Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ GAWOR"

Obszary chronione Karpat i Alp

Czytaj za darmo! »

Regiony Karpat oraz Alp należą do terytoriów najcenniejszych pod względem bioróżnorodności w Europie. Oba łańcuchy górskie charakteryzują się bogatymi ekosystemami, pięknem dzikiej przyrody i krajobrazów oraz ogromnym dziedzictwem kulturowym wielu narodów i grup etnicznych. Porównując Karpaty i Alpy można wyróżnić ich wspólną cechę: podobną powierzchnię obu regionów (ok. 200 000 km2). Po[...]

Zagospodarowanie odpadów i rekultywacja terenu po eksploatacji rud uranu ze złoża Žirovski Vrh DOI:10.15199/2.2017.9.1


  Uran, zgodnie z układem okresowym pierwiastków, zaliczany jest do grupy aktynowców. Jest to pierwiastek oksyfilny, o wyraźnej tendencji do koncentrowania się przede wszystkim w górnej partii skorupy kontynentalnej, jego klark wynosi 0,00027%. W skałach magmowych uran występuje przede wszystkim w skałach powstających w końcowych etapach krystalizacji magmy, zwłaszcza tych, które są bogate w alkalia i krzemionkę. Do skał najbogatszych w uran zaliczane są alkaliczne granity, gdzie zawartość tego pierwiastka może przekraczać sto gramów na tonę skały. W skałach magmowych uran występuje jako pierwiastek rozproszony, jego nośnikami są minerały akcesoryczne i poboczne, takie jak monacyt, allanit, ksenotym i cyrkon. Wietrzenie skał i minerałów bogatych w uran przyczynia się do geochemicznego uruchomienia tego pierwiastka. Minerały uranonośne (m.in. cyrkon, monacyt), które są bardzo odporne na wietrzenie, mogą być transportowane w strefie hipergenicznej (najczęściej drogą wodną) i gromadzić się wśród osadów piaszczystych. W środowisku morskim uran przechwytywany jest przede wszystkim przez osady ilaste. Najważniejszymi minerałami uranu (spośród kilkudziesięciu) są: uraninit (blenda smolista) o zmiennym składzie od UO2 do U3O8, karnotyt K2 (UO2) [(VO4)] 2·3H2O oraz tiujamunit Ca (UO2)2 [VO4]2·5- -8H2O [1, 10]. Złoża uranu o znaczeniu przemysłowym genetycznie są pochodzenia hydrotermalnego (Australia - Radium Hill, USA - Front Range, Meksyk - Chihuahua, Kanada - w pobliżu Jeziora Niedźwiedziego, Czechy - Jachymov), osadowego (Indie - Travancore, USA - Colorado) oraz metamorficznego (RPA - Witwatersrand, Kanada - Blind River). W Polsce obecność rud uranu stwierdzono już w XIX wieku, jednak dopiero w latach 20. XX wieku podjęte zostały próby ich eksploatacji w Kowarach w celu pozyskiwania z nich radu. W latach 1924-1929 wydobyto około 11 Mg rudy, z której wyprodukowano 1 g radu [7, 8]. W 2014 roku łącznie na ś[...]

 Strona 1