Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian SŁOMIŃSKI"

The dynamic mapping of luminance in analytical model of light source

Czytaj za darmo! »

The basic analysis of reflectors simplifies the source of the light to the point model. Modelling with regard of the shape and size of the light source (similar to real, described by the cuboids, cylinders, etc.- with the constant luminance on the whole surface) was the progress. Regard of the complexity the shapes of light sources with the inconstant luminance on surface is the natural step for[...]

Dynamic mapping of luminance in analytical model of source of the light

Czytaj za darmo! »

The basic analytical analysis of luminaries used a simplified (to a point) model of light source. A certain progress is modeling when taking into consideration the shape and size of the source, possibly similar to the real ones (approximation using solids, i.e. sphere, cylinder etc.) with constant layout of luminance. A natural step ahead is an attempt to consider the whole complexity of shapes of the sources with variable layout of luminance on their surface. The hereby article presents analyses and results of the realized research and issues related to mathematic modeling of real sources of light on basis of data obtained from the matrix luminance meter. For the sake of the presented calculations, algorithms enabling us to obtain correct results of simulation of mirror reflectors were worked out, using a limited amount of input data. The presented solutions enable us to obtain results of simulation (luminous intensity curves and light point figures) almost identical with resuls of laboratory measurements of the existing reflectors. Streszczenie. Podstawowa analiza obliczeniowa opraw oświetleniowych posługiwała się uproszczonym (do punktu) modelem źródła światła. Pewnym postępem jest modelowanie z uwzględnieniem kształtu i gabarytów źródła, możliwie zbliżonych do rzeczywistych (przybliżenie za pomocą brył tj. sfera, walec, itp.) ze stałym rozkładem luminancji. Naturalnym krokiem naprzód jest próba uwzględnienia całej złożoności kształtów źródeł ze zmiennym rozkładem luminancji na ich powierzchni. W artykule przedstawione zostały analizy i wyniki prowadzonych badań oraz zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym rzeczywistych źródeł światła, na podstawie danych uzyskanych z matrycowego miernika luminancji. Na potrzeby przedstawionych obliczeń, opracowano algorytmy umożliwiające uzyskanie prawidłowych wyników symulacji odbłyśników zwierciadlanych przy wykorzystaniu ograniczonej ilości danych wejściowych. Przedstawione rozwiązania pozwal[...]

Laboratoryjne pomiary luminancji LED-owych i sodowych wysokoprężnych opraw oświetlenia ulicznego pod kątem określenia olśnienia przykrego

Czytaj za darmo! »

Możliwości przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów luminancji, a co za tym idzie, również olśnienia, stały się technicznie możliwe po pojawieniu się na rynku matrycowych mierników luminancji. Obiegowe opinie, dotyczące opraw oświetlenia ulicznego, wykonanych w technologii LED, mówią, iż oprawy te cechuje wysokie olśnienie. Niestety żaden ze znanych autorowi, wiodących ośrodków naukowych na świecie, nie pokusił się o przeprowadzenie szczegółowej analizy luminancyjnej dla istniejących konstrukcji diodowych opraw ulicznych w zestawieniu z oprawami "tradycyjnymi", zawierającymi wyładowcze źródła światła, które również cechuje bardzo wysoka luminancja elementów wytwarzających strumień świetlny. W artykule przedstawione zostaną laboratoryjne pomiary luminancji wysokoprężnych opraw sodowych oraz opraw LED, poddane wstępnej analizie pod kątem określenia olśnienia w odniesieniu do opraw oświetlenia ulicznego. Abstract. Possibility of a precise measurement of luminance, and glare have become technically possible after luminance measuring cameras invention. Circulation opinions concerning street lighting LED luminaries, say that these devices are characterized by high glare. Unfortunately, none of the known to the author, the leading research centers in the world did not carry out a detailed luminance analysis of existing new LED street luminaries in relation to the lamps with gas-discharge light sources, which are also characterized by a very high luminance of arc-tube. This paper will present preliminary luminance measurements, connected with high pressure sodium and LED lamp for glare determining for street lighting luminaries. (Street lighting luminance measurements for glare identification). Keywords: lighting technology, street lighting measurements, matrix measurer of luminance, discharge light source, LED, glare Słowa kluczowe: technika świetlna, pomiary oświetlenia drogowego, matrycowy miernik luminancji, lampy wyładowcze, LED, olśnienie Wstęp [...]

Możliwości wykorzystania matrycowych mierników luminancji w pomiarach olśnienia drogowych opraw oświetleniowych DOI:10.12915/pe.2014.09.45

Czytaj za darmo! »

Pomiary i analiza olśnienia przykrego w warunkach terenowych są stosunkowo skomplikowanym zadaniem. Po pojawieniu się na rynku Matrycowych Mierników Luminancji (MML), pomiary te stały się pozornie technicznie możliwe do wykonania. Rzeczywistość zweryfikowała wiele mitów i poglądów na ten tema]. W artykule przedstawione zostaną wstępne analizy dotyczące możliwości wykorzystania MML w pomiarach olśnienia (oprawy ze źródłami wyładowczymi oraz LED) oraz w pomiarach luminancji wieloźródłowych opraw oświetleniowych, wykonanych w technologii LED. Abstract. Measurement and analysis of discomfort glare under field conditions are relatively complicated task. Using the digital luminance measuring cameras (LMC) in measurements, make these measurements technically feasible seemingly. But the reality has verified many myths and views on the subject. In the article will be presented preliminary analysis and problems related to the potential use of LMC in the glare measurement (with discharge and LED sources luminaires) and on luminance measurements of multisource LED luminaires also. (Possibilities of using digital luminance measuring camera for street luminaires glare measurements). Keywords: lighting technology, street lighting measurements, luminance measuring camera, discharge light source, LED, glare Słowa kluczowe: technika świetlna, pomiary oświetlenia drogowego, matrycowy miernik luminancji, lampy wyładowcze, LED, olśnienie doi:10.12915/pe.2014.09.45 Wstęp W celu określenia olśnienia przykrego, pochodzącego od opraw ulicznych należy wykonać szereg pomiarów. Podstawą w realizacji tego zadania, jest prawidłowe zarejestrowanie i przeanalizowanie luminancji opraw oświetleniowych oraz ich otoczenia w warunkach terenowych. Zakres kątów obserwacji oprawy, które umożliwiają, lub precyzyjniej, które narażają kierowcę na obserwację wysokich luminancji opraw oświetlenia drogowego jest bardzo szeroki (rys. 1). W pracy [2] ustalono, iż w zdecydowanej wi[...]

Matrycowe pomiary luminancji elektroluminescencyjnych źródeł światła i opraw oświetleniowych -; stan techniki DOI:10.15199/48.2015.07.24

Czytaj za darmo! »

Matrycowane pomiary rozkładów luminancji cieszą się w drugiej dekadzie XXI wieku dużą popularnością. Niestety, korzystając z cyfrowych metod pomiaru, bardzo rzadko zwracamy uwagę na potencjalne źródła błędów pomiarowych, związane z technologią pomiarów i sprzętem pomiarowym. W artykule przedstawiona zostanie analiza potencjalnych błędów, związanych z wykorzystaniem matrycowych mierników luminancji do pomiarów parametrów niewielkich źródeł światła o skomplikowanym rozkładzie luminancji, jakimi są diody LED. Przeanalizowane zostaną również problemy występujące przy pomiarach rozkładów luminancji opraw oświetleniowych z odległości przekraczającej kilka metrów. Abstract. Digital measurements of luminance distributions are enjoying in the second decade of the twenty-first century popular. Unfortunately, using digital methods of measurement, engineers very rarely pay attention to potential sources of measurement errors associated with the technology of measurement and equipment. In the paper will be presented an analysis of potential errors associated with the use of digital luminance meters for luminance distributions measuring of small light sources with a complex luminance distribution, which are LEDs. Will examine the problems encountered when measuring the luminance distribution of luminaires from a distance of more than a few meters. (Digital luminance camera measurements of LED and luminaires - state of technology). Słowa kluczowe: technika świetlna, pomiary oświetlenia drogowego, matrycowy miernik luminancji, LED Keywords: lighting technology, street lighting measurements, luminance measuring camera, LED Wstęp Początkowe lata XXI wieku to dynamiczny rozwój techniki cyfrowej w miernictwie i obliczeniach symulacyjnych związanych z techniką świetlną. Niesamowity wręcz postęp dotyczy wszystkich aspektów związanych z pomiarami luminancji, które z roku na rok stają się coraz łatwiejsze i precyzyjniejsze. Otrzymywane wyniki pomiarów luminanc[...]

Digital measurement of road lighting

Czytaj za darmo! »

Dotychczasowe oprogramowanie współdziałające z matrycowymi miernikami luminancji nie pozwalało na precyzyjne rozmieszczenie pól pomiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami normalizacyjnymi w oświetleniu drogowym. Opracowany, przez pracowników Zakładu Techniki Świetlnej, system precyzyjnego rozmieszczania pól, pozwala w znaczny sposób zautomatyzować i skrócić czasochłonny proces pomiaru rozkładu luminancji na powierzchni jezdni. W referacie zostanie przedstawiony sposób działania systemu. (Cyfrowy system pomiaru oświetlenia drogowego). Abstract. Till today, existing software for matrix measurers of luminance did not allow for precise place of measuring points and areas (in accordance with current regulations standards) for street lighting measurers. New system, designed by employees of Lighting Technology Department in Warsaw University of Technology changed this situation. New system allow to place precise the measurement points and areas n pictures with luminance distribution. System allow to automate and shorten the time-consuming process of measuring the luminance distribution on the road surface. In paper new system will be presented. Keywords: lighting technology, street lighting measurements, matrix measurer of luminance Słowa kluczowe: technika świetlna, pomiary oświetlenia drogowego, matrycowy miernik luminancji Introduction The importance of road lighting measurements speaks for itself. They allows for objective evaluation of the lighting installation condition, correctness of its mounting procedure, as well as the final lighting project verification. Unfortunately in Poland the road lighting is subject to measurements on extremely rare occasions. One of the reasons for this is the considerable work- and time consumption of such measurements [7],[8]. Luminance measurements are exceptionally difficult to perfor[...]

 Strona 1