Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Nasiłowska"

Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego do utrwalania soków owocowych i warzywnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Celem pracy był przegląd literatury polskiej i zagranicznej dotyczącej zastosowania pulsującego pola elektrycznego (PEF) do inaktywacji drobnoustrojów, występujących w sokach owocowych i warzywnych. Przedstawiono zasadę oraz mechanizm działania metody PEF oraz dokonano porównania jej skuteczności wobec poszczególnych grup mikroorganizmów, w odniesieniu do zastosowanych parametrów pola elektrycznego. Zastosowanie pulsującego pola elektrycznego w przemyśle sokowniczym umożliwia zachowanie pożądanych właściwości sensorycznych produktów, np. barwy, odpowiedniego smaku oraz związków prozdrowotnych, np. witamin. Wstęp Aktualne prozdrowotne trendy żywieniowe powodują zwiększenie zainteresowania żywnością bezpieczną, wysokiej jakości i jak najmniej przetworzoną. W przemyśle sokowniczym modne stały się świeżo wyciskane, niepasteryzowane soki owocowe i warzywne. W przypadku produkcji tego typu soków znacznie trudniej uzyskać wymagany poziom czystości mikrobiologicznej przy zachowaniu odpowiednich właściwości sensorycznych, a ryzyko zanieczyszczenia florą patogenną w odróżnieniu od soków pasteryzowanych jest znacznie większe. Poziom wymagań, jakim musi sprostać producent stale rośnie, dlatego poszukiwane są niekonwencjonalne metody utrwalania żywności jako procesy zastępujące bądź uzupełniające metody termiczne. Tradycyjne metody utrwalania żywności oparte m.in. na obróbce termicznej prowadzą do utraty cennych składników odżywczych i pogorszenia cech organoleptycznych. Zaletą metod alternatywnych są: niższa temperatura procesu, mniejsza ilość zużytej energii, zachowanie pożądanych cech produktu, przedłużenie czasu przydatności do spożycia oraz inaktywacja mikroorganizmów i enzymów [1, 2, 3, 4]. Jednak zastosowanie nowoczesnych technologii w przemyśle spożywczym wiąże się z koniecznością prowadzenia badań dotyczących zmian zachodzących w trakcie samego procesu i w czasie przechowywania produktów utrwalonych tymi metodami. Jedną z obiecujących[...]

Niepewność pomiaru w mikrobiologii żywności DOI:10.15199/46.2015.7-8.9


  Wymagania krajowe i europejskie.Wprowadzenie Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest do stosowania wytycznych europejskich w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Wymagania na laboratoria akredytowane nakłada przede wszystkim norma PN-EN ISO/IEC 17025. Zgodnie z nią, oprócz konieczności potwierdzenia metody badawczej (przez zbadanie i dostarczenie obiektywnego dowodu, że spełnione zostały wymagania dotyczące konkretnego zastosowania), konieczne jest wyznaczenie istotnych parametrów opisujących metodę. Należy do nich niepewność pomiaru [13]. Niepewność pomiaru to parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać do wartości mierzonej. Podstawowym źródłem regulującym zasady wyrażania niepewności związanej z wynikami ilościowymi są dokumenty wynikające z zasad opracowanych i podanych w dokumencie Evaluation of measurement data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements (GUM) [3]. Dokument ten jest uznany przez European Cooperation for Acreditation, organizację odpowiadającą za stan i rozwój akredytacji europejskiej. Podstawowy i zarazem jeden z ważniejszych dokumentów, do którego będą dalsze odwołania w tekście, stanowi specyfikacja techniczna PKN-ISO/TS 19036:2011 Mikrobiologia żywności i pasz. Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych. Dokument ten przygotowany został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO, w celu ujednolicenia sposobu wyrażania niepewności w laboratoriach mikrobiologicznych. Wymagania polskie i unijne Przedsiębiorstwa sektora spożywczego mają obowiązek zachowania czystości mikrobiologicznej produktu zgodnie z kryteriami zawartymi w obowiązującym Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1441/2007 [14]. W celu praktycznego przestrzegania kryteriów wymienionych w wyżej wspomnianym rozporządzeniu, konieczne jest ustanowienie środków wykonawczych przez laboratoria akredytowane, w[...]

 Strona 1