Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Cegielska"

Synthesis of N,N-dimethylalkylamine N-oxides and comparison of the methods for determination the reaction yields. Synteza N-tlenków-N,N-dimetyloalkiloamin oraz porównanie metod oznaczania stopnia ich przereagowania


  Me2NR (R = C12H25, C14H29, C16H33, C18H37) were oxidized with H2O2 to their N-oxides. The oxidn. yields (97-99.5%) were detd. by Polonovsky reaction and by titrn. of the amine with HCl before and after its quaternization. Zsyntezowano serię N-tlenków amin (N-tlenek- N,N-dimetylododecyloaminy, N-tlenek- N,N-dimetylotetradecyloaminy, N-tlenek-N,Ndimetyloheksadecyloaminy i N-tlenek-N,Ndimetylooktadecyloaminy). W celu określenia stopnia przereagowania i ilości tlenku aminy w mieszaninie poreakcyjnej przeprowadzono analizę otrzymanych produktów dwoma metodami miareczkowymi. Pierwsza metoda polegała na reakcji Polonovskiego, druga, dwuetapowa, polegała na miareczkowaniu roztworu poreakcyjnego oraz roztworu poreakcyjnego po wcześniejszym zczwartorzędowaniu wolnej aminy. Stopień przereagowania we wszystkich przypadkach był ≥ 97% Termin N-tlenki amin został wprowadzony do literatury fachowej na określenie szerokiej grupy związków zawierających w swojej budowie wiązanie N-O, w których to atom azotu znajduje się w hybrydyzacji sp3 (rys. 1a) lub sp2 (rys. 1b). Niefortunnie, do grupy tlenków N-amin zalicza się również inne związki mające w swej strukturze wiązanie N-O, np. nitrony (rys. 1c), podstawione dialkilohydroksyaminy (rys. 1d) i tlenki nitryli (rys. 1e). W tej pracy będą omawiane N-tlenki amin jako związki zawierające w swojej budowie atom tlenu powiązany wiązaniem koordynacyjnym lub kowalencyjnym z atomem azotu w hybrydyzacji sp3. Pierwsze wzmianki o N-tlenkach amin pochodzą z końca XIX w., kiedy to A. Pinner i R. Wolffenstein odkryli po analizie rentgenowskiej tetraedryczne ułożenie atomu tlenu i trzech podstawników wokół atomu azotu, struktura ta została opublikowana pod postacią Me3NO. Wiązanie N-O było obiektem wielu badań strukturalnych. Na podstawie badań rentgenowskich oszacowano długość tego wiązania na 1,36±0,03Å (dla N-tlenku trimetyloaminy), a wartość energii [...]

Synthesis and surface properties of gemini surfactants with ethoxylated spacer chains. Synteza i badanie właściwości powierzchniowych surfaktantów gemini z oksyetylenowanym łącznikiem


  A series of gemini surfactants of general formula C16H33N+Me2(CH2)2(OCH2CH2)xN+Me2C16H33*2Br - (I) where x = 0, 1, 2 or 4, were synthesized in a 2 step reaction. The crit. micellar concn. (CMC) was measured by the Wilhelmy plate method, the du Noüy ring method and elec. cond. measurements. An increase in the hydrophilic character of the spacer of the gemini surfactants resulted in a decrease on surface tension at the given CMC. An increase in length of the spacer resulted in an increase in the CMC. The CMC value ware similar for I (x = 2) and I (x =4). Zsyntezowano serię surfaktantów gemini o wzorze ogólnym C16H33N+Me2(CH2)2(OCH2CH2) xN+Me2C16H33*2Br- (I), w którym x = 0, 1, 2 lub 4. Surfaktanty z oksyetylenowanym łącznikiem syntezowane zostały w dwóch etapach. Zmierzono wartości krytycznego stężenia micelarnego (CMC) metodą płytkową Wilhelmiego, metodą pierścieniową du Noüyja oraz konduktometrycznie. Wraz ze wzrostem polarności łącznika cząsteczki surfaktantu gemini maleje wartość napięcia powierzchniowego w CMC, a wartość CMC wzrasta ze wzrostem x. Dla surfaktantu Ι (x = 4) wartość CMC jest porównywalna z wartością CMC dla surfaktantu Ι (x = 2). Surfaktanty gemini należą do nowej klasy surfaktantów. Zbudowane są one w przeciwieństwie do surfaktantów tradycyjnych nie z jednej, ale z dwóch jednostek amfifilowych połączonych łącznikiem1-4) (rys. 1). Surfaktanty gemini wykazują takie same właściwości jak surfaktanty tradycyjne (np. zachowanie na granicy faz czy tworzenie miceli), jednak wykazują one również interesujące różnice. Szczególne [...]

 Strona 1