Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KLINIK"

Materiały węglowe używane do odsiarczania gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

W artykule podano przegląd metod produkcji oraz właściwości węgli i koksów aktywnych używanych w procesie odsiarczania gazów odlotowych. Określono właściwości wyjściowych materiałów węglowych istotne dla uzyskania dobrych absorbentów SO2. Przedyskutowano rolę wprowadzanych soli metali, a także grup zawierających azot, w zwiększeniu aktywności i stopnia regeneracji węgli i koksów aktywnych s[...]

Wpływ ditlenku siarki na deaktywację katalizatorów selektywnej redukcji tlenków azotu

Czytaj za darmo! »

Deaktywacja di tlenkiem siarki (zawartym w gazie odlotowym) katalizatorów selektywnej redukcji tlenków azotu może prowadzić do zmian morfologicznych oraz do zatruwania materiału aktywnego. Przebieg deaktywacji zależy od temperatury, składu gazu i składu katalizatora, a skutki tego procesu można zmniejszyć lub wyeliminować stosując następujące metody: oczyszczanie gazu odlotowego w procesie d[...]

Efekty energetyczne w adsorpcji gazów na mikroporowatych adsorbentach DOI:

Czytaj za darmo! »

Wprowadzono zależności wiążące parametry energetyczne równań teorii objętościowego zapełniania mikroporów (Dubinina- Raduśkievića i Jarońca-Chomy) z parametrami energetycznymi równania Brunauera-Emmetta-Tellera dla adsorpcji wielowarstwowej. Na podstawie doświadczalnych izoterm adsorpcji argonu w temp. 77,5 K dla 15 różnych próbek węgla aktywnego sprawdzono powyższe zależności. Lepszą korelację uzyskano stosując do opisu równanie teorii adsorpcji uwzględniające niejednorodność struktury mikroporowatej. Wykazano przydatność równania BET do opisu adsorpcji na mikroporowatych węglach aktywnych. Złożona i nieuporządkowana struktura mikroporowatych adsorbentów, w której wymiary porów są porównywalne z wymiarami adsorbowanych cząsteczek, czyni interpretację zjawisk adsorpcyjnych zachodzących w tych materiałach bardzo t r u d n ą i skomplikowaną. Uważa się, że najpopularniejszą klasyczną teorią stosowaną do opisu fizycznej adsorpcji gazów i par w mikroporach (o liniowych wymiarach mniejszych od 2 nm) jest teoria ich objętościowego zapełniania1 } . Została ona opracowana dla mikroporowatych adsorbentów: jednorodnych (o bardzo małych wartościach dyspersji funkcji rozkładu mikroporów) i niejednorodnych (o dużych wartościach dyspersji). Inną klasyczną teorią adsorpcji, opartą na założeniach odmiennych w stosunku do teorii objętościowego zapełniania mikroporów, jest teoria wielowarstwowej adsorpcji par i gazów sformułowana pierwotnie dla nieporowatych i makroporowatych adsorbentów2 ). Zastosowanie teorii adsorpcji wielowarstwowej do opisu adsorpcji na mikroporowatych adsorbentach budzi wśród niektórych badaczy wątpliwości dotyczące sensu fizycznego uzyskiwanych wartości powierzchni właściwej tych adsorbentów3 ) . Wcześniejsze badania Chomy4 ' 5 ) wydają się wskazywać na to, że parametry równania izotermy Brunauera- Emmetta-Tellera (BET), stosowanego w określonym przedziale ciśnienia, są także użyteczne w ocenie właściwości mikroporowatyc[...]

 Strona 1