Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF GÓRNICKI"

Wydzielanie zwiqzkow strontu z koncentratów krajowej rudy strontonośnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano technologiczną procedurę pozyskiwania związków strontu z krajowej rudy celestynowej. Polega ona na dwuetapowej selektywnej konwersji poszczególnych siarczanów wapniowców w wodnych roztworach sody. Zbadano, w skali laboratoryjnej, proces periodycznej konwersji siarczanu wapniowego do CaC03 w obecności SrS04. W poprzednich p u b lik a c ja ch 1, 2) przedstawiono wyniki badań nad wzbogacaniem krajowej rudy strontonośnej. Wykazano, iż wychodząc z ok. 12-proc. rudy celestynowej, której główne zanieczyszczenia stanowią kalcyt (ok. 70%) i gips (ok. 10°/o), można przez roztworzenie jej w wodnych roztworach kwasu octowego *) lub azotowego 2) uzyskać koncentraty o średniej zawartości ok. 55% S rS 0 4, 14% C aS0 4 - 2H20, 17% S102, 4% B aS04, 4% A120 3 + Fe20 3 i 5% siarki, niezależnie od rodzaju kwasu użytego do roztwarzania. Otrzymanie związków strontu o dużym stopniu czystości, z koncentratu o podanym składzie, wymaga przede wszystkim oddzielenia soli strontu od soli pozostałych wapniowców. W celu znalezienia takiej metody rozdziału zwrócono uwagę na procesy konwersji siarczanowych soli wapniowe ów do odpowiednich węglanów, przebiegające w wodnych roztworach sody. W literaturze, poza monograficznymi opracowaniami do celów analitycznych, n p .3), znajdują się informacje dotyczące konwersji soli wapniowców: CaS04 do CaC033-^ 5), S rS 0 4 do SrCÓ3 3. 4), 6_h11), przy czym w p r a c y 6) zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w skali półtechnicznej, Eiatomiast w pracy n ) podano opis funkcjonowania instalacji przemysłowej. Podobnie Wiele źródeł 3>4) ,12 -^18) trak tu je o konwersji B aS04 do BaC03, przy czym p r a c e l7»18) zajmują się urzeczywistnianiem procesu w skali technicznej. Mimo względnej prostoty przemian chemicznych, które zachodzą w roztworach wodnych podczas reakcji siarczanowych soli wapniowców z sodą, w literaturze brak zgodności co do warunków prowadzenia procesu. Cytowane p ra ce są zgodne jedyn[...]

 Strona 1