Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Emmons-Burzyńska"

Preparatyka katalizatorów glinowo-magnezowych do procesu oksyetylenowania metylowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych DOI:10.15199/62.2018.12.3

Czytaj za darmo! »

Oksyetylenowanie prowadzi do otrzymania niejonowych związków powierzchniowo czynnych, szeroko stosowanych w wielu gałęziach.przemysłu. Wśród potencjalnych surowców hydrofobowych stosowanych w tym procesie znajdują się metylowe estry wyższych kwasów tłuszczowych, będące produktem procesu transestryfikacji olejów i tłuszczów. Ze względu na obecność grupy estrowej oraz liniowych łańcuchów alkilowych należą one do związków przyjaznych środowisku1). Bezpośrednia reakcja oksyetylenowania tych surowców wymaga zastosowania katalizatora, który umożliwi wprowadzenie tlenku etylenu pomiędzy atomy tlenu i węgla w grupie metoksylowej. Analiza doniesień literaturowych dotyczących heterogenicznych tlenkowych katalizatorów glinowo-magnezowych wskazuje na możliwość ich zastosowania jako aktywnych katalizatorów tego procesu, pozwalających na syntezę produktu2). Synteza oksyetylatów metylowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych na tlenkowym katalizatorze heterogenicznym ma dysocjacyjno-chemisorpcyjny mechanizm zaproponowany przez Hama3). Większość informacji związanych z tlenkowymi katalizatorami glinowo-magnezowymi znajdujących się w literaturze dotyczy zastosowania tychże katalizatorów w układzie zawierającym alkohol tłuszczowy jako hydrofobowy substrat. Dotychczas zastosowane kompozytowe tlenki glinowo-magnezowe w procesie oksyetylenowania metylowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych prowadzą do produktu zawierającego nieprzereagowany substrat oraz charakteryzującego się szerokim rozkładem homologów. W celu uzyskania oksyetylenowanego produktu o wąskim rozkładzie homologów niezbędne jest zastosowanie katalizatora pozwalającego na wprowadzenie do substratu określonej liczby grup oksyetylenowych. 97/12(2018) 2005 Dr hab. inż. Dominik PAUKSZTA - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 2038. Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, tel.: (61) 665-26-01, fax: ([...]

 Strona 1