Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Kowalski"

LOKALIZACJA I ŚLEDZENIE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH TWARZY DOI:10.15199/59.2019.6.61


  1. WSTĘP Jednym z najszybciej rozwijających się obszarów wizji komputerowej w ostatnich latach jest analiza obrazów twarzy. Do problemów, które można zaliczyć do tego obszaru należą: rozpoznawanie twarzy, śledzenie kierunku patrzenia, rozpoznawanie wyrazu twarzy, rekonstrukcja 3D twarzy i wiele innych. Większość metod używanych w powyższych problemach wymaga poprawnie zlokalizowanych charakterystycznych punktów twarzy. Przykładowe zdjęcia przedstawiające efekty lokalizacji charakterystycznych punktów twarzy znajdują się na Rysunku 1. W ostatnich latach powstały metody, które osiągają dobre wyniki w lokalizacji i śledzeniu charakterystycznych punktów twarzy dla stosunkowo łatwych obrazów twarzy, tj. takich, gdzie inicjalizacja jest dobra, poza głowy jest w przybliżeniu frontalna, wyraz twarzy nie jest ekstremalny, nie ma znacznych okluzji. Celem opisanej pracy jest poprawna lokalizacja oraz śledzenie punktów charakterystycznych twarzy w tych pozostałych, trudniejszych, przypadkach. Rys. 1. Przykład zlokalizowanych punktów charakterystycznych na dwóch twarzach ze zbioru IBUG [9]. Opisywana rozprawa doktorska przedstawia dwie metody lokalizacji i śledzenia punktów charakterystycznych twarzy: FAKRFWS [2] i DAN [3]. Dowodem na osiągnięcie celu opisywanego powyżej jest fakt, iż obie metody, w momencie publikacji, osiągały wyniki lepsze niż jakakolwiek wcześniej opisana metoda na trudnym zbiorze IBUG [9]. Co więcej, metoda DAN zajęła trzecie miejsce podczas konkursu na metodę lokalizacji punktów charakterystycznych twarzy organizowanego podczas konferencji CVPR 2017. Lokalizacja punktów charakterystycznych twarzy w obrazach oraz ich śledzenie w sekwencjach wideo są dziedzinami rozwijanymi już od lat 90. Obecnie, a właściwie w czasie powstawa[...]

Zastosowanie preparatów nanosrebra do oczyszczania powietrza z instalacji klimatyzacyjnej zakładów mięsnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań zastosowania roztworu nanosrebra do nasycania worków filtracyjnych powietrza w instalacji nawiewnej zakładów mięsnych. Stwierdzono, że w wyniku tej impregnacji zmniejszyła się zawartość bakterii i grzybów pleśniowych w oczyszczanym powietrzu. C fiber filtration bags used in the sloughterhouse air-conditioning system were impregnated with dild. aq. soln. of nano-Ag and tested for bactericidal and fungicidal capacities. A decrease in bacteria and mould contents in the air (by 85% and 100%, resp.) was obsd. Zanieczyszczenie produktów mi􀄊snych drobnoustrojami jest jednym z g􀃡ównych problemów przemys􀃡u mi􀄊snego. Mikroorganizmy mog􀄅 zosta􀃼 do nich wprowadzone podczas rzezi, przechowywania w ch􀃡odni oraz w trakcie przetwarzania mi􀄊sa1, 2). W celu zapobiegania zanieczyszczeniom nale􀄪y przestrzega􀃼 dobrych praktyk produkcyjnych oraz warunków sanitarnych. Strategie polegaj􀄅ce na klasyfikacji produktów i odpadów mi􀄊snych oraz ich odpowiedniego przetwarzania3- 9) pozwalaj􀄅 na ograniczenie mo􀄪liwo􀄞ci rozwoju mikroorganizmów. Jednak drobnoustroje mog􀄅 si􀄊 tak􀄪e rozprzestrzenia􀃼 podczas przechowywania i przetwarzania produktów mi􀄊snych. Znacz􀄅cym 􀄨ród􀃡em zanieczyszcze􀄔 mikrobiologicznych jest powietrze10, 11). Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza atmosferycznego powstaje wskutek przedostawania si􀄊 do niego mikroorganizmów, w tym równie􀄪 chorobotwórczych, z ró􀄪nych 􀄨róde􀃡, zarówno naturalnych (woda, gleba, gnij􀄅ce resztki pochodzenia zwierz􀄊cego lub ro􀄞linnego), jak i wskutek antropopresji na 􀄞rodowisko sk􀃡adowisk odpadów komunalnych i oczyszczalni 􀄞cieków12, 13). Powietrze atmosferyczne jest naturaln[...]

Komputerowo wspomagane stanowiska dydaktyczne do eksperymentowania z odnawialnymi źródłami energii DOI:10.15199/62.2019.4.12


  Dzięki innowacjom współczesna gospodarka światowa rozwija się bardzo dynamicznie. Intensywny rozwój napotyka jednak na ograniczenia i bariery, z których jedną z ważniejszych jest ograniczony dostęp do szeroko pojętych zasobów naturalnych. Dotyczy to szczególnie surowców energetycznych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, gdyż rozwojowi gospodarczemu towarzyszy coraz większe zapotrzebowanie na energię. Szacuje się, że do 2030 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 27% w porównaniu z 2010 r.1). Udokumentowane światowe zasoby, przy obecnym poziomie wydobycia, wystarczą w przypadku ropy naftowej jeszcze na 51 lat, a gazu ziemnego na 53 lata eksploatacji. Z kolei łączne zasoby węgla kamiennego i brunatnego będą mogły być wydobywane przez 153 lata. Daniel Borowiaka,*, Zuzanna Kowalskab, Marek Kowalskib, Paweł Mikulskia, Monika Kaczmarczyka, Marta Wilka, Małgorzata Krzywonosa 576 98/4(2019) Mgr inż. Paweł MIKULSKI w roku 2009 ukończył studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od ukończenia studiów pracuje w przemyśle i zajmuje się projektowaniem, budową, uruchamianiem i eksploatacją zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Od 2017 r. jest także doktorantem w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalność - biotechnologia. Mgr inż. Marek KOWALSKI w roku 1983 ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 1984 r. pracuje w zawodzie automatyk i prowadzi działalność gospodarczą (PPU Micro). Specjalność - automatyka. Konieczne jest więc stopniowe odchodzenie od energetycznego wykorzystywania paliw kopalnych2), zwłaszcza że polityka energetyczno- -klimatyczna Unii Europejskiej zmierza do znaczącego ogranic[...]

 Strona 1