Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAGDA DRYJA"

Analiza topografii mikrostruktury TRIP stali CMnAlSi


  Duże korzyści płynące z przemiany martenzytycznej austenitu indukowanego odkształceniem plastycznym doprowadziły w ostatnim dziesięcioleciu do opracowania nowej grupy stali o mikrostrukturze wielofazowej, składającej się z ferrytu, bainitu oraz austenitu szczątkowego. Przemiana fazy γ o udziale od 10 do 15% w martenzyt powoduje zwiększenie własności wytrzymałościowych wyrobu gotowego oraz zwiększenie plastyczności stali. Stale te noszą nazwę stali z efektem TRIP (Transformation Induced Plasticity) [1]. Podobnie jak dla materiałów kompozytowych, właściwości tego materiału są wypadkową poszczególnych faz, ich udziału oraz morfologii. Bainit jest wytrzymałą fazą, natomiast ciągliwy ferryt i austenit ułatwiają obróbkę plastyczną. Omawiana stal jest atrakcyjna pod względem wytrzymałościowym oraz technologicznego punktu, widzenia jednak jej niezwykłe właściwości ujawniają się w przypadku gwałtownego odkształcenia (wypadek samochodowy). W wyniku zderzenia następuje przemiana austenitu szczątkowego w martenzyt i pochłoniecie energii. Przy przemianie A→M dodatkowo pojawia się szczególna plastyczność zwana plastycznością przemiany. Zjawisko to powoduje, że stale TRIP charakteryzują się umocnieniem przy bardzo dużej wytrzymałości od 600 do 800 MPa [2]. Stal CMnAlSi, która cechuje się dobrą kombinacją wytrzymałości i plastyczności po obróbce ciepln[...]

Badania mikrostruktury stali CMnAlSi typu TRIP poddanej obróbce cieplnej


  Artykuł zawiera wyniki mikrostruktury stali CMnAlSi typu TRIP przy użyciu mikroskopu optycznego, SEM oraz AFM poddanej obróbce cieplnej z austenityzowaniem w 850°C i wytrzymaniem izotermicznym w temp. 450°C przez 600 s. Za pomocą AFM metodą półkontaktu zebrano dane z topografii badanej powierzchni. W wyniku dokonanych pomiarów zidentyfikowano fazy występujące w stali typu TRIP. Badana stal składa się z ferrytu, bainitu oraz austenitu szczątkowego. Dodatkowo w celu potwierdzenia występowania faz przeprowadzono analizę profilu powierzchni z obszaru 8 × 8 mikro m2 oraz trawienie kolorowe odczynnikiem La Pera. Microstructure analysis of CMnAlSi TRIP steel using optical microscope, SEM and AFM is presented in the paper. The steel was heat treated with austenitizing at 850°C and isothermal holding at 450°C for 600 s. Tapping Mode method of AFM was used to collect data topography of the surface. As a result of the measurement identification of the presented phases in TRIP steel was done. The investigated steel consists of ferrite, bainite and residual austenite. Additionally, in order to confirm an occurrence of the phases the analysis of the profile of the surface area of 8 × 8 mikro m2 and a colored etching by La Pera's were performed. Słowa kluczowe: stal TRIP ,AFM (Mikroskop Sił Atomowych), metoda półkontaktu, mikroskop skaningowy (SEM), trawienie kolorowe odczynnikiem La Pera Key words: steel TRIP (Transformation Induced Plasticity), AFM (Atomic Force Microscope), Tapping Mode, scanning electron microscope (SEM), La Pera's colored etching reagent.Wprowadzenie. Umiejętność produkowania blach karoseryjnych z nowej generacji stali, do których zali- cza się przede wszystkim stale wielofazowe, jest wa- runkiem utrzymania się na rynku dostawców blach dla producentów pojazdów samochodowych. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego w obszarze blach stoso- wanych na elementy podwozia pojazdów koncentrują się przede wszystkim na osiągnięciu [...]

TRIP steel topography examined by AFM (Atomic Force Microscopy)


  Rapid development of automotive industry and strong competition in the car market makes that car designers are looking for the new materials with better properties, especially mechanical ones. One of the greatest achievements of contemporary metallurgy was development of modern materials for motorization such as multiphase structure steel. This particular group includes TRIP (Transformation Induced Plasticity) type steel. It comes under a new generation mild-alloy steel group characterized by a very good combination of strength and plasticity [1]. This combination of mechanical properties results from the structure of the steel which can be produced in the process of multiphase heat treatment. While heat-treating ferrite appears in the structure, as well as bainite, martensite and large quantities of retained austenite which while technological forming of the final product turns into martensite. The structure of the TRIP steel can be precisely shaped by the proper technological parameter selection of particular heat treatment phases [2÷5]. In most cases electron scanning microscopes (SEM) are used to obtain information about the surface. Application of AFM (Atomic Force Microscope) - atomic force in a microscope enables broadening of topographical characteristics of the studied sample`s surface. Atomic force microscope allows to process the picture of the surface in different environments without a vacuum of any kind or special sample preparation. Moreover, it enables quantity evaluation of a chosen surface feature, including statistical analysis of surface irregularities [3÷4]. In the paper surface measurement was made by semi-contact method with the use of oscillatory needle under which the [...]

 Strona 1