Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Bechta"

ANALIZA PORÓWNAWCZA SYMULACYJNYCH METOD OCENY WYDAJNOŚCI SIECI 5G WYKORZYSTUJĄCEJ ANTENY KIERUNKOWE ZE STEROWANĄ WIĄZKĄ DOI:10.15199/59.2018.6.36


  1. WSTĘP Międzynarodowe instytucje standaryzacyjne opracowują wymagania dla kolejnej generacji globalnego systemu radiokomunikacji ruchomej. Organizacja 3rd Generation Partnership Project (3GPP) w szybkim tempie przygotowuje specyfikację dla systemu New Radio (NR), którego pierwsza wersja została zatwierdzona w grudniu 2017 roku i weszła w skład tzw. Release-15. W tym samym czasie International Telecommunication Union (ITU) pracuje nad wymaganiami dla systemu International Mobile Telecommunications 2020 (IMT-2020), którego pierwsza wersja jest przewidziana na pierwszy kwartał 2020 roku. Zarówno NR, jak i IMT-2020 są odpowiednikami systemu, który znany jest, jako 5G. Jednymi z najważniejszych wyróżników systemu 5G są wykorzystanie anten kierunkowych o dużej i bardzo dużej kierunkowości oraz możliwość pracy w zakresie fal milimetrowych (30GHz-300GHz). Anteny o dużej kierunkowości wykorzystywane będą w zakresie fal milimetrowych oraz w niższych zakresach częstotliwości poniżej 6GHz w technice Massive MIMO. Technologie te wymagają nowego podejścia w modelowaniu symulacyjnym zjawisk propagacyjnych. Przede wszystkim konieczne jest użycie modelu kanału radiowego, który odzwierciedla parametry statystyczne rozchodzenia się fal milimetrowych w typowych środowiskach, a także właściwe zamodelowanie wpływu, jaki na te parametry mają charakterystyki anten kierunkowych oraz zastosowana technika sterowania wiązką (beamforming). O ile pierwszy z czynników, czyli model kanału np. [1] lub [6], a właściwie jego część odpowiadająca za tłumienie mocy sygnału radiowego, jest uwzględniony w większości przeprowadzanych badań symulacyjnych, o tyle wpływ charakterystyk antenowych jest modelowany tylko częściowo. To częściowe modelowanie polega na uwzględnieniu wyłącznie zysku mocy sygnału radiowego wprowadzanego przez charakterystykę antenową na kierunku między nadajnikiem a odbiornikiem. W dalszej części artykułu przedstawione są wyniki badań[...]

ANALIZA WPŁYWU REGIONALNYCH WYMAGAŃ DLA EMISJI POZAPASMOWYCH NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 5G PRACUJĄCEGO W PASMIE 24,25 GHz - 27,5 GHz DOI:10.15199/59.2019.6.10


  1. WSTĘP Jedną z istotnych różnic, w kontekście wykorzystywanego zakresu częstotliwości, pomiędzy systemami telefonii komórkowej czwartej (4G) [1] i piątej generacji (5G) [2] jest możliwość pracy systemu 5G w zakresie fal decymetrowych i milimetrowych. W chwili obecnej standard NR (ang. New Radio) opracowany przez międzynarodową organizację standaryzacyjną 3GPP (ang. 3rd Generation Partnership Project) dla 5G obejmuje zakres częstotliwości 450 MHz - 6000 MHz, zdefiniowany jako zakres FR1 (ang. Frequency Range 1) oraz 24250 MHz - 52600 MHz, zdefiniowany jako FR2 (ang. Frequency Range 2) [2]. W zakresie FR2 standard NR zgodnie z najnowszą specyfikacją 3GPP [2] obejmuje 4 pasma, przedstawione w tabeli 1. Pasma te zharmonizowane globalnie bądź regionalnie są często nazywane "pionierskimi" pasmami mającymi zapewnić sukces dla dalszego rozwoju systemów mobilnych. W pierwszych krajach zakresy fal decymetrowych wystawiane są przez regulatorów na aukcje. W 2018 rok w Korei Południowej odbyła się aukcja na zakres 26,5 GHz - 28,9 GHz, gdzie rozdysponowano 24 bloki po 100 MHz. Również Japonia przygotowuje się do aukcji zakresu 28 GHz. W przypadku najniższego zakresu fal decymetrowych tj. od częstotliwości 24,25 GHz, w Stanach Zjednoczonych regionalny Regulator FCC (ang. Federal Communications Commission) w marcu 2019 roku rozpoczął aukcję na zakresy częstotliwości 24,25 GHz - 24,45 GHz oraz 24,75 GHz - 25,25 GHz (łącznie 7 bloków po 100 MHz), z kolei w drugiej połowie 2019 roku do aukcji w USA zostaną przeznaczone pasma 37 GHz, 39 GHz i 47 GHz. Podobnie do FCC, również inne Administracje przygotowują i planują pierwsze aukcje na częstotliwości zakresu 24 GHz. 2. PROBLEMATYKA ZAKRESU 24,25 GHz - 27,5 GHz Ze strony regulacyjnej, szczegóły przeznaczenia dla służby mobilnej i systemów IMT (ang. International Mobile Telecommunications) w zakresie fal decymetrowych i milimetrowych będą dyskutowane na Światowej Konferencji Radiokomunika[...]

WYDAJNOŚĆ STACJONARNEJ RADIOWEJ SIECI DOSTĘPOWEJ SYSTEMU 5G PRACUJĄCEJ NA FALACH MILIMETROWYCH W ŚRODOWISKU PODMIEJSKIM DOI:10.15199/59.2019.6.11


  Oczekuje się, że rynek stacjonarnego radiowego dostępu do Internetu poprzez system telekomunikacji mobilnej piątej generacji (5G) wzrośnie gwałtownie w najbliższych latach, przyjmując tempo wzrostu średnio nawet około 97% w latach 2019-2026 [1]. Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost rynku stacjonarnego dostępu radiowego 5G jest rosnący popyt na szybką łączność z Internetem dla gospodarstw domowych przy znacznie mniejszych kosztach budowy sieci niż dostęp światłowodowy typu FTTH (Fiber To The Home). Dostęp radiowy jest w szczególności atrakcyjny dla obszarów podmiejskich, czy miejscowości o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie wysokie koszty budowy sieci światłowodowej praktycznie uniemożliwiają dostęp do szerokopasmowego Internetu. Obecnie realizowany dostęp radiowy w tych obszarach bazujący miedzy innymi na systemach telekomunikacji mobilnej trzeciej i czwartej generacji (3G/4G), czy bezprzewodowych sieciach lokalnych (Wireless Local Access Network, WLAN) rozwiązuje ten problem częściowo, ponieważ nie oferuje takich wydajności, jaka jest możliwa dzięki dostępowi światłowodowemu. Standard 5G dzięki użyciu nowych zakresów częstotliwości na falach milimetrowych (24/28 GHz, 39 GHz) umożliwia szerokopasmowy dostęp radiowy (szerokość pasma częstotliwości do 800/1000 MHz), który może konkurować z łączem światłowodowym, jeżeli chodzi o pojemności sieci przy znacznie niższych kosztach inwestycji. Szerokie pasmo częstotliwości dostępne na falach milimetrowych obiecuje bardzo duże szybkości transmisji, jakkolwiek trudne warunki propagacji fal radiowych na tych częstotliwościach, takie jak duże straty mocy w wolnej przestrzeni, duże straty dyfrakcji, duże tłumienie fali radiowej przy transmisji przez przeszkody i wpływ propagacji wielodrogowej muszą zostać przezwyciężone. Analiza budżetu energetycznego łącza radiowego z zastosowaniem dużych układów antenowych o wysokiej kierunkowości z analogowym sterowaniem wiązki (analog beamf[...]

 Strona 1