Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Remigiusz Pach"

Zastosowanie turbiny rozprężnej w ziębiarkowym obiegu sprężarkowym z CO2 jako czynnikiem chłodniczym DOI:10.15199/8.2016.1-2.3


  Jednym ze sposobów ograniczenia strat dławienia w lewobieżnym obiegu sprężarkowym jest wykorzystanie turbiny rozprężnej. Efekt energetyczny uzyskiwany dzięki stosowaniu turbiny zależy od rodzaju czynnika obiegowego oraz od jego parametrów termicznych. Szczególnie korzystny efekt występuje w przypadku stosowania dwutlenku węgla (R744). W opracowaniu przedstawiono efekty zastosowania turbiny rozprężnej w obiegu lewobieżnym z R744 jako czynnikiem obiegowym. Dla przykładowego obiegu przedstawiono metodę oceny optymalnych parametrów temperatury (ciśnienia) czynnika obiegowego doprowadzanego do turbiny. Słowa kluczowe: turbina rozprężna, obieg lewobieżny, efektywność energetyczna. One way to reduce throttling losses in compressor refrigeration cycle is to use the expansion turbine. The effect of energy obtained by the use of the turbine depends on the type of refrigerant used in the circulation. A particularly advantageous effect is obtained with the use of carbon dioxide (R744). The study shows an application variant of the expansion turbine. The example circuit presents a method to assess the optimal parameters -temperature (pressure) of circulating fluid supplied to the turbine. Key words: the expansion turbine, refrigeration cycle, energy efficiency 1. WSTĘP Dławienie strumienia czynnika obiegowego w zaworze rozprężnym jest powodem największej straty egzergii w lewobieżnych obiegach sprężarkowych (rys. 1). Dławienie jest szczególnie dotkliwym procesem w przypadku stosowania czynników chłodniczych, które w stanie skroplonym charakteryzują się dużymi wartościami pojemności cieplnej właściwej [6]. Do czynników takich zaliczamy coraz częściej stosowany w technice chłodniczej dwutlenek węgla R744. Jedną z możliwości ograniczenia strat dławienia jest stosowanie turbin rozprężnych. W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu zastosowania turbin rozprężnych na poprawę sprawności energetycznej w obiegu sprężarkowym z R744, jako [...]

 Strona 1