Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Ziółkowska"

Proces żelowania olejów silnikowych w czasie eksploatacji pojazdów zasilanych olejem napędowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych właściwości próbek olejów silnikowych pobranych z pojazdów o zapłonie samoczynnym, w których nastąpił proces żelowania olejów podczas eksploatacji. Określono prawdopodobne przyczyny tego zjawiska oraz mechanizm tworzenia się galaretowatej struktury oleju w czasie pracy silnika. Stwierdzono, że przyczyną żelowania olejów, w zależności od warunków eksploatacji, rodzaju silnika, komponentów olejowych, może być kilka czynników niezależnych od siebie. Effects of soot agglomeration, low efficiency of dispergators, and addn. of vegetable oils on gelation of engine oils were taken into consideration. The gelated oils contained either high amounts of soot (more than 17.6%) or polymerized (oxidized vegetable oils). W ostatnich latach w Po[...]

Wpływ długości okresu magazynowania oleju napędowego zawierającego i niezawierającego FAME na jego właściwości korozyjne DOI:10.15199/40.2015.9.2


  Zbadano oddziaływanie korozyjne oleju napędowego w czasie magazynowania i jaki wpływ na ten proces ma obecność w paliwie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). W badaniach wykorzystano olej napędowy zawierający do 7% FAME (B7) oraz olej napędowy bez FAME (B0). W pracy opisano i porównano wyniki badań korozyjnych wybranych materiałów (miedzi, aluminium, mosiądzu oraz ołowiu) z wykorzystaniem paliw B0 i B7 przechowywanych w podziemnych zbiornikach magazynowych przez okres sześciu i dwunastu miesięcy. Słowa kluczowe: korozja, olej napędowy, FAME, magazynowanie paliw Effect of storage time of diesel fuel with and without FAME on its corrosive properties The study evaluates the corrosive effect of diesel fuel during storage along with influence of fatty acids methyl esters (FAME) presence on that process. Diesel fuel containing up to 7% FAME (B7) and diesel oil without FAME (B0) were examined. This paper describes and compares the results of multiple corrosion tests of selected materials (copper, aluminum, brass and lead) with the use of B7 and B0 fuels, which were stored in underground storage tanks for six and twelve months’ time periods. Keywords: corrosion, diesel fuel, FAME, storage of fuels.1. Wprowadzenie Zagadnienia oddziaływania korozyjnego są tym trudniejsze do zbadania i rozwiązania, im bardziej różnorodne jest środowisko, którego dotyczą. Co prawda niepolarne węglowodory, z których składa się paliwo korozji nie powodują, jednak paradoksalnie jest ona powszechnym zjawiskiem wszędzie tam, gdzie przetwory naftowe mają kontakt z materiałami metalowymi i ich stopami zarówno w czasie produkcji, dystrybucji, eksploatacji, jak i magazynowania [1]. Za zachodzące w środowisku paliw zmiany korozyjne odpowiedzialne są obecne w nich związki siarki, kwasy organiczne oraz rozpuszczalne w wodzie nieorganiczne kwasy i zasady. Przy czym za najbardziej agresywne korozyjnie uznaje się aktywne związki siarki (np. wolna siarka, siarkow[...]

Skłonność olejów silnikowych do tworzenia żelu w niskich temperaturach DOI:10.15199/62.2018.6.22


  Powstawanie żelu w olejach silnikowych stanowi poważny problem. Podczas eksploatacji w tych samych warunkach atmosferycznych niektóre oleje wykazują większą skłonność do tworzenia żelu, a inne mniejszą. Problem tworzenia galaretowatej (żelowej) struktury oleju w czasie eksploatacji zaobserwowano głównie dla pojazdów wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, które były zasilane olejem napędowym zawierającym estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Powstawanie żelu jest bardzo niekorzystne dla pracy silnika. Zżelowany olej zatraca całkowicie swoje funkcje eksploatacyjne, tzn. traci płynność, nie zapewnia poprawnego smarowania, nie odprowadza ciepła, nie neutralizuje kwaśnych produktów pochodzących m.in. z niecałkowitego spalenia paliwa, co prowadzi do awarii silnika. Aby zrozumieć, co powoduje powstawanie żelu i które oleje są najbardziej podatne na ten proces, należy lepiej poznać to zjawisko. Zestalanie układu koloidalnego w masę o cechach ciała stałego, które następuje bez rozdziału faz jest nazywane żelowaniem1, 2). Układy koloidalne, które w wyniku wzrostu oddziaływań między cząsteczkami fazy rozproszonej zmieniły postać cieczy (zolu) w ciało stałe określa się jako żele3). Są to jednorodne układy dyspersyjne o trwałej postaci zewnętrznej, które pod działaniem sił mechanicznych zachowują się w pewnych warunkach jak ciało stałe. Składają się z fazy tworzącej sieć przestrzenną układu dyspersyjnego, która nadaje mu sztywność postaci oraz z fazy ciekłej wypełniającej tę sieć. Obie fazy przenikają się wzajemnie, wypełniając układ w sposób ciągły. Powstawanie żeli z zoli polimerowych może być efektem zmniejszenia zdolności rozpuszczającej ośrodka dyspersyjnego np. na skutek ochładzania, które wpływa na obniżenie energii w zakresie oddziaływań międzycząsteczkowych. Wzrost tych oddziaływań powoduje utworzenie fizycznej sieci przestrzennej odpowiadającej za stabilność kształtu żeli4-6). Powstająca galaretowata struktura żelu char[...]

 Strona 1