Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ZofIa Jagoda"

Phosphogypsum. The possibilities of the use. Fosfogips. Możliwości wykorzystania


  A review, with 52 refs., of compns. of phosphogypsum and its uses in building industry, agriculture, and polymer processing. Fosfogips. Fosfogips (PG) jest trudnym do zagospodarowania odpadowym produktem procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Ze względu na znaczne ilości PG powstające w toku tego procesu (5 t PG/1 t H3PO4), konieczne jest znalezienie możliwości jego wykorzystania. Problem ten nie został dotąd rozwiązany ani pod względem badawczym, ani technologicznym. Przedstawiono przegląd prac dotyczących metod wykorzystania fosfogipsu.Pierwszym etapem procesu produkcji nawozów fosforowych jest otrzymywanie kwasu fosforowego(V). Surowcem o znaczeniu gospodarczym są fosforyty i/lub apatyty. Fosforyty to skały osadowe, które są głównym źródłem fosforu w przyrodzie i podstawowym surowcem do produkcji nawozów mineralnych. Z mineralogicznego punktu widzenia składają się głównie z fluoroapatytu [Ca10F2(PO4)6·CaCO3], getytu FeO(OH) i kwarcu SiO2, z niewielkimi domieszkami fosforanów glinu, anatazu TiO2, magnetytu Fe3+(Fe2+Fe3+)O4, monacytu (Ce, La, Nd, Th, Y, Pr)[PO4] i barytu BaSO4 1). Zawierają również metale ciężkie, takie jak Cd i Ni, oraz pierwiastki radioaktywne 238U i 232Th2). Najwięcej fosforanów, bo aż 70% zawierają skały magmowe z grupy apatytów3). Apatyty zawierają także znacznie więcej pierwiastków ziem rzadkich niż fosforyty. W celu otrzymania kwasu fosforowego(V) rudy fosforanowe są przetwarzane metodą termiczną lub metodą mokrą. Szeroko stosowana metoda mokra dwuwodzianowa otrzymywania ekstrak-cyjnego kwasu fosforowego polega na roztwarzaniu rudy w kwasie siarkowym(VI). Ogolny zapis tego procesu przedstawia rownanie: Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 + 10H2O ?¨ 3H3PO4 + 5CaSO4?E2H2O + HF Metoda mokra jest bardzo korzystna ze wzgl.dow ekonomicznych, [...]

 Strona 1