Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Lucie Čablíková"

Attempts to obtain potassium and phosphorus from fly ash from biomass Próby pozyskania potasu i fosforu z popiołu lotnego z biomasy DOI:10.15199/62.2015.6.19


  Flay ash from industrial combustion of biomass was leached with dild. (10%) H2SO4 and HNO3 to recover K and P. The leaching with HNO3 was more efficient than with H2SO4 and resulted in recovering up to 70.2% K and up to 60.4% P contained in the flue ash. W pracy zawarto wyniki badań popiołu lotnego ze spalania biomasy z Elektrowni Połaniec. Poprzednio1) przedstawiono wyniki badań dotyczących odzysku potasu i fosforu z popiołu za pomocą ługowania wodą w różnych temperaturach i przy różnym czasie ługowania. W publikowanej części przedstawiono wyniki badań odzysku tych pierwiastków za pomocą roztworów kwasu azotowego oraz siarkowego. Przebadano otrzymany produkt i pozostałość po ługowaniu. Ze względu na kurczące się zasoby paliw kopalnych przewiduje się, że w bilansie energetycznym Polski w 2015 r. 10-11% zużywanej energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, w tym znaczną część w tym bilansie stanowić będzie biomasa2). Polityka UE zakłada, że w najbliższej przyszłości odnawialne źródła energii będą mieć priorytetową pozycję w polityce energetycznej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego zakłada, że rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (w tym na biomasie) spowoduje, że w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosił 20% całkowitego zużycia energii3).Polska w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej charakteryzuje się zdecydowanie mniejszym udziałem energii odnawialnej w bilansie energetycznym, dlatego tak istotny jest szybki rozwój tej gałęzi gospodarki4). Gospodarka energetyczna Polski ciągle jeszcze opiera się na pozyskiwaniu energii z węgla, co jest swego rodzaju tradycją. Ponadto Polska ma ograniczone możliwości inwestycyjne, a rozwój energetyki odnawialnej spotyka się z mniejszym wsparciem finansowym niż w innych krajach Unii Europejskiej5, 6). Z ekspertyzy Europejskiego Centrum Energii wynika, że w porównaniu z innymi krajami Polska ma duży potencjał techniczny, jeśli ch[...]

Comparison of biomass and fossil fuels Porównanie biomasy i paliw kopalnych DOI:10.12916/przemchem.2014.893


  Two bituminous coals, 2 cokes and 5 biomass pellets were studied for H2O, ash and H2 contents and for heat of combustion and calorific value by std. methods. The coal was recommended as the best solid fuel for heat generation. Przeprowadzono porównanie wartości opałowej, ciepła spalania, zawartości wilgoci oraz popiołu dla wybranych paliw stałych (węgiel kamienny, koks, ekogroszek) oraz biopaliw (pelet drzewny, ze słomy i z siana). Scharakteryzowano surowce wybrane do badań. Dokonano porównania wybranych stałych paliw konwencjonalnych i biopaliw pod względem użytkowym i ekonomicznym. O wyborze materiałów do badań zadecydował fakt, że są one najpowszechniej wykorzystywane do celów ciepłowniczych. Pozyskiwanie i dostarczanie energii do odbiorców jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień gospodarki krajów całego świata. Kraje wysoko rozwinięte, realizujące strategie zrównoważonego rozwoju, poza aspektami związanymi z koniecznością sprostania coraz większemu zapotrzebowaniu na energię, mają na uwadze również zagadnienia związane z ochroną środowiska, w tym efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Stąd poszukiwania możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, do których należy biomasa. Jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej1) jest zwiększenie udziału energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych do poziomu 20% w 2020 r. w całkowitym zużyciu energii we Wspólnocie. Dla każdego kraju członkowskiego stawiane są indywidualne cele, które zależą od poziomu rozwoju kraju oraz dostępności odnawialnych źródeł energii. Paliwa to substancje, których spalanie pozwala przetworzyć zawartą w nich energię chemiczną na energię cieplną, przy czym proces taki powinien być prosty i ekonomicznie uzasadniony, a szybkość jego zachodzenia musi być w pełni kontrolowana.Pozyskiwanie i wstępne przygotowanie surowca do procesów spalania powinno być proste technologicznie i nie wymagać wysokich nakładów finansowych. Ważną cechą char[...]

 Strona 1