Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA SZYMAŃSKA"

Katalityczne zastosowania azotków i węglików metali przejściowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono zastosowania węglików i azotków metali przejściowych, które ze względu na swoje właściwości spotkały się z zainteresowaniem badaczy, jako alternatywne katalizatory, zastępujące metale szlachetne w wodorowych procesach rozbicia wiązań węgiel-heteroatom, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tych związków w procesach hydroodsiarczania i hydroodazotowania. A review with 71 ref[...]

Cienkie powłoki z tetrametoksysilanu (TMOS) osadzane metodą PE-CVD i ich zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Za pomocą wyładowania stabilizowanego przegrodą dielektryczną pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymywano cienkie powierzchniowe warstwy złożone głównie z ditlenku krzemu. Doświadczenia prowadzono w reaktorze laboratoryjnym, o regulowanej temperaturze podłoża, przy częstotliwości 5 kHz. Przez polikondensację tetrametoksysilanu (TMOS) w mieszaninach TMOS+Ar, TMOS+Ar+O2 (o stężeniu 0,056% i 3[...]

ŁUGOWANIE LATERYTOWYCH RUD NIKLONOŚNYCH Z UŻYCIEM GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwości wykorzystania metabolitów wytwarzanych przez dzikie grzyby strzępkowe do bioługowania krzemianowych rud niklu. Przetestowano kilkanaście szczepów pleśni, wyizolowanych ze środowiska naturalnego, głównie z rodzaju Aspergillus oraz Penicillium. Przeprowadzono badania wpływu zagęszczenia cząstek ciała stałego oraz pH na skuteczność i przebieg procesu bioługowania. Dokonano porównania wydajności procesu bioługowania z ługowaniem chemicznym. W oparciu o uzyskane wyniki, zaproponowano dwa warianty prowadzenia procesu ługowania z użyciem grzybów pleśniowych. Słowa kluczowe: bioługowanie niklu, rudy laterytowe, rudy krzemianowe, Aspergillus niger, Penicillium sp. Nikel bioleaching, laterite ores, Aspergillus niger, Penicilium sp. LEACHING NICKEL-CONTAINING LATERITIC ORES [...]

 Strona 1