Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz A. Tomaszek"

Oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem ruchomym z porowatym nośnikiem biomasy

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie badano i testowano wiele nowatorskich technologii bazujących na połączeniu klasycznej technologii osadu czynnego z wypełnieniem tworzącym dodatkową powierzchnię z rozwiniętą błoną biologiczną. Układy takie pozwalają na wprowadzenie nowej strategii oczyszczania ścieków i umożliwiają uzyskanie wyższej efektywności procesów jednostkowych, stając się konkurencyjnym rozwiązaniem dla konwencjonalnych systemów. Równocześnie nowym kierunkiem badań są modyfikacje systemów porcjowych SBR [1]. Z uwagi na przejawiającą się w niektórych przypadkach wyższość sekwencyjnych reaktorów porcjowych nad systemami przepływowymi (np. elastyczność w odniesieniu do przepływu i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń) [2, 3] oraz procesów z biofilmem nad procesami osadu czynnego [4, 5], is[...]

Stabilne izotopy. Ważne narzędzie w inżynierii środowiska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono informacje ogólne o zastosowaniu izotopowej spektrometrii masowej w inżynierii środowiska. Jako przykład zaprezentowano wyniki badań szybkości denitryfikacji w osadach dennych zbiornika zaporowego w Solinie, w których wykorzystano technikę 15N IPT. The stable isotope pairing technique (15N IPT) was used for studying the denitrification of NO2 ions in bottom sediments from the[...]

Studia nad pochodzeniem materii organicznej zdeponowanej w osadach dennych zalewu Maziarnia, na podstawie analizy elementarnej i izotopowej


  Celem pracy była analiza znaczenia zarówno naturalnych jak i antropogenicznych źródeł materii organicznej (OM) zawartej w osadach dennych zalewu Maziarnia. Obserwowane wartości wskaźników izotopowych i elementarnych sugerują mieszane pochodzenie OM ze źródeł allo- i autochtonicznych w całym zbiorniku. Wykorzystanie modelu mieszanych źródeł w oparciu o wskaźniki δ15N i C:N wskazują na przewagę materii autochtonicznej (50-80%). Wstęp Depozycja materii organicznej w osadach dennych zbiorników wodnych jest zjawiskiem niekorzystnym, które obniża walory użytkowe tego typu ekosystemów. Ilościowa estymacja przemian biochemicznych i trwałej akumulacji węgla organicznego, czy azotu w osadach dennych jest istotna w kontekście globalnego bilansu tych pierwiastków, głównie w związku z emisją gazów szklarniowych [6,11], a także dlatego, że magazynowanie w obrębie ekosystemu produktów jego własnej przemiany materii jest głównym efektem wzmożonej eutrofizacji [8]. Wielkość akumulacji OM w osadach dennych jest związana z jej eksportem ze zlewni (materia allochtoniczna), czego przyczyną może być erozja naturalna lub antropogeniczna. Innym źródłem OM może być materia autochtoniczna wyprodukowana w obrębie ekosystemu w wyniku procesów eutroficznych, czego powodem jest antropopresja i dostawa związków biogennych, ze zlewni [3,4,8]. Dotychczas najbardziej powszechną metodą identyfikacji pochodzenia materii organicznej w osadach dennych była analiza stosunku stężeń węgla organicznego w odniesieniu do azotu ogólnego (iloraz C:N). W materii organicznej pochodzącej z sedymentacji substancji allochtonicznej charakterystyczne są wartości C:N ponad 10:1. Materia autochtoniczna wyróżnia się niższymi wartościami tego ilorazu na poziomie około 6:1, ponieważ szczątki glonów zawierają więcej azotu niż materia lądowa [2,7]. W ostatnich latach coraz częściej stosowaną metodą oceny pochodzenia osadów dennych wód powierzchniowych staje się analiza zawarto[...]

Badania nad poprawą właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego przy zastosowaniu mineralnych substancji pylistych


  W pracy dokonano oceny wpływu wybranych mineralnych substancji pylistych na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego. W badaniach wykorzystano chalcedonit, diatomit, keramzyt, popiół lotny, perlit i zeolit o uziarnieniu < 200μm. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych w oparciu o obserwację opadalności osadu czynnego z dodatkiem zróżnicowanych dawek obciążników pylistych. W zależności od rodzaju i ilości stosowanego materiału otrzymano zróżnicowane efekty poprawy właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego. Badania wykazały, że keramzyt pylisty okazał się najlepszym spośród testowanych obciążników osadu czynnego. Świadczy o tym bardzo dobra inkorporacja mikrocząstek w kłaczki osadu czynnego, poprawa opadalności, najwyższy poziom zmniejszania indeksu osadu czynnego, intensyfikacja prędkości sedymentacyjnej osadu czynnego oraz poprawa jakości sklarowanych ścieków. *) Mgr inż. Adam Masłoń - Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, e-mail: amaslon@prz.edu.pl Prof. dr hab. inż. Janusz A. Tomaszek - Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, Dr hab. inż., prof. PRz, Ireneusz Opaliński - Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska Porównując wartości z tab. 2 z wartościami założonymi do projektowania można stwierdzić, że założone do projektowania ilości ścieków z poszczególnych węzłów są zgodne z wartościami rzeczywistymi. Wyjątek stanowi średnia ilość ścieków z węzła mycia, która jest trzykrotnie wyższa od wartości zakładanej. Jest to bardzo istotne ponieważ ścieki z tego węzła charakteryzują się wysokimi wartościami związków organicznych. Średni dopływ na oczyszczalnię ścieków z produkcji PTA wynosi 5245 m3/d, co stanowi 84% przepływu założonego na etapie projektowania (6257 m3/d). W wyniku oczyszcz[...]

Zastosowanie substancji pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego DOI:10.15199/17.2016.11.3


  Praca stanowi studium literatury w zakresie oceny wpływu substancji pylistych na technologię tlenowego osadu granulowanego (Aerobic Granular Sludge - AGS). Zakres opracowania obejmuje analizę właściwości fi zyko-chemicznych zastosowanych materiałów pylistych, ocenę wpływu substancji pylistych m.in. na właściwości sedymentacyjne tlenowego osadu granulowanego oraz na sam proces biogranulacji, jak również porównanie efektywności oczyszczania ścieków w układach z dodatkiem i bez dodatku substancji pylistej. Zwrócono również uwagę na przyjęte w pracach parametry technologiczne reaktorów i ich wpływ na proces biogranulacji. W oparciu o przegląd literatury stwierdzono, że w zakresie poszukiwania niekonwencjonalnych metod wspomagania technologii tlenowego osadu granulowanego, istotną rolę spełniają substancje pyliste.1. Wstęp Tlenowy osad granulowany (z ang. Aerobic Granular Sludge - AGS) jest nową i obiecującą technologią do oczyszczania ścieków. Mimo że uruchamiane są już pierwsze instalacje działające w oparciu o w/w technologię, nadal prowadzone są intensywne badania, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i technicznej, nad optymalizacją biogranulacji. Najistotniejszym wyzwaniem pozostaje dobór parametrów eksploatacyjnych reaktora, które umożliwiają efektywną granulację i pozyskanie stabilnych granul, a tym samym wysokosprawne usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków. Dotychczasowe badania wykazały, że zalety tlenowego osadu granulowanego to m.in. wysokie stężenie biomasy w reaktorach, duża prędkość sedymentacji granul oraz zwarta struktura [1, 14], а na sam proces biogranulacji wpływają przyjęte czynniki technologiczne, takie jak: konstrukcja reaktora, czas sedymentacji, intensywność napowietrzania oraz odpowiednie obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń organicznych [7, 11, 21, 42]. Istotną rolę w procesie granulacji tlenowej odgrywają dwu- i trójwartościowe jony metali, takie jak Ca2+, Mg2+ i Fe3+ [11, 15, 20, 43]. Dotychczasowe bad[...]

 Strona 1