Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAREK WRÓBEL"

Aktywny korektor współczynnika mocy PFC w układach jednofazowych z prostownikiem dwupołówkowym DOI:10.15199/48.2017.01.36

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zasadę działania aktywnych korektorów współczynnika mocy PFC (skrót od ang. Power Factor Correction) w rozwiązaniu typu Boost-Converter i typu Buck-Converter dla prostowników jednofazowych mostkowych. Na zaprojektowanym i wykonanym w Laboratorium Badawczym Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej prototypie korektora typu Boost-Converter przeprowadzone zostały pomiary: skuteczności eliminacji harmonicznych w prądzie zasilania prostownika (kształt prądu sieciowego) oraz wartość napięcia na wyjściu układu prostownika. Wyniki uzyskane na zbudowanym prototypie w pełni potwierdziły funkcjonalność jego działania oraz możliwość adaptacji tego rozwiązania dla przemysłowych układów falownikowych zasilanych z sieci jednofazowej o mocach do 3 [kW] przy zmianach napięcia zasilania od 110 do 230 [V]. Abstract. The paper presents the principle of active power factor correctors PFC (from Power Factor Correction) to solve the type-Boost Converter and Buck-Converter for single-phase rectifier bridge. At designed and built in the Research Laboratory of Electrical Engineering Technological University of Czestochowa prototype PFC type Boost-Converter measurements were carried out: the effectiveness of the elimination of harmonic current rectifier (shape of the mains current) and voltage at the output of the rectifier. Results obtained built a prototype fully confirmed the functionality of its operation and the possibility of adapting the solution for industrial systems inverter mains single-phase with power to 3 kilowatts with changes in voltage from 110 to 230 volts. (Active power factor correction PFC with full-wave rectifier in single-phase network). Słowa kluczowe: obwód jednofazowy, eliminacja harmonicznych, prostownik dwupołówkowy, korektor współczynnika mocy PFC. Keywords: single-phase network, harmonic elimination, full-wave rectifier, power factor corrector PFC. Wstęp Jakość energii elektrycznej uzależniona jest od kształtu prz[...]

Averaged Voronoi polyhedron in the peritectic transformation modelling


  Peritectic solidification of the alloys is in the centre of attention of researchers. This is a mechanism of the structure formation for many technical alloys. Peritectic solidification is believed to be the major cause of crack formation during the solidification of many steels [1]. During the peritectic solidification primary solid phase vanishes simultaneously along with liquid phase and new secondary (peritectic) phase grows as a solidification product. In the carbon steel γ-phase (austenite) appears, replacing δ-phase (ferrite) and liquid. Two separate mechanisms of peritectic solidification are known as: - peritectic reaction: when dissolution of primary phase, directly in liquid phase, is possible independently from the secondary one [2], - peritectic transformation: when primary phase is completely separated from liquid by the layer of secondary phase [3]. An analytical model of the kinetics of peritectic transformation, based on the linearized concentration gradient of the solute, has been presented by Das et al. [4]. The results shown in this paper exhibit a good agreement with the experimental results, but the difference between rates obtained by the computer modelling and relevant experimental data increase at the later stages of transformation. According to authors of [4] one of the reasons of this disagreement is the deviation from the idealized geometry. The idealized geometry of the elementary peritectic cell is usually used in the known numerical models. Furthermore, the idealized initial concentration profile of the solute in the preperitectic phase is assumed. Spherically symmetrical cell of radius (3/4n)1/3 was applied in [5], where n is the number of peritectic cells per unit volume. In the Ref. [6] only a plane spatial segment of the melt pool was used as the simulation domain. According to the analysis of diffusion transformations presented in [7], a single common mathematical model allows fo[...]

Nakłady energetyczne podczas mielenia biomasy przygotowywanej do procesu peletowania DOI:10.15199/48.2017.01.56

Czytaj za darmo! »

Przygotowanie surowca lignocelulozowego do procesu peletowania lub brykietowania jest ważnym etapem w produkcji powszechnie dziś stosowanych paliw ekologicznych. W cenie peletu lub brykietów, oprócz kosztów materiałowych, istotnym czynnikiem jest koszt całkowity procesu produkcji, składowania i transportu. W tej pracy zajęto się tylko nakładami energetycznymi podczas przygotowania lignocelulozy do dalszej obróbki, dla wybranych rodzajów materiału. Nakłady energetyczne związane są tu przede wszystkim z pracą urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych. Przy uwzględnieniu aktualnej ceny energii elektrycznej oraz rozłożonych kosztów ich remontów i wielkości amortyzacji pozwalają na szacowanie w prosty sposób rzeczywistych kosztów tej części produkcji peletów i brykietów. Abstract. Preparation of lignocellulose raw material for pellet or briquette production is one of the key operations in production of widely used nowadays green fuels. Market price of agglomerated fuels (pellet or briquettes) is influenced not only by material cost, but also by costs related to production, transportation and storage. The paper concerns only costs related to preparation of lignocellulose for further operation, for selected types of materials. Energy consumption is related mainly to work of electrical and electromechanical devices. After taking into account energy and maintenance cost as well as amortisation of the apparatus, it is possible to define share of pellet or briquettes. (Energy consumption during grinding of biomass for pelletisation). Słowa kluczowe: energia elektryczna, energochłonność mielenia, biomasa, rośliny energetyczne Keywords: electrical energy, energy consumption of the grinding, biomass, energy crops Wstęp Pelet i brykiet jako biopaliwa stałe wytworzone najczęściej z surowców lignocelulozowych uważane są obecnie za jedno z najpopularniejszych paliw odnawialnych stosowanych w układach energetycznych w skali przemysłowej jak i indywidua[...]

Nakłady energetyczne procesu peletowania wybranych rodzajów biomasy DOI:10.15199/48.2017.01.57

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę nakładów energetycznych ponoszonych na proces peletowania zmielonej biomasy kilku gatunków roślin. Wybrane rośliny to gatunki uprawiane na cele energetyczne w polskich warunkach klimatycznych. Materiał do badań pozyskany został z poletek doświadczalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Badania przeprowadzano na linii peletującej MGL 200 firmy Kovo Novak. Przy uwzględnieniu aktualnej ceny energii elektrycznej, określono minimalne i maksymalne koszty peletowania kilograma badanych rodzajów biomasy. Abstract. The paper analyzes energy inputs incurred in the process of pelletizing milled biomass of several species of plants. Selected plant species are cultivated for energy purposes in Polish climatic conditions. Material for the study was acquired from experimental plots of University of Agriculture in Krakow. The study was conducted on the line pelletizing MGL 200 from Kovo Novak. Taking into account the current price of electricity, specified the minimum and maximum costs of pelletizing one kilogram of investigated types of biomass. (Pelletizing process energy inputs selected types of biomass). Słowa kluczowe: elektryczna linia peletująca, nakłady energetyczne, biomasa, biopaliwa stałe, pelet, Keywords: Electricity production lines pellet, energy inputs, biomass, solid biofuels, pellet Wstęp Biomasa uzyskana z celowych plantacji roślin energetycznych może być spalana w pełni zautomatyzowanych systemach po warunkiem jej przetworzenia do postaci peletu. Niezaprzeczalną zaletą peletu jest znaczne zwiększenie jego gęstości w stosunku do postaci biomasy nieprzetworzonej umożliwiając spowolnienie procesu spalania, a co za tym idzie wydłużenie czasu pomiędzy uzupełnianiem paliwa w zbiornikach zasypowych. Ponadto taka forma paliwa jest łatwa w transporcie i załadunku a także pozwala na automatyzację pomocniczych procesów podczas obsługi procesu spalania np. podawanie peletu z zasobnika do[...]

 Strona 1