Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ ŚWIĄTKOWSKI"

BADANIA WPŁYWU DODATKÓW MIKROWOSKU NA KRZYWĄ SPĘCZANIA MATERIAŁÓW MODELOWYCH UTWORZONYCH NA BAZIE PLASTELINY

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera wyniki badań krzywych umocnienia niemetalicznych materiałów modelowych utworzonych na bazie plaste-liny. Dodatkami do białej plasteliny produkcji krajowej były: kreda malarska oraz mikrowosk. Próbki do prób spęczania uzyskane zostały metodą odlewania. W procesie spęczania próbek walcowych o zróżnicowanym składzie uzyskano zależno-ści siła-odkształcenie, które następnie przetworzono[...]

MODELOWANIE FIZYCZNE WALCOWANIA NA ZIMNO RUR W WALCARKACH PIELGRZYMOWYCH NOWEJ GENERACJI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opis laboratoryjnej walcarki pielgrzymowej nowej generacji wyposażonej w napęd hydrauliczny, która przeznaczona jest do modelowania fizycznego 3D tego procesu. Przeprowadzono badania nad doborem materiałów nieme-talicznych, wyznaczono ich charakterystyki mechaniczne i określono kryteria podobieństwa modelowego. Wyniki modelo-wania fizycznego pól odkształceń w chwilowej kotlinie pielg[...]

WYZNACZANIE PÓL ODKSZTAŁCEŃ W PROCESIE WALCOWANIA PIELGRZYMOWEGO RUR MIEDZIANYCH I ALUMINIOWYCH

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pomiarów odkształceń w rurach aluminiowych i miedzianych, uzyskanych na drodze walcowania pielgrzymowego. Rury aluminiowe walcowane były, w modelowej walcarce pielgrzymowej nowej generacji, rury miedziane na przemysłowej walcarce pielgrzymowej KPW75VMRK. Do pomiarów wykorzystano optyczny system pomiarowy ARGUS, niemieckiej firmy GOM. Po uprzednim elektrochemicznym naniesieniu siatki na powierzchni badanej rury, zostaje ona odkształcona. System ARGUS wylicza odkształcenia, wykorzystując fotografie rury z odkształconą siatką. Otrzymane wyniki służyć mają do weryfikacji poprawności działania metody stereofotogrametrycznej, używanej do pomiarów odkształceń w modelowej walcarce pielgrzymowej oraz do otrzymania rozkładu naprężeń w kotlinie walcowniczej walcarki pielgrzymowej. Słowa kluczowe: walcowanie pielgrzymowe rur na zimno, pomiar odkształceń, optyczny system pomiarowy ARGUS STRAIN FIELD CALCULATIONS IN COLD PILGER ALUMINIUM AND COOPER TUBES ROLLING PROCESS The paper presents results of strain measurement in aluminium and copper tubes, obtained by cold pilger rolling method. Aluminium tubes were rolled, using in the new generation pilger roller model mill, and a copper tubes were rolled in an industrial KPW75VMRK pilger mill. For the measurements, an optical measuring system ARGUS was used, produced by German company GOM. Firstly, on the tube surface the grid was made, using electrochemical method, then the tube was deformed in pilger mill. The ARGUS system calculates strains, using photographs of the tube with deformed grid. Results, which are used to stereo‐photogrammetric method verification, were obtained. This method is used to strain measurement, in pilger roller model mill, and to stress distribution calculation, in pilger mill roll gap. Keywords: cold tube pilger rolling, strain measurement, optical measurement system ARGUS Wprowadzenie Wykorzystanie optycznych systemów pomiarowyc[...]

 Strona 1