Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA PAJĄK"

Przenoszenie Si do żelaza metalicznego w stanie stałym w procesie reduk- cji tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400°C


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych zjawiska przejścia krzemu i manganu w procesie redukcji izotermicznej tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400°C. Badania prowadzono z wykorzystaniem przemysłowego koncentratu magnetytowego (lebiedieński) i koksiku wielkopiecowego. Wyniki badań wykazały, że istnieje duże zróżnicowanie stężenia tego metalu w żelazie (w zakresie od 0,10 do 4,80% mas.), co wskazuje na dyfuzyjny mechanizm przenoszenia krzemu w żelazie w stanie stałym. Jednocześnie, wyniki badań wskazują, że przenoszenie krzemu z ciekłej fazy żużlowej do metalu jest procesem bardziej złożonym. This paper describes the results of experimental research work on phenomena of transition of silicon in the process of isothermal reduction of iron oxides from liquid phase at 1400°C. The study was conducted with the use of industrial magnetite concentrate (lebiedieński) and blast furnace coke breeze. The results showed that there is a large variation in the concentration of the metallic iron, ranging from 0.10 to 4.80 wt.%, suggesting diffusion transfer mechanism of silicon in the iron in the solid state. At the same time, the results indicate that the transfer of silicon from the liquid phase to the metal appears as a more complex phenomenon. Słowa kluczowe: redukcja, tlenki żelaza, faza ciekła, żelazo, stan stały, stężenie krzemu Key words: reduction, iron oxides, liquid phase, solid iron, silicon concentration.1. Wstęp. Zjawiska przenoszenia krzemu do ciekłe- go żelaza, szczególnie w procesie wielkopiecowym są dość dobrze rozeznane i opisane w literaturze [1÷5]. Jed- nak transfer Si do zredukowanego żelaza w stanie stałym w zakresie średnich temperatur redukcji 1300÷1400°C jest rozpoznany w bardzo małym stopniu. Decyduje o tym fakt, że badania przenoszenia krzemu z fazy żuż- lowej do metalu, koncentrowały się głównie w zakresie wyższych temperatur, kiedy żelazo występuje w stanie ciekłym jako surówka żelaza, lub na etapie p[...]

Przenoszenie manganu do żelaza metalicznego w stanie stałym w procesie redukcji tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400°C DOI:10.15199/24.2015.2.4


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych zjawiska przejścia manganu do żelaza metalicznego w procesie redukcji izotermicznej tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400°C. Badania prowadzono z wykorzystaniem przemysłowego koncentratu magnetytowego (lebiedieński) i koksiku wielkopiecowego. Wyniki badań wykazały, że istnieje duże zróżnicowanie stężenia tego metalu w żelazie (w zakresie od 0,20 do 2,10% mas.), co wskazuje na dyfuzyjny mechanizm przenoszenia manganu w żelazie w stanie stałym. This paper describes the results of experimental research work on phenomena of transition of manganese into metallic iron in the process of isothermal reduction of iron oxides from liquid phase at 1400°C. The study was conducted with the use of industrial magnetite concentrate (lebiedieński) and blast furnace coke breeze. The results showed that there is a large variation in the concentration of the manganese in iron, ranging from 0.20 to 2.10 mass %, suggesting diffusion transfer mechanism of manganese in the iron in the solid state. Słowa kluczowe: redukcja, tlenki żelaza, faza ciekła, żelazo, stan stały, stężenie manganu Key words: reduction, iron oxides, liquid phase, solid iron, manganese concentration.1. Wstęp. Transfer manganu do zredukowa- nego żelaza w stanie stałym w zakresie średnich temperatur redukcji 1350÷1400°C jest rozpoznany w bardzo niewielkim stopniu. Decyduje o tym fakt, iż badania przenoszenia Mn z fazy żużlowej do me- talu koncentrowały się głównie w zakresie wyższych temperatur, kiedy żelazo występuje w stanie ciekłym jako surówka żelaza, lub na etapie procesów stalow- niczych. W przypadku żelaza wytwarzanego w stanie stałym (żelazo gąbczaste) zagadnienie jego jakości nie stanowiło pierwszorzędnego problemu, w związku z czym nie prowadzono badań dotycz[...]

Szybkość nawęglania żelaza w stanie stałym w procesie redukcji tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400 oC


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nawęglania żelaza w procesie redukcji izotermicznej tlenków żelaza z faz ciekłych w temperaturze 1400 oC. W badaniach stosowano przemysłowy koncentrat magnetytowy (lebiedieński) i koksik wielkopiecowy. Wyniki badań wykazały, że zawartość węgla w zredukowanym żelazie wykazuje ten sam średni poziom 0,37% mas. niezależnie od czasu trwania eksperymentu (tj. 10 minut lub 10+30 minut). Obliczenia szybkości dyfuzji węgla do żelaza w stanie stałym wykazały dobrą zgod- ność z danymi eksperymentalnymi. In the paper the results of experimental investigations on carburization of solid iron formed during reduction process from liquid phases at temperature 1400 oC are described. In research work an industry magnetite concentrate (lebiedenski) and blast furnace coke breeze were used. The results revealed that content of carbon in reduced iron is the same (0.37 wt%), irrespectively of time of experiments (i.e. 10 min or 10+30 min). Calculations of carbon concentration in solid iron have shown a good agreement with the experimental data. Słowa kluczowe: redukcja, tlenki żelaza, faza ciekła, żelazo, stan stały, stężenie węgla Key words: reduction, iron oxides, liquid phase, solid iron, carbon concentration.1. Wstęp. Zjawiska przenoszenia podstawowych składników żelaza, tj. C, Mn, Si, P i S do zredukowane- go żelaza w stanie stałym w zakresie średnich temperatur redukcji 1300÷1400 oC są dotychczas rozpoznane w bardzo małym stopniu, lub w ogóle brak jest jakichkolwiek danych. Wynika to z faktu, że badania przenoszenia tych pierwiastków z fazy żużlowej do metalu koncentrowały się głównie w zakresie wyższych temperatur, kiedy żelazo występuje w stanie ciekłym jako surówka żelaza, lub wiązały się z etapem jej rafinacji w procesach stalowniczych. Ponieważ żelazo w stanie stałym wytwarzane dotychczas w technologiach redukcji bezpośredniej, zwane jako żelazo gąbczaste, było typowym półproduktem, zagadnie[...]

 Strona 1