Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA FURMAN"

Wybrane metody oceny stanu parku maszynowego przydatne w działalności przedsiębiorstw hutniczych


  Skuteczne i efektywne funkcjonowanie obszaru utrzymania ruchu ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. W przedsiębior- stwach, w których park maszynowy jest przestarzały (stare maszyny, urządzenia, linie produkcyjne przeniesione z zakładów macierzystych lub zakupione po okresie amortyzacji), brak odpowiednich metod, strategii i procedur związanych z obsługą procesów utrzymania może w konsekwencji prowadzić do znaczącego spadku produktywności systemu. W artykule omówiono klasyczne i nowoczesne strategie eks- ploatacyjne, stosowane mierniki oceny stanu parku maszynowego, a także metody amortyzacji środków technicznych, które także mogą być przydatne w działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa. Effective and efficient activity of maintenance is essential for production companies. In companies where the machinery is deprecated (old machines, production lines transferred from the parent plants or purchased after depreciation), lack of appropriate methods, strategies and procedures related to the operation maintenance processes can lead to a significant decline in the productivity of the system. The article discusses classical and modern exploitative strategies, standards evaluation of the machinery and amortization of capital assets methods, which can be useful in the exploitative activity of the company. Słowa kluczowe: strategie eksploatacyjne, TPM, RCM, współczynnik OEE, metody amortyzacji środków trwałych Key words: exploitative strategies, TPM, RCM, OEE index, amortization of capital assets methods.Wstęp. Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w zmiennym otoczeniu, a ich wyroby poddawane są wielu próbom na niezawodność, funkcjonalność, koszty i bezpieczeństwo. Utrzymanie pozycji na rynku uzależnione jest od spełnienia szeregu wymagań w całym zakresie procesu produkcyjnego, co przekłada się na takie cechy wyrobu, jak cena czy jakość. Istotnym elementem tego procesu jest system techniczny polegający na utrzymaniu mocy pro[...]

The safe usage of the machinery in the aspect of Autonomous Maintenance in the steel company DOI:


  The article presents legal requirements in the aspect of Autonomous Maintenance implementation in steel companies. Autonomous Main- tenance is associated with workers involvement in the maintenance of machines. The attention was drawn to employer`s obligations in the field of the risk identification, the selection of prophylactics and the risk assessment as a result of Autonomous Maintenance implementation. W artykule przedstawiono wymagania ustawodawcy w aspekcie wdrażania w przedsiębiorstwach hutniczych autonomicznego utrzymania ruchu, którego założeniem jest zaangażowanie operatorów w utrzymanie i konserwację eksploatowanych maszyn. W opracowaniu zwrócono uwagę na obowiązki pracodawcy w zakresie identyfikacji zagrożeń, doboru środków profilaktycznych, oceny ryzyka zawodowego w wyniku wdrożenia autonomicznego utrzymania ruchu. Key words: Autonomous Maintenance, TPM, occupational risk, accidents at work Słowa kluczowe: autonomiczne utrzymanie ruchu, TPM, ryzyko zawodowe, wypadki przy pracy.Introduction. Autonomous Maintenance (AE) is one of the elements of Total Productive Maintenance (TPM), which is a set of techniques and solutions de- signed to increase the efficiency used in technological processes of machinery and equipment. It consist of the involvement of operators in action to: perform da- ily checks of machines, replacement of machine parts and simple repairs [1]. The involvement of employees in the above-mentioned activities may contribute to an increase in the number of accidents in the enterprise. The increase in accidents generate social and economic costs incurred by the company. Activities carried out by operators in the field of Autonomous Maintenance limit the number of relating incidents, but are a poten- tial source of danger for workers. In companies with a traditional division of tasks, these activities are per- formed by qualified maintenance technicians. Therefore, a key element in enabling the elimination of[...]

Wprowadzenie do problematyki wdrażania

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono istotę Lean Manufacturing (LM). LM, czyli odchudzona produkcja, to filozofia zarządzania polegająca na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa w przedsiębiorstwie, zdefiniowanego jako wszystkie czynności, inwestycje i procesy niedodające wartości do produktu lub usługi z punktu widzenia klienta. Zaprezentowano także wybrane narzędzia LM, których rozwój zmierza w ki[...]

Kaizen jako strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw hutniczych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wdrażanie metody kaizen w przedsiębiorstwie hutniczym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad gemba określając rodzaje braków i marnotrawstwa. Zwrócono uwagę na doskonalenie zarządzania w przedsiębiorstwach opartego na metodzie kazein, która jest ukierunkowana na klienta i może przyczynić się do usprawnienia procesów i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku hutniczym. The following paper contains kaizen metod implementation in steel plants especially gemba kaizen principles and waster were specified. It was given attention to management enhancement using kaizen method, that is customer oriented and this method can contribute to processes improve. This method helps to obtain permanent competitive advantage. Słowa kluczowe: kaizen, gemba kaize[...]

Analiza awaryjności maszyn w przedsiębiorstwie branży hutniczej DOI:10.15199/24.2017.6.4


  Wstęp. Nowoczesne technologie wytwarzania, rosnący stopień skomplikowania procesów w branży hutniczej i poziom ich organizacji stawiają coraz wyższe wymagania wobec niezawodności parku maszynowego. Dlatego coraz większą rolę w przedsiębiorstwach odgrywa takie realizowanie funkcji utrzymania ruchu, aby park maszynowy był sprawny eksploatacyjnie, a koszty utrzymania tej sprawności były na akceptowalnym poziomie [1]. Decyzje i działania służb utrzymania ruchu związane z prawidłowym funkcjonowaniem parku maszynowego, powinny być przeprowadzane w sposób racjonalny i bezpieczny dla maszyn i ich otoczenia. Proces utrzymania ruchu uważany jest obecnie za najważniejszy proces nieprodukcyjny w zakładach przemysłowych. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie stanu eksploatacyjnego obiektów technicznych od samego początku użytkowania. Pracownicy działu UR ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości produkcyjnej, utrzymanie mocy produkcyjnej zakładu, minimalizację poziomu awaryjności, bezpieczeństwo użytkowania maszyn czy planowanie inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie [2, 3]. Wśród wielu możliwych zakłóceń procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach metalurgicznych niewątpliwie szkodliwym zjawiskiem jest awaria maszyn. Każdy defekt powoduje wy�ł􀄅ą�������������czenie �������maszyny na pewien czas. W przypadku niezbyt skomplikowanych uszkodzeń, czas ten może wynosić od kilku do kilkunastu minut, jednak w przypadku poważnej usterki czas przestoju maszyny może sięgać kilku, a nawet kilkunastu dni. Efektem jest brak możliwości wykonania operacji na danej maszynie, a także utrata płynności wykonywania kolejnych operacji w ciągu technologicznym [4]. Eksploatacja maszyn i urządzeń. Pojęcie eksploatacji w odniesieniu do obiektów technicznych oznacza ciąg celowych działań o[...]

 Strona 1