Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA JASIŃSKA"

Energetyczne charakterystyki transportowej chłodziarki termoelekrycznej w trybie dwupołożeniowej regulacji temperatury Cześć 1


  W artykule przedstawiono problematykę oszczędności zużycia energii elektrycznej urządzeń chłodniczych, w tym transportowych chłodziarek termoelektrycznych, wyposażonych w regulator temperaturowy. Opisano sposoby regulacji temperatury w tych chłodziarkach, obiekt badań, budowę stanowiska badawczego, metodykę badań oraz zaprezentowano wyniki badań wstępnych. Podstawowe wyniki badań eksperymentalnych, ich analiza i wnioski zostaną zamieszczone w drugiej części artykułu. THE POWER CHARACTERISTICS OF TRANSPORT THERMOELECTRIC REFRIGERATOR IN ON-OFF MODE OF TEMPERATURE CONTROLLING. PART. 1 The article presents the issues of power savings in thermoelectric refrigeration, especially transport refrigeration equipped with temperature controller. The article describes the methods of controlling the temperature in refrigerator chamber, the research object, the structure of the test station, the research methodology and presents the preliminary results. The basic experimental results, analysis and conclusions will be presented in the second part of this article. [...]

Energetyczne charakterystyki transportowej chłodziarki termoelektrycznej w trybie dwupołożeniowej regulacji temperatury Część 2


  W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych zabudowanej sekcji meblowej transportowej chłodziarki termoelektrycznej o pojemności 27,7 dm3 dla wybranych schematów elektrycznych agregatu chłodniczego, które pozwalają realizować zasadę dwupoziomowej regulacji z tzw. "prądem postoju". Na drodze eksperymentalnej udowodniono możliwość i celowość stosowania tego typu regulacji w transportowych chłodziarkach termoelektrycznych z wyraźnym wskazaniem na konkretne rozwiązania konstrukcyjne. Wskaźnik jednostkowego poboru mocy chłodziarki w porównaniu z regulacją typu ON-OFF obniżono około trzykrotnie. THE POWER CHARAKTERISTICS OF TRANSPORT THERMOELECTRIC REFRIGERATOR IN TWO-LEWEL MODE OF TEMPERATURE CONTROLLING PART II This article presents basic research results of built furniture section transport of the thermoelectric refrigerator with a 27,7 dm3 capacity, for specific electrical diagrams of chiller, which allows to realize the principle of the so-called two-level adjustment "shock stopover". Experimentally demonstrated the possibility and desirability of using this type of regulation in the transport thermoelectric coolers with a clear indication of the specific construction solutions. Indicator power unit coolers, compared with a control ON-OFF was reduced about three times. [...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 1. Badania eksperymentalne chłodziarki domowej Ravanson LK-48 DOI:10.15199/8.2015.7-8.1


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych domowej chłodziarki termoelektrycznej Ravanson LK-48. W różnych temperaturach otoczenia zbadano m.in. sposób regulacji temperatury w komorze, moc zużywaną, dobowe zużycie energii, warunki i sposób przejścia chłodziarki w tryb energooszczędny. Metodą projektowania odwróconego odtworzono schemat elektryczny chłodziarki. Wyniki badań posłużą do dalszej analizy porównawczej. The results of experimental research on the domestic refrigerator Ravanson LK-48 are presented in following paper. Under different external temperatures, subjected to investigations were, among other things, a chamber temperature regulation method, supply power used, daily energy consumption and refrigerator's transition into energy saving mode. The results shall be used for further comparative analysis. [...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 2. Opracowanie i wyniki badań transportowej chłodziarki ChTT-48 DOI:10.15199/8.2015.9.2


  W artykule opisano doświadczenia projektowania, wykonania oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych dwóch modeli transportowej chłodziarki termoelektrycznej ChTT-48. Celem badań było udowodnienie możliwości oraz efektywności realizacji idei dwupoziomowej regulacji temperatury w zasilanych z sieci prądu stałego transportowych chłodziarkach termoelektrycznych. Długotrwała praca chłodziarki w trybie energooszczędnym umożliwia redukcję dobowego zużycia energii od 2,5 do ponad 3,5 raza. Wyniki badań całkowicie potwierdziły postawioną tezę oraz pozwoliły na dokładne określenie zakresu stosowalności tego rozwiązania. The experience of design and assembly process, as well as chosen results of experimental research of twin ChTT-48 refrigerators for transportation means are presented in following paper. The long term goal of research was a proof of both possibility and efficiency in execution of the idea of two -positional temperature regulation in DC supplied refrigerators for means of transport. The prolonged work of a refrigerator in energy saving mode allows for a reduction in diurnal energy consumption by 2,5 up to 3,5 times. The results thoroughly proved the thesis and allowed for exact definition of applicability range of aforementioned solution. [...]

 Strona 1