Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Rajczyk"

Dry flue gas desulfurization with calcium oxide and limestone in a pilot plant with circulating fluidized bed Suche odsiarczanie spalin za pomocą wapna palonego oraz wapienia na stanowisku pilotowym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną DOI:10.12916/przemchem.2014.1754


  CaO was added to lignite (S content 0.62% by mass) combusted in a lab. pilot plant with circulating fluidized bed (thermal capacity 0.1 MW) to compare its efficiency in flue gas desulfurization with limestone. The sorbents were fed in the combustion chamber directly with the fuel (mol. Ca/S ratios 2, 3 and 4). The addn. of CaO resulted in increase in desulfurization efficiency by 11% when compared with the use of limestone. Przedstawiono wyniki badań procesu suchego odsiarczania spalin przy zastosowaniu wapna palonego CaO jako sorbentu, których wyniki porównano z uzyskanymi w procesie suchego odsiarczania wapieniem. Badania przeprowadzono na laboratoryjnym stanowisku pilotowym do spalania paliw w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej o mocy 0,1 MWth. Jako paliwo zastosowano węgiel brunatny, krajowy o średniej zawartości siarki 0,62% mas. Sorbenty były wprowadzane wraz z paliwem bezpośrednio do komory spalania kotła, przy stosunku molowym Ca/S = 2, 3 lub 4. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały wyższą skuteczność odsiarczania spalin przy zastosowaniu wapna palonego w porównaniu z wapieniem, średnio o 11%. Jednym z głównych problemów w ochronie atmosfery jest konieczność ciągłego zwiększania skuteczności technologii zmniejszających emisję zanieczyszczeń gazowych, powstałych ze spalania paliw stałych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Podjęte działania w ochronie atmosfery wynikają m.in. z konieczności poprawy jakości środowiska życia ludzi i zwierząt, mające odzwierciedlenie w zapisach prawnych w formie dyrektyw stosowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jednym z takich zapisów, jest dyrektywa LCP (large combustion plants) wymuszająca od 2016 r. na jednostkach o mocy powyżej 50 MWt, obniżenie emisji SO2, NOx oraz pyłu zawieszonego w spalinach1), odpowiednio do wartości stężenia 200, 200 oraz 30 mg/Nm3. Ograniczenie emisji tlenków siarki do atmosfery jest niezwykle istotne w celu poprawy warunków życiowych flor[...]

Simultaneous dry flue gas desulfurization with Ca(OH)2 and limestone in an industrial scale plant with circulating fluidized bed boiler Jednoczesne zastosowanie Ca(OH)2 oraz wapienia w suchym procesie odsiarczania spalin w skali przemysłowej w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną DOI:10.12916/przemchem.2014.1905


  Ca(OH)2 and limestone were added to lignite (S content 1.23% by mass) and combusted in an industrial fluidizedbed boiler (elec. capacity 235 MW) with an activated fly ash-feeding system. The addn. of Ca(OH)2 resulted in decrease in SO2 content in the flue gas down to 20 mg/m3. Zastosowano Ca(OH)2 jako sorbent wspomagający proces suchego odsiarczania spalin przy jednoczesnym zastosowaniu wapienia jako sorbentu podstawowego. Badania prowadzono w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną o mocy 235 MWe opalanym węglem brunatnym. Wodorotlenek wapnia podawano bezpośrednio do komory spalania za pomocą istniejącej instalacji do aktywacji popiołu lotnego, wykorzystanej wyłącznie do tego celu podczas pomiarów. Uzyskane wyniki badań wykazały wysoką skuteczność odsiarczania spalin przy zastosowaniu wodorotlenku wapnia. Zastosowanie Ca(OH)2 umożliwiło zarówno chwilowe obniżenie emisji SO2 do poziomu 20 mg/Nm3, jak również długotrwałą pracę kotła z zawartością SO2 w gazach spalinowych na poziomie poniżej 200 mg/Nm3, przy stosunkowo wysokiej zawartości siarki elementarnej w węglu brunatnym (1,1-1,3% mas.). Podczas badań odsiarczania nie zaobserwowano niepożądanego wpływu wodorotlenku wapnia na parametry ruchowe kotła. Ograniczenie emisji tlenków siarki do atmosfery jest niezwykle ważnym i ciągle na nowo aktualizowanym tematem, zarówno w ochronie środowiska, jak i w przemyśle chemicznym. W krajowej energetyce do procesu suchego odsiarczania spalin stosowany jest przede wszystkim wapień. Tymczasem uzupełnienie go drugim sorbentem może przynieść wymierne efekty, trudne do uzyskania w przypadku stosowania wyłącznie wapienia. Spośród alternatywnych lub uzupełniających sorbentów warto wymienić wodorotlenek wapnia, tlenek wapnia, Sorbacal, wodorowęglan sodu, jak również kredę jeziorną1). W energetyce konwencjonalnej metody odsiarczania spalin można podzielić na odpadowe i regeneracyjne lub na metody mokre, półsuche i suche2). W kotłach [...]

 Strona 1