Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Staniewska"

Analiza działalności produkcyjnej wybranego przedsiębiorstwa hutniczego


  Przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej zmuszone są do stałej analizy swojej działalności, a szczególnie tych obszarów, które decydują o pozycji na konkurencyjnym rynku i osiąganych wynikach. Jednym z kluczowych funkcji przed- siębiorstwa jest działalność produkcyjna. Celem pracy było przedstawienie wybranych elementów oceny działalności produkcyjnej Walcowni w latach 2006÷2010. W szczególności uwzględniono strukturę produkcji, poziom uzysku, wskaźnik zużycia energii elek- trycznej i ciepła, strukturę i poziom niezgodności oraz koszty. The enterprises functioning in the market economy conditions and forced to constant analysis of their activity and especially those areas that determinate their position on the competing market as well as the results achieved. One of a key functions of the enterprise is the production. The aim of the paper was to present a chosen elements of the activity assessment of the plate mill in years 2006- 2010. In particular the following have been taken into account: the structure of production, [...]

Magazynowanie w działalności przedsiębiorstw branży metalowej


  Dysponowanie materiałami i produktami wymaga od przedsiębiorstw zorganizowania sprawnego systemu magazynowego. W pracy przed- stawiono rolę magazynowania w działalności przedsiębiorstw branży metalowej na podstawie badań ankietowych. Uwzględniono dyspo- nowanie magazynami, metody sterowania przepływem towarów, wyodrębnienie kosztów magazynowania, miejsce magazynowania wśród zadań logistycznych, cele i perspektywy zmniejszania poziomu zapasów. The possession of materials and products requires from enterprises organization of effective and modern storing system. The paper present the role of storing in the activity of metal industry enterprises on the basis of research in the from of a questionnaire. The following have been taken into account: the possession of warehouses, methods of controlling the way goods flow, the place of storing, among the logistics aims and perspectives of diminishing the level of inventory in enterprises Słowa kluczowe: magazynowanie, koszty magazynowania, metody sterowania przepływem towarów Key words: warehousing, inventory costs, methods of controlling the flow of goods.Wprowadzenie. Obecna sytuacja na rynku, ce- chująca się spadkiem wielkości zamówień, brakiem możliwości wzrostu przychodów ze sprzedaży i obni- żenia kosztów wytwarzania, w istotny sposób wpły- wa na rentowność w branży metalowej. Kluczowym zagadnieniem staje się zatem poprawa efektywności gospodarowania i redukcja kosztów w każdym ob- szarze działalności. Jednym z istotnych funkcji wielu przedsiębiorstw metalowych jest magazynowanie. Lo- gistyczna funkcja magazyn[...]

Transport w działalności przedsiębiorstw branży metalowej DOI:10.15199/24.2015.11.9


  W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących miejsca i roli transportu w przedsiębiorstwach branży metalowej. Uwzględniono takie zagadnienia, jak: transport dostaw, transport do odbiorców, koszty transportu, wykorzystanie własnych środków i zakup usług transportowych, wykorzystywane gałęzie transportu. The paper present the role of transport in the activity of metal industry enterprises on the basis of research in the form of a questionnaire. The following were included: the transport of supply, transport to recipients, costs of transport, the use of own means and purchase of transport services use of branches of transport. Słowa kluczowe: transport dostaw, koszty transportu, zakup usług transportowych. Key words: transport supplies, transportation costs, purchase of transport services.Wprowadzenie. Transport odgrywa istotną rolę w całej gospodarce, funkcjonowaniu łańcuchów dostaw oraz działalności przedsiębiorstw. Polega na przemieszczaniu dóbr między elementami sieci i systemów logistycznych stanowiąc ogniwo integrujące dostawców, producentów, pośredników i ostatecznych konsumentów. Sprawność i niezawodność transportu jest podstawowym elementem warunkującym realizację wielu funkcji, takich jak: zaopatrzenie, dystrybucja, obsługa zwro[...]

Organizacja i zadania controllingu w przedsiębiorstwie hutniczym

Czytaj za darmo! »

Controlling jako uniwersalna metoda zarządzania i mechanizm efektywnego sterowania firmą, zorientowana na realizację wytyczonych celów, stanowi obecnie istotne i skuteczne narzędzie, przyczyniające się do poprawy efektów gospodarowania i sprostania wymogom rynkowym. w referacie przedstawiono funkcjonowanie controllingu w działalności przedsiębiorstwa hutniczego ze szczególnym uwzględnieniem con[...]

Selected aspects of providing quality in a steel enterprise DOI:10.15199/24.2018.12.5


  Introduction. One of the main goals of a production company is to provide high quality products. The achieve􀀐 ment of such a goal allows for the acquisition of new cus􀀐 tomers, but above all ensures the satisfaction of current customers [1]. It is important that the manufacturing pro􀀐 cess is carried out in accordance with established technical conditions that may be imposed by the contracting author􀀐 ity, established by the manufacturer and accepted by the customer or specified by the manufacturer as an attempt to express customer’s uncinscious needs. Taking the criteria into account, quality can be described as [2]: compliance with technical conditions, compliance with customer ex􀀐 pectations, and suitability for use under certain conditions. Assuring the proper quality requires the company to con􀀐 duct inspections to detect products that do not meet custom􀀐 er expectations and are referred to as incompatible prod􀀐 ucts. Identification of incompatible products may take place through internal audit, measurement and product monitor􀀐 ing, complaints and claims [c.f. 3]. These checks should be carried out at various stages eg during verification in the supply process, during the manufacturing process, and may also involve the inspection of finished goods [...]

 Strona 1