Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Eugeniusz Łowiec"

Układ bezprzerwowego zasilania średniego napięcia z superkondensatorowym zasobnikiem energii DOI:10.15199/74.2017.5.12


  Słowa kluczowe: superkondensator, zanik napięcia, wielopoziomowy przekształtnik energoelektroniczny W artykule przedstawiono opis układu bezprzerwowego zasilania średniego napięcia zawierającego: zasobnik superkondensatorowy, wielopoziomowy przekształtnik DC/AC i szybki łącznik próżniowy. Opracowany system może służyć jako zabezpieczenie wydzielonej sieci energetycznej średniego napięcia przed zanikami lub zapadami. Opisano ideę działania, realizację wybranych bloków układu oraz wyniki badań laboratoryjnych. Keywords: supercapacitor, voltage sag, multilevel powerelectronic converter This article describes the uninterruptible power supply in a medium voltage setup comprising a supercapacitor storage device, DC/AC multi-level inverter and fast vacuum switch. Described system can secure islanded grid of medium voltage against interrupions or sags. An idea of functioning, implementation of selected components and laboratory results was shown.Zaburzenia w sieciach dystrybucyjnych napięcia przemiennego ze względu na miejsce ich powstawania można podzielić na dwie grupy [4]. Do pierwszej należą zaburzenia generowane w infrastrukturze sieciowej na skutek: zwarć, czynności łączeniowych lub zakłóceń powodowanych przez oddziaływania atmosferyczne, a do drugiej - generowane przez użytkowników energii elektrycznej. Są one powodowane przez zwarcia w odbiornikach a także rozruchy napędów elektrycznych dużych mocy. Ze względu na kształt zaburzenia napięcia można wyróżnić sześć grup [1] pokazanych na rys. 1. Przyjmują one postaci zakłóceń napięcia i mogą objawiać się w formie: przepięć (1), migotań (2), wahań (3), zapadów (4), przerw (5) lub innych zniekształceń przebiegu napięcia zwykle o charakterze losowym (6). Według normy PN-EN 50160 przez zapad rozumie się nagłe i chwilowe obniżenie napięcia do wartości z przedziału od 1 do 90% na czas od 10 ms do 1 min, po którym następuje powrót do poprzedniej wartości. Przerwę w zasilaniu definiuje[...]

Selection of AHI + SC Hybrid Storage Based on Mathematical Models and Load Variation Characteristics DOI:10.15199/48.2018.05.21

Czytaj za darmo! »

With the increasing use of renewable energy sources, such as photovoltaic panels and wind turbines, there is growing interest in new ways of collecting and storing electricity. Typical solutions in this area are lithium-ion or lead-acid batteries. The main shortcomings of these examples are: limited durability, toxicity of appropriate electrolytes and components, potential fire hazard, disposal problems of waste batteries. The new high quality component that has appeared on the market is a battery called Aqueous Hybrid Ion battery containing salt electrolyte - neutral to the environment. For a detailed description of AHI battery technology, see [1]. The materials used in the construction do not contain heavy metals and are fully recyclable as opposed to existing leadacid, nickel-cadmium, nickel-metal hydride, sodium-sulfur, and lithium-ion batteries [2]. This component also does not present a fire hazard. In addition, the AHI battery ensures significant durability expressed by a large number of charging and discharging cycles. Due to the aforementioned advantages it is suitable for the construction of scalable storage, in particular for stationary applications. However, the disadvantage of this type of battery is the relatively large internal resistance, which complicates the assembly of a structure suited for large, pulsed charging and discharging currents. In such cases the solution may be to use an additional component in the form of a supercapacitor. This problem is the subject of many studies [3], [4], [5], [7], which point out the possibility of improving the dynamic parameters and extending the battery life. The following sections show how to create the AHI battery model and the supercapacitor model as components of the hybrid system. An example hybrid storage system, made up of AHI type S30-0080 batteries and LSUM 129R6C 0062F EA supercapacitor, was established and used for the validation of the elaborated model. [...]

Stanowisko laboratoryjne do badania przekształtnika matrycowego

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy budowy stanowiska laboratoryjnego zaprojektowanego do badania kilku konfiguracji obwodu mocy przekształtnika matrycowego i sprawdzania różnych algorytmów sterowania tymi układami. Abstract. The article concerns of research laboratory station designed for examination of different topologies of Matrix Converter and anticipated to testing of different controlling algorithms. (Research laboratory station for testing of Matrix Converter ). Słowa kluczowe: wielopoziomowy przekształtnik matrycowy, dwumodułowy przekształtnik matrycowy, napięcie common mode, PWM, Keywords: multilevel matrix converter, two-modular matrix converter, common mode voltage, PWM Wstęp Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki w Politechnice Rzeszowskiej dysponuje stanowiskiem laboratoryjnym do badania układów przekształtnika matrycowego. Stanowisko zostało wykonane przez Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku według projektu wstępnego autorki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3 (PO RPW 1.3) realizowanego w Politechnice Rzeszowskiej. Jest to uniwersalne stanowisko badawcze (rys.1), na którym mogą być badane przekształtniki matrycowe w różnych konfiguracjach obwodów mocy i przy różnych sposobach sterowania. Obwód mocy zawiera dwa moduły trójfazowotrójfazowych przekształtników matrycowych, co pozwala na badanie klasycznego przekształtnika matrycowego, układu dwumodułowego przekształtnika matrycowego oraz układu wielopoziomowego przekształtnika matrycowego z kondensatorami zaciskowymi. Rys.1. Stanowisko laboratoryjne do badania różnych konfiguracji przekształtnika matrycowego Potrzeba realizacji stanowiska laboratoryjnego, na którym może być badany układ wielopoziomowego przekształtnika matrycowego (rys.2) oraz dwumodułowy przekształtnik matrycowy (rys.3) wynika z faktu, że układy te są najnowszymi rozwiązaniami układowymi [2]-[12], mającymi na celu rozwiązanie problemu niskiej wartości współczynnika na[...]

 Strona 1