Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Organiściak"

Industrial cationic starch as a flocculant in technology of water clarification. Przemysłowa skrobia kationowa jako flokulant w technologii oczyszczania wody


  Cationic starch was added to a kaolin suspension (4 g/L) flocculated with Fe2(SO4)3 and Al polychlorides as com. coagulants. The flocculation effectiveness of the starch increased markedly in presence of Fe3+ and Al3+ ions. Skrobia kationowa jest produktem w pełni biodegradowalnym i potencjalnie może zastąpić flokulanty syntetyczne w technologii oczyszczania wody. Zbadano właściwości flokulacyjne ziemniaczanej skrobi kationowej Borcet SZ 2000 (charakteryzującej się stopniem podstawienia 0,18-0,20) w obecności handlowych koagulantów: PIX-123 (siarczan(VI) żelaza(III)) oraz PAX-XL19 (polichlorek glinu). Stwierdzono, że efektywność flokulacyjna skrobi kationowej wyraźnie wzrasta w obecności jonów Fe3+ i Al3+. Dla modelowej zawiesiny kaolinu (4 g/dm3) określono optymalne dawki koagulantów oraz flokulanta wynoszące 0,05% i 0,225% (PIX+Borcet) oraz 0,005% i 0,225% (PAX+Borcet) w stosunku do masy kaolinu. Wykazano, że przedawkowanie koagulantów może prowadzić do obniżenia wydajności procesu sedymentacji zawiesiny. Skrobia kationowa znana jest jako środek pomocniczy do sklejania i odwadniania włókien celulozowych w produkcji papieru1, 2). W ostatnich latach skrobię kationową, będącą polimerem o właściwościach biodegradowalnych, badano także pod kątem jej działania flokulacyjnego3- 10). Oznaczenie aktywności flokulacyjnej biopolimerów stwarza możliwość stosowania ich w charakterze zamienników polimerów syntetycznych w procesach oczyszczania wód i ścieków. W koloidalnych zawiesinach naturalnych znaczną część fazy stałej stanowią cząstki minerałów ilastych. Zazwyczaj posiadają one powierzchniowy ładunek ujemny, powstający wskutek izomorficznej zamiany atomów krzemu na atomy glinu w sieci krystalicznej glinokrzemianów. Dodatnio [...]

 Strona 1