Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW ZAWADZKI"

Koloidalny włóknisty wodorotlenek glinowy DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości i sposób otrzymywania włóknistego wodorotlenku glinowego. Wskazano na szereg możliwych zastosowań tego produktu. Wodorotlenki glinowe w formie zoli i żeli mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Zazwyczaj stanowią one bezpostaciowe lub drobnokrystaliczne cząstki o kształcie sferoidów lub płytek. Gdy wielkość cząstek nie przekracza 100 nm, wówczas tworzą się roztwory koloidalne. Roztwory takie tworzą również włókniste wodorotlenki glinowe, których cząstki mają średnicę ok. 50 nm i długość kilkuset, a nawet kilku tysięcy nm. Taki kształt cząstek powoduje, że włókniste wodorotlenki glinowe wykazują wiele interesujących właściwości. N Rys. 1. Włóknisty wodorotlenek glinowy o cząstkach izolowanych Włóknisty wodorotlenek glinowy otrzymuje się przez ogrzewanie - w temp. 120-?-240oC i pod zwiększonym ciśnieniem - roztworów zasadowych soli glinu lub częściowo odwodnionych wodorotlenków glinowych w obecności kwasów1 W warunkach hydrotermalnych, w wyniku polimeryzacji, z zasadowych soli glinu powstają włókna o strukturze bemitu. W zależności od rodzaju surowców i parametrów syntezy otrzymuje się p[...]

Metoda wytwarzania sorbentów i nośników glinowych z technicznego gibsytu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę wytwarzania z technicznego gibsytu wodorotlenków i tlenków glinu stosowanych jako sorbenty i nośniki katalizatorów. Metoda ta umożliwia otrzymanie produktów o dużej czystości, odpowiednim składzie fazowym i odpowiedniej teksturze oraz o dobrej wytrzymałości mechanicznej. Możliwe jest poprawienie stabilności termicznej tak otrzymanych nośników przez dodatek tlenków ziem a[...]

Catalytic activity of mixed metals oxides La-Mn (La-Co) with perovskite like structure in combustion of diluted methane Aktywność katalityczna mieszanych tlenków metali La-Mn (La-Co) o strukturze perowskitu w spalaniu rozcieńczonego metanu DOI:10.12916/przemchem.2014.873


  Six perovskite type oxides (both bulk and supported) were synthesized by the citrate-assisted sol-gel method and examd. by X-ray diffraction anal., N adsorption at low temp., X-ray photoelectron spectroscopy and temp.-programmed redn. with H2, and then used as catalyst in dild. methane combustion. All oxides showed surface area 7.3-79.3 m2/g and were catalytically active. The chem. compn. of the prepd. oxides and their oxidn. state showed the presence of the lattice, adsorbed and hydroxyl or carbonate oxygens. A correlation between the CH4 conversion at 520°C on the studied oxides and share of lattice oxygen on the surface was found. Badano aktywność katalityczną mieszanych tlenków La-Mn i La-Co o strukturze typu perowskitu w spalaniu rozcieńczonego metanu. Stwierdzono, że materiały nieosadzone charakteryzowały się wysoką aktywnością katalityczną, podczas gdy odpowiadające im próbki osadzone na La-Al2O3 wykazywały mniejszą aktywność w tym procesie. Materiały La-Mn wykazywały lepiej rozwiniętą powierzchnię właściwą oraz większą aktywność katalityczną niż materiały La-Co. Największą aktywność wykazywały materiały, w których część lantanu zastąpiono strontem. Określono korelację pomiędzy aktywnością katalityczną badanych materiałów a udziałem tlenu sieciowanego na ich powierzchni. Rozcieńczony metan emitowany wraz z powietrzem wentylacyjnym z kopalń węgla kamiennego stanowi poważny strumień tego gazu trafiający do atmosfery. Metan, cenny nośnik energii oraz surowiec chemiczny, jest również jednym z głównych "gazów cieplarnianych". Wartość potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) metanu jest 21 razy większa niż w przypadku ditlenku węgla. W związku z tym, prace mające na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery mają istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Metan zawarty w powietrzu z wentylacji kopalń węgla jest jednak trudnym do wykorzystania źródłem energii, ponieważ jego stężenie jest niewielkie [...]

 Strona 1