Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ WILŻYŃSKI"

Efektywność techniczno-ekonomiczna systemu współpracy autonomicznego wymiennika free-cooling z układem chłodzenia wyposażonym w ziębiarkę sprężarkową Część 1. Model matematyczny

Czytaj za darmo! »

Głównym celem pierwszej części artykułu jest przedstawienie modelu matematycznego systemu free-cooling i ziębiarki sprężarkowej. W modelu matematycznym sformułowano równania bilansowe. Ponadto, w artykule przedstawiono schemat współpracy systemu free-cooling z układem chłodzenia wyposażonym w ziębiarkę sprężarkową. Podano też przykładowe wyniki analizy obliczeniowej. TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE AUTONOMOUS FREE-COOLING SYSTEM COOPERATES WITH REFRIGERATION SYSTEM. PART 1. MATHEMATIC MODEL The main goal in first part of article was to presented a mathematic model of the free-cooling system and refrigeration system. In mathematic model formulated have been balance equations. This article shows a schematic diagram of the refrigeration system with freecooling system and presented instances results of the calculation analysis. Wstęp Nowoczesne urządzenia służące do przygotowania oraz dystrybucji wody lodowej wykorzystywanej w procesach technologicznych, wymagają rozwiązań zapewniających wysoką efektywność, małą energochłonność oraz możliwość właściwej adaptacji warunków ich pracy do obciążeń wynikających z bieżących parametrów eksploatacyjnych. Wymagania te spełnia sposób zwany free-cooling, wykorzystujący sprzyjające warunki atmosferyczne do realizacji procesu chłodzenia. Koszty jego realizacji, w porównaniu z procesem chłodzenia wody w ziębiarce sprężarkowej są stosunkowo małe. Na rynku chłodniczym istnieje wielu producentów agregatów chłodniczych ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem, które przewidziane są do różnych zastosowań i pracy w różnych konfiguracjach, w tym również z możliwością wykorzystania free-cooling’u [1]. System free-cooling pozwala na częściowe, bądź całkowite odciążenie instalacji chłodniczej, dzięki wykorzystaniu powietrza zewnętrznego o odpowiednio niskiej temperaturze. Znajduje on szerokie zastosowanie w nowoczesnych instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, zwłaszcza tam, gdzi[...]

Efektywność techniczno-ekonomiczna systemu współpracy autonomicznego wymiennika free-cooling z układem chłodzenia wyposażonym w ziębiarkę sprężarkową Część 2. Efekty techniczno ekonomiczne

Czytaj za darmo! »

Głównym celem pierwszej części artykułu było przedstawienie modelu matematycznego systemu free-cooling i chłodziarki sprężarkowej. W drugiej części przedstawiono wyniki wielowariantowych obliczeń, ponadto dokonano oceny technicznej i ekonomicznej systemu sprężarkowego układu chłodzenia nie wyposażonego w system free-cooling z chłodziarką posiadającą system free-cooling. Uwzględniono również różne sposoby finansowania inwestycji. TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE AUTONOMOUS FREE-COOLING SYSTEM COOPERATES WITH REFRIGERATING SYSTEM PART 2.- TECHNICAL AND ECONOMIC EFFECT The main objective of the first part of this article was to present a mathematical model of the free-cooling system and compression-cooling system. The second part present the results of multi-variant calculations, also made assesses the technical and economic system of the compression-cooling system is not equipped with free-cooling system with chiller having a free-cooling system. Also presents different ways of financing investment.System free-cooling ochładzania wody lodowej jest coraz częściej przedmiotem analiz teoretycznych i praktycznych zastosowań [3, 4, 9]. W pierwszej części opracowania ("Chłodnictwo" nr 07/2010) przedstawiony został model matematyczny systemu współpracy autonomicznego wymiennika free-cooling wyposażonego w ziębiarkę sprężarkową. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki wielowariantowych obliczeń przeprowadzonych dla zakresu temperatury otoczenia zmieniającej się od -20°C do +30°C, z uwzględnieniem możliwości wyłącznego funkcjonowania wymiennika free-cooling dla zakresu temperatury (od -20°C do +4°C), współpracy ziębiarki sprężarkowej z wymiennikiem freecooling (od +5°C do +14°C), wyłącznej pracy sprężarkowego agregatu ziębniczego (od +15°C do +30°C). W zakresie oceny technicznej określono strumienie czynników oraz moce napędowe wentylatorów i sprężarki. W zakresie oceny ekonomicznej dokonano porównania rocznyc[...]

 Strona 1