Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Kozika"

Wydzielanie struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających jony fosforanowe(V) i kwas mlekowy


  Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych ciągłego procesu wytrącania i krystalizacji struwitu MgNH4PO4∙6H2O z rozcieńczonych wodnych roztworów fosforanów(V) (1,0% mas. PO4 3-) zawierających dodatkowo w składzie kwas mlekowy o stężeniu 0,03 lub 0,06% mas. Badania przeprowadzono w krystalizatorze typu DT MSMPR o działaniu ciągłym. Przebadano wpływ pH (8,5-10) i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze (900-3600 s) na rozkład rozmiarów kryształów produktu, ich jednorodność i kształt oraz na kinetykę procesu. Stwierdzono, że obecność kwasu mlekowego w roztworze fosforanów(V) wpływa korzystnie na jakość kryształów struwitu wydzielanego z tego roztworu. W zakresie badanych wartości obu parametrów procesowych (pH, średni czas przebywania) otrzymano kryształy produktu o średnim rozmiarze 24-74 μm, o zróżnicowanym pokroju i jednorodności. Kryształy struwitu o największych rozmiarach, proporcjonalnym kształcie i dobrej jednorodności otrzymano w zakresie pH 8,5-9,0 i wydłużonym średnim czasie przebywania 3600 s. Dla tych warunków szybkość zarodkowania struwitu była najmniejsza i wynosiła 5,6·107 1/(s.m3) wg modelu SIG MSMPR. Liniowa szybkość wzrostu kryształów w zakresie wartości badanych zmiennych wynosiła od 6,11·10-9 do 2,23·10-8 m/s. MgNH4PO4∙6H2O (struvite) was crystd. from dild. aq. solns. of PO4 3- (1% by mass), Mg2+ and NH4 + ions (mole ratio 1:1:1) in a continuous draft-tube mixed-suspension mixedproduct removal reactor in presence of MeCH(OH)COOH (0.03 or 0.06% by mass) at varying pH (8.5-10) and residence time (900-3600 s). The addn. of lactic acid resulted in an improvement of struvite crystal quality. The mean crystal size was 24-74 μm. The max. crystal size was achieved at pH 8.5-9.0 and residence time 3600 s at the lowest nucleation rate 5.6·107 1/(s.m3) and linear crystalphase growth rate 6.11∙10-9-2.23∙10-8 m/s. Odzyskiwanie jonów fosfora[...]

Effect of technological input parameters on struvite separation in a continuous laboratory plant. Wpływ parametrów technologicznych na wydzielanie struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów w instalacji o działaniu ciągłym


  MgNH4PO4*6H2O (struvite) was crystallized from dild. phosphate(V) ions-contg. aq. solns. in a continuously operated lab. crystallizer at 298 K and pH 8.5 or 10 (residence time 900 or 3600 s), to study the effect of phosphate(V) ion concn. in a feed, molar proportions between reacting substances, pH and mean residence time of suspension in a crystallizer on the process yield, its kinetics and product quality. The best-shaped struvite crystals were produced at the phosphate(V) ion concn. 0.20% by mass, stoichiometric proportions between the reacting substances, pH 8.5 and elongated residence time 3600 s. Excess of Mg ions resulted in improving the removal of phosphate(V) ions. Przedstawiono wyniki badań ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu MgNH4PO4*6H2O z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających jony fosforanowe(V). Badano wpływ stężenia jonów fosforanowych(V) w roztworze zasilającym, proporcji molowych reagentów, pH i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze na wydajność procesu, kinetykę i jakość produktu. Stwierdzono, że najlepiej wykształcone kryształy struwitu otrzymano przy zasilaniu krystalizatora roztworem o stężeniu 0,20% mas. jonów fosforanowych( V), stechiometrii reagentów, pH 8,5 i wydłużonym do 3600 s średnim czasie przebyawania zawiesiny. Na wydajność procesu usuwania jonów fosforanowych(V) z roztworu korzystnie wpłynął nadmiar jonów magnezu w układzie procesowym. Odzyskiwanie jonów fosforanowych(V) z roztworów odpadowych, ścieków lub gnojowicy (recykling fosforu) polega na wytrącaniu i krystalizacji trudno rozpuszczalnej soli fosforanowej, najczęściej heksahydratu fosforanu(V) magnezu i amonu MgNH4PO4∙6H2O (MAP, struwit)1). [...]

 Strona 1