Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Jacek KUSZNIER"

Pętlowy mikrozgięciowy czujnik światłowodowy do pomiaru nacisku

Czytaj za darmo! »

Czujniki światłowodowe ze względu na swoje liczne zalety (mają małe wymiary i ciężar, nie wytwarzają i nie są wrażliwe na zewnętrzne pola elektromagnetyczne, pozwalają na pomiar wielopunktowy i pomiar rozłożony) znajdują coraz większe zainteresowanie we współczesnej metrologii. Czujniki światłowodowe pozwalają również na budowę sieci czujników, a ponieważ nie występuje zagrożenie iskrzeniem,[...]

Mixing colours inside the optical fibre elements

Czytaj za darmo! »

Optical fibres are used to guide and shape the luminous flux from a light source. It is also important to achieve the target colour of the guided light. This can be achieved by filtering the guided luminous flux, introduced by the light source or by additive colour mixing from a number of constituent light sources. This article presents the construction, potential utilization as well as measurem[...]

Wielopunktowe czujniki światłowodowe do wykrywania nacisku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona praca omawia budowę i wyniki badań sieci czujników wykonanych z użyciem mikrogięciowych pętlowych głowic pomiarowych i maty światłowodowej do wykrywania nacisku. Abstract. This work elaborates on the construction and research results for micro bend fibre loop measuring heads manufactured in two versions with a sensor network realized, along with the use of the fibre optic mat. (Multipoint optical fibre pressure sensors). Słowa kluczowe: czujnik światłowodowy, czujnik wielopunktowy, pomiar nacisku. Keywords: optical fibre sensor, multipoint sensor, pressure measurement. Wstęp Czujniki światłowodowe typu mikrozgięciowego należą do grupy czujników natężeniowych z modulacją wewnętrzną. Czujniki tego typu charakteryzują się prostą budową, prostą detekcją oraz niskim kosz[...]

Zastosowanie światłowodów kontrolnych w materiałach kompozytowych zbrojonych włóknami

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia budowę i właściwości elementów kompozytowych z wykorzystaniem światłowodowych włókien kontrolnych, w tym również kompozytów wielowarstwowych (laminatów). W dalszej części przedstawiona została budowa oraz wyznaczone właściwości zbudowanego zbiornika kompozytowego z użyciem światłowodów do pomiaru ciśnienia. Abstract. This work elaborates on the construction and research results of the composite elements with the use of control optical fibre and also multiple-surface composite (laminate). In the next part this work elaborates on the construction and research results of build composite container with the use fiber to measure the presure. (Optical fibre control application in composite reinforced fibre material) Słowa kluczowe: światłowód, czujnik światłowodowy, kompozyt. Keywords: optical fibre, optical fibre sensor, composite material. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania światłowodów kontrolnych w nowoczesnych materiałach kompozytowych. Materiały takie dzięki doskonałym parametrom (mechanicznym i wytrzymałościowym) przy jednoczesnym zachowaniu niskiego ciężaru znajdują coraz szersze zastosowanie. Ich udział w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, budowlanym, w budowie zbiorników do magazynowania cieczy i gazów oraz sprzętu sportowego jest z każdym rokiem coraz większy. Podstawową zaletą takich materiałów jest fakt, że są one: lżejsze, sztywniejsze i bardziej wytrzymałe mechanicznie od innych tworzyw wyprodukowanych przez człowieka. Dodatkowo elementy mogą być projektowane w ten sposób, aby uzyskać największą wytrzymałość w kierunkach w jakich występują spodziewane obciążenia. Możemy uzyskać takie rezultaty dzięki łączeniu ze sobą komponentów o zróżnicowanych właściwościach i kształtach. W dużej grupie kompozytów elementem wzmacniającym są różnego rodzaju włókna, w tym również włókna szklane. W materiałach takich bardzo dobrze komponują się włókna światłowodowe, które mogą być tam[...]

Białystok - historia powstania miasta i rozwoju ośrodka przemysłowego DOI:10.15199/74.2018.6.12


  Historia ziem, na których leży Białystok, jest bardzo bogata. Spowodowało to, że przez wieki obok Polaków w Białymstoku zamieszkiwali: Żydzi, Niemcy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie oraz przedstawiciele innych narodów. Społeczności te współpracując ze sobą, rywalizując a w pewnych okresach walcząc - tworzyły miasto, jego przemysł i kulturę. Białystok zaczął przekształcać się w ośrodek przemysłowy na początku XIX w. W mieście znajdowały się głównie liczne zakłady włókiennicze. Istotną rolę w rozwoju w XIX i XX w. odegrało pojawienie się: kolei, telegrafu, sieci telefonicznej oraz elektryfikacja miasta. Niestety dwukrotnie w wyniku I i II wojny światowej przemysł i infrastruktura techniczna, w tym szczególnie elektrownia oraz sieć elektroenergetyczna - zostały zniszczone i konieczna była ich odbudowa. Białystok - miasto na pograniczu polsko-rusko-litewskim Tereny, na których leży obecnie Białystok znajdowały się na pograniczu Polski i Rusi. Od połowy X w. były zasiedlane przez ludność mazowiecką. Korzystając z zaangażowania Konrada Mazowieckiego w walkę o tron krakowski książę Halicko-Wołyński Daniel Romanowicz w 1243 r. zdobył Drohiczyn wraz z częścią Podlasia i koronował się w nim na króla w 1253 r. Natomiast ziemie północnego Podlasia (ziemia Wiska sięgająca aż po tereny obecnego Białegostoku wraz z Wizną i Goniądzem) w 1382 r. książę mazowiecki Siemowit IV, ubiegając się o elekcję na króla Polski, za pożyczkę 7000 zł węgierskich zastawił Krzyżakom. Zastaw trwał do 1401 r. W XIV w. teren, na którym leży obecnie Białystok, był na samym styku granicy mazowiecko-litewskiej. Ostatecznie w XV w. ziemie te znalazły się pod władzą książąt litewskich, co trwało do 1569 r. Wtedy w wyniku inkorporacji Podlasia do Korony Polskiej oraz ustaleń Unii Lubelskiej ówczesny Białystok znalazł się ponownie w granicach Królestwa Polskiego. Jednak część osad, które dzisiaj stanowią dzielnice miasta, pozostała po stronie litewskiej. Po stronie Koro[...]

Rola elektryków w odrodzeniu technicznego nauczania akademickiego w Białymstoku DOI:10.15199/74.2019.1.6


  Historia Wydziału Elektrycznego i Politechniki Białostockiej rozpoczyna się w 1949 r. Należy jednak odwołać się do tradycji szkolnictwa technicznego w Białymstoku, które sięgają połowy XVIII w. Właścicielami Białegostoku w latach 1514-1547, od czasu powstania tu dóbr w XV w. byli z nadania Wielkiego Księcia Litewskiego Tabutowicze (Bakałarzewicze). Od 1547 r. w wyniku wniesienia w posagu przez Katarzynę, wdowę po Mikołaju Bakałarzewiczu, stały się one własnością Wiesiołowskich i były ich siedzibą do 1645 r. Tradycje szkolnictwa technicznego w Białymstoku Ostatni z białostockiej linii rodu marszałek wielki litewski Krzysztof Wiesiołowski zapisał w testamencie z 1634 r. dobra białostockie na rzecz Rzeczpospolitej, co zostało zatwierdzone przez sejm w 1646 r. Dobra zwane Białystok stały się własnością koronną zarządzaną przez starostów tykocińskich. Od 1646 do 1661 r. ziemie te były królewszczyzną Władysława IV i Jana Kazimierza. W wyniku Unii Lubelskiej oraz postanowieniu o inkorporacji Podlasia w 1569 r. Białystok znalazł się w granicach Korony Polskiej. Część obszaru Podlasia pozostała jednak w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, a przez teren obszaru obecnie zajmowanego przez miasto przebiegała granica. W 1659 r. król Jan Kazimierz nadał starostwo tykocińskie wraz z dobrami białostockimi Stefanowi Czarnieckiemu w dowód wdzięczności za zasługi w walkach w czasie potopu szwedzkiego. Wkrótce jego córka Katarzyna Aleksandra przez małżeństwo z Janem Klemensem przeniosła ich własność na Branickich (herbu Gryf). Jan Klemens Branicki, następnie jego syn Mikołaj i wnuk hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki II rozbudowali Białystok, lokując tu wielką rezydencję magnacką oraz liczne instytucje z ich fundacji (rys. 1). Pierwszy przywilej miejski dla Białegostoku uzyskał w 1692 r. od Jana III Sobieskiego Stefan Mikołaj Branicki. W 1749 r. staraniem Jana Klemensa Branickiego August III poszerzył granice miasta i nadał miastu Bi[...]

Zastosowanie światłowodów o emisji bocznej w pomiarach DOI:10.15199/48.2015.10.55

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono informacje dotyczące detekcji promieniowania za pomocą światłowodów bocznych. Światłowody kształtowane służą nie tylko do celów oświetleniowych, lecz mogą być również stosowane wszędzie tam, gdzie jest potrzeba liniowej detekcji promieniowania. Koncepcja czujnika opiera się na wykorzystaniu światłowodu walcowego z wykonanym zaburzeniem pryzmatycznym. Abstract. This paper presents information about detection of radiation which uses side light optical fibers. Shaped side optical fibers are used in lighting mainly, but their useful properties are in detection. The idea of the sensor of the angular dislocation is based on the utilization of the cylindrical optical fiber with performed prismatic disturbance. (Side light fibres in linear radiation detection). Słowa kluczowe: światłowód, emisja boczna, detekcja. Keywords: optical fibre, side emission, detection. Wstęp Podstawowym zadaniem światłowodów bocznych jest sterowanie rozsyłem przestrzennym strumienia świetlnego. Elementarne powierzchnie rozpraszające umieszczane w obszarze rdzeń-płaszcz światłowodu kształtowanego, powodują rozsył promieniowania zbliżony do lambertowskiego, natomiast użycie elementów o zadanym kształcie może spowodować emisję w określonych kierunkach. Zastosowanie pryzmatycznych elementów pierścieniowych pozwala na sterowanie emisją kierunkową promieniowania. Odpowiedni dobór parametrów geometrycznych takich jak kąty łamiące pryzmatu 1 i 2 oraz szerokość pz lub głębokość deformacji g, pozwalają uzyskać zamierzoną ekspansję strumienia poza obszar bocznej powierzchni światłowodu, stosownie do zamierzeń projektowych (rys. 1a). Światłowody wykonane w procesie technologicznego wyciągania włókna, jako element rozpraszający mogą wykorzystać np. spiralny rdzeń ze szkła o właściwościach dyfuzyjnych (rys. 1b) [1]. a) z z y x d Z g   p b) x y r ed r rr rp lz z Rys. 1. Paramet[...]

Światłowody boczne w diagnostyce lamp LED

Czytaj za darmo! »

Światłowody boczne kojarzone są zwykle z iluminacją i zastosowaniem w oświetleniu dekoracyjnym. Szklane włókna z profilowanymi, rozpraszającymi warstwami spiralnymi mogą również służyć do analizy promieniowania padającego na ich powierzchnię boczną. Odpowiednia konfiguracja bardzo cienkich włókien, rozmieszczonych w obszarze klosza oprawy, pozwala na ciągłą analizę strumienia świetlnego emitowanego ze źródła światła. Układ detekcyjny ze światłowodami bocznymi, włączony w sprzężenie zwrotne systemu zasilania oprawy, może monitorować wybrane jej parametry fotometryczne. Stosowane włókna optyczne wykonane są ze szkieł wieloskładnikowych w procesie technologicznego wyciągania i charakteryzują się średnicami rzędu 250m, elastycznością i przeźroczystością, zatem nie wprowadzają deformacji rozsyłu strumienia świetlnego oprawy, z którą współpracują. W artykule przedstawione aplikację światłowodów bocznych w oprawie LED, z funkcjonalnością autoregulacji parametrów fotometrycznych i zasilania. . Abstract. Side optical fibres are usually associated with illumination and use in decorative lighting. Glass fibres with diffusing helical layers can be applied in analysis of radiation incident on their side surface. Adequate configuration of very thin fibres, distributed in the area of the lampshade, allows analyzing the luminous flux emitted from the light source continuously. Detection system with side optical fibres, introduced to the feedback loop of the fitting’s supply system, enables monitoring selected photometric parameters of this fitting. Used optical fibres are produced of multicomponent glasses in the process of drawing and have diameter of 250m, are flexible and transparent, therefore they do not introduce the deformation of the light emission of the fitting. In the article the application of the side optical fibres in the LED lamp with auto regulation of photometric and power supply parameters is presented. (Application o[...]

System do wyznaczania rzeczywistej temperatury złącza wielokolorowych diod LED DOI:10.15199/48.2015.07.22

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono sposób pomiaru temperatury złącza diod LED RGB dużej mocy. Opracowano i wykonano system pomiarowy z komorą termiczną oraz przeprowadzono szereg badań w typowych warunkach pracy opraw oświetleniowych z diodami elektroluminescencyjnymi. Zbadano wpływ poszczególnych chip-ów na temperaturę sąsiadujących złączy. Uzyskane wyniki pozwalają na właściwe konstruowanie kompletnego systemu oświetleniowego wykorzystującego wielozłączowe LEDy do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 0°C do +100°C, szczególnie w aspekcie dopasowania efektywnego układu zasilania w oprawach oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Abstract. This paper describes electrical method for measuring junction temperature of high power LEDs. Designed and constructed system with thermal chamber and performed a number of studies in typical operating conditions luminaires with LEDs. The results allow for proper construction of a complete LED lighting system using for operation in ambient temperatures ranging from -10ºC to 100ºC, especially in terms of matching the effective supply in emergency and evacuation lighting fittings. Electrical method for measuring junction temperature of high power LEDs Słowa kluczowe: LED, temperatura, zasilanie, pomiary. Keywords: LED, temperature, power supply, measurements Wstęp W ciągu ostatnich kilku lat dynamiczny rozwój technologii wytwarzania źródeł światła sprawił, że diody elektroluminescencyjne LED stały się źródłami światła o wydajności akceptowalnej do typowych zastosowań [1]. Wzrost skuteczności świetlnej, jak też wzrost strumienia świetlnego z pojedynczego chipu LED sprawiły, że bez kłopotu półprzewodnikowe emitery promieniowania zastępują klasyczne źródła żarowe oraz stają się silną konkurencją dla źródeł fluorescencyjnych. Dzięki opracowaniu technologii umożliwiającej wykonywanie wielozłączowych diod RGB, są często wykorzystywane w urządzeniach o dynamicznie zmiennej barwie emitowanego światła. Ni[...]

Charakterystyka światłowodów bocznych ze spiralnym rdzeniem DOI:10.15199/48.2015.08.36

Czytaj za darmo! »

Konstrukcja światłowodu włóknistego emitującego lub absorbującego promieniowanie powierzchnią boczną, wymaga zastosowania w obszarze propagacji promieniowania, elementów rozpraszających powodujących lokalne zaburzenie w prowadzeniu modów, doprowadzając w efekcie do częściowej ich utraty powierzchnią boczną. W przypadku emisji promieniowania poprzez boczną, walcową powierzchnię światłowodu problem polega na ustaleniu charakteru rozsyłu tego promieniowania. Światłowody o spiralnie rozłożonych warstwach rozpraszających, opracowane i wykonane na Politechnice Białostockiej, pozwalają na konstruowanie specjalnych czujników promieniowania w zakresie UV-VIS-NIR, które mogą być wrażliwe nie tylko na wybrany zakres promieniowania ale również mogą być czułe na przestrzenną propagację światła. Abstract. Construction of optical fiber, which emits or absorbs radiation through the side surface, requires the use of distractions that cause local disturbance propagating. The result is a partial loss of the mods on the fiber lateral surface. It is important to determine the nature of the radiation beam. Fiber layers of helically distributed diffuse, designed and constructed in Bialystok University of Technology, allow the construction of special sensors in the UV-VIS-NIR, which can be sensitive not only to the desired range of radiation but can also be sensitive to spatial light propagation. Optical fibers emitting radiation through the side surface Słowa kluczowe: światłowody, emisja, detekcja, luminancja, pomiary. Keywords: optical fibres, emission, detection, luminance, measurements. Wstęp Podstawowym, powszechnie znanym, zadaniem światłowodu jest przeniesienie czytelnego sygnału optycznego przez cały odcinek długości włókna optycznego. Aby to osiągnąć, należy między innymi ograniczyć do minimum straty energii, wynikające z odbić na granicy rdzeń - płaszcz światłowodu. Jednakże, w wybranych przypadkach, celowo dąży się do wyprowadzenia strumienia świet[...]

 Strona 1