia węglowodorów, ale także i handlu nimi. Największym na świecie producentem ropy naftowej w 2017 r. (po raz kolejny) były Stany Zjednoczone (620 mln t), przed Arabią Saudyjską (560 mln t) i Rosją (548 mln t). Te trzy kraje odpowiadały w sumie za ponad jedną trzecią globalnego wydobycia ropy naftowej (36%). Na kolejnych miejscach wśród największych światowych producentów znalazły się Kanada (242 mln t), Iran (229 mln t) oraz Irak (226 mln t). Energy Information Administration (EIA), czyli statystyczne biuro Departamentu Energii, podała, że w październiku 2018 r. oczekuje wzrostu produkcji ropy z łupków w USA o 79 tys. bbl dziennie, do poziomu średnio 7,6 mln bbl dziennie. Zwyżka ta dotyczy siedmiu głównych pól naftowych w Stanach Zjednoczonych. Wydobycie ropy naftowej z łupków to kluczowy czynnik, który wpłynął na ogólny wzrost produkcji ropy w Stanach Zjednoczonych. O ile wydobycie z konwencjonalnych źródeł w USA znacząco się zmniejsza, to branża łupkowa rozwija się dynamicznie. W czerwcu 2018 r. dzienne wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych sięgnęło 10,7 mln bbl. Ta wzrostowa tendencja produkcji ropy naftowej w USA nadal trwa. Prognozy przewidują dalszy dynamiczny wzrost globalnego popytu na gaz ziemny z równoczesnym gwałtownym wzrostem podaży NGL (natural gas liquid) 1-3). A zatem również etanu. Doświadczenia z eksploatacji węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, takich jak łupki i złoża zamkn[...]

 Strona 1