Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JAN WESOŁOWSKI"

Chropowata powłoka cynkowa na wyrobach stalowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki przemysłowego cynkowania jednostkowego wyrobów stalowych, na których wystąpiła chropowata powłoka cynkowa. Scharakteryzowano formy wypiętrzeń powłoki i powiązano je z przyczynami mającymi swoje źródło w operacjach przygotowania wyrobów stalowych do cynkowania oraz z przyczynami związanymi z gatunkiem stosowanej stali. Ustalono, że lokalne wypiętrzenia powłoki to efekt obe[...]

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI BLACH Z WYBRANYCH STOPÓW OŁOWIU

Czytaj za darmo! »

W artykule określono mikrostrukturę i właściwości blach ze stopów PbCuTe, PbCu i PbSbSn. Podobna mikrostruktura stopów przedstawia komórkową budowę ziaren w różnym stopniu zrekrystalizowanych w trakcie i po walcowaniu. Praktycznie wszystkie stopy są roztworami stałymi zastosowanych składników stopowych. Dwa stopy PbCu i PbSbSn posiadają zbliżoną twardość (średnio 4,4 HB) natomiast trzeci stop P[...]

Jakościowy i ilościowy rozwój kąpieli cynkowej dla cynkowania zanurzeniowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zastosowania w minionym stuleciu kąpieli cynkowych w przemysłowych warunkach cynkowania wyrobów stalowych. Opisano naturalne warunki powstania na dnie wanny cynkowniczej poduszki ołowianej. Zaprezentowano zmiany składu chemicznego kąpieli oraz główne typy wad powłok powstających w tych kąpielach. Do każdej z wymienionych kąpieli podano zestaw dodatków stopowych, których zadaniem była poprawa jakości wytwarzanych powłok aż do uzyskania aktualnych powłok uniwersalnych. Wskazano również na niektóre błędy w technologii cynkowania, skutkujące nieestetycznym wyglądem otrzymanych powłok. Przedstawiono różnice w składzie chemicznym faz występujących w procesie cynkowania zanurzeniowego (kąpiel cynkowa, cynk twardy, popiół, powłoka). Słowa kl[...]

Postęp w zastosowaniu przemysłowym opracowanych stopów cynku i ołowiu


  Przedstawiono zakres prac wykonanych w IMN w ostatnim dziesięcioleciu, a dotyczących przetwórstwa cynku i ołowiu. Zaprezentowano wyniki cynkowania zanurzeniowego wyrobów z reaktywnych gatunków stali w kąpielach z nowych stopów cynku z dodatkami aluminium, niklu, manganu, cyny oraz antymonu. Otrzymane powłoki porównano odpowiednio z wynikami cynkowania metodą jednostkową i ciągłą w kąpielach z czystego cynku uzupełnionego jedynie aluminium. Analiza otrzymanych wyników uwzględnia najnowsze badania dotyczące mechanizmu wzrostu powłok na różnym jakościowo i ilościowo podłożu stalowym. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w tym zakresie. Niezależnie od gatunku cynkowanej reaktywnej stali uzyskano uniwersalną i oszczędną w zużycie cynku powłokę cynkową o korzystnej, wielowarstwowej budowie (metoda jednostkowa) lub jednowarstwowej (metoda ciągła), estetycznym wyglądzie i wysokiej jakości. W zakresie przetwórstwa ołowiu opracowano nową technologię wytwarzania typoszeregu stopów ołowiu w warunkach przemysłowych z przeznaczeniem do produkcji akumulatorów. Zaproponowano również zwiększenie asortymentu wytwarzanych stopów przy efektywniejszym wykorzystaniu krajowego surowca oraz wytwarzanie lepszych jakościowo wyrobów. Propozycje dotyczą także stopów stosowanych na powłoki kabli elektrycznych. Słowa kluczowe: cynk, stop cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, kąpiel cynkowa, ołów, akumulator, powłoka kabla Progress in industrial application of newly developed zinc and lead alloys The scope of work carried out at the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice over the last ten years, related to the processing of zinc and lead, has been described. Results of hot-dip galvanizing of specimens made of reactive steel grades in baths composed of new zinc alloys with an addition of aluminium, nickel, manganese, tin and antimony are presented. The coatings obtained have been compared with those from batch and continuous gal[...]

WŁASNOŚCI POWŁOK CYNKOWYCH OTRZYMANYCH W KĄPIELI O ZWIĘKSZONEJ ZAWARTOŚCI MANGANU


  W artykule zaznaczono wszystkie dostępne sposoby ochrony stali przed korozją z udziałem cynku. W krajowym zużyciu cynku podkreślono jego wysoki (50 %) udział w przemyśle cynkowniczym. W zasadzie jest to poziom światowy w tym względzie, który wg ostatnich doniesień wynosi 52 %. Wymieniono również najpopularniejsze pięć stopów cynku stosowanych do jednostkowego cynkowania zanurzeniowego. Na tym tle przedstawiono wyniki cynkowania zanurzeniowego metodą jednostkową próbek ze stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości S355JR (stal reaktywna). Do cynkowania zastosowano w celu porównania dwie kąpiele ZnAl0,1Ni0,1Mn0,1Sn0,1 (WEGAL) oraz WEGAL z dodatkiem 0,8% Mn. Zastosowanie kąpieli wzbogaconej w udział manganu do wartości 0,8 % pozwala na uzyskanie powłok ciągłych, wielowarstwowych, gładkich, jasnych i błyszczących. Jest jednocześnie próbą określenia maksymalnej ilości manganu w kąpieli cynkowniczej. Grubość otrzymanych powłok jest porównywalna do grubości powłok nałożonych w kąpieli WEGAL o nominalnej zawartości manganu 0,1 % w czasie cynkowania do 5 min. Zastosowany dłuższy czas cynkowania (10 min), powoduje większy wzrost grubości powłoki niż to ma miejsce w przypadku zwykłego stopu WEGAL. Za zwiększoną grubość powłoki odpowiada obecność w niej mieszaniny faz Zn-Mn-Fe (η + ξ), które również zawierają dodatki niklu, cyny, aluminium i krzemu. Słowa kluczowe: cynk, stopy cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, stal reaktywna, WEGAL PROPERTIES OF ZINC COATINGS OBTAINED IN A BATH WITH INCREASED CONTENT OF MANGANESE The paper outlines all available methods for steel protection against corrosion with the use of zinc. High percentage of zinc consumption (50 %) in the Polish galvanizing industry has been emphasized. This level of consumption is similar to that on a worldwide scale which, according to recent reports, is about 52 %. The five most popular zinc alloys used for batch hotdip galvanizing have been listed. Taking into a[...]

WPŁYW MANGANU W KĄPIELI NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK CYNKOWYCH DOI:10.15199/67.2015.6.1


  W artykule określono strukturę i właściwości powłok cynkowych, takich jak: grubość, plastyczność w próbie zginania oraz ocenę wyglądu zewnętrznego. Badania dotyczyły jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek stalowych (08X) w kąpielach o zmiennej ilości manganu w zakresie od 0 do 1 %. Otrzymano równomierne, jasne, gładkie i błyszczące powłoki. Ich grubość rośnie wraz ze wzrostem ilości Mn w kąpieli cynkowej. Niewielkie zmiany grubości powłoki mają miejsce tylko przy wzroście ilości Mn do zawartości 0,2 %. Największy przyrost grubości powłoki występuje po 5 min cynkowania. W próbie zginania ocynkowanych próbek dominuje gładki wygląd powłok na krawędzi zginania. Pęknięcia powłoki po zgięciu występują przy zastosowaniu 1 % dodatku Mn, począwszy od 3. poprzez 5 i 10 min cynkowania. Badane powłoki mają korzystną, wielowarstwową budowę. Obecnie stosowany w przemyśle stop cynku WEGAL, zawierający 0,1 % Mn, można korzystnie wzbogacić do zawartości nominalnej 0,2 % Mn. Słowa kluczowe: cynk, stopy cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, stal reaktywna, WEGAL INFLUENCE OF MANGANESE CONTENT IN A GALVANIZING BATH ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF ZINC COATINGS In this work, structure and properties of zinc coatings, such as thickness, plasticity in the bend test and an external appearance, have been determined. The tests were made with hot-dip galvanizing of steel samples (08X) in the baths containing different amounts of manganese: from 0 to 1 %. The formed zinc coatings were even, light, smooth and bright. Their thicknesses increased with the increase of Mn concentration. Minor changes in thickness of the coatings were observed only at the increase of Mn content up to 0.2 %. The greatest increase in coating thickness took place after five minutes of galvanizing. After the bend test, bend edges of the samples were usually smooth. The cracks on the coatings on bend edges were observed in case of a bath with 1 % concentration of Mn, afte[...]

Cynkowanie zanurzeniowe w kąpieli WEGAL o podwyższonej zawartości manganu DOI:10.15199/40.2016.11.1

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki cynkowania zanurzeniowego próbek ze stali niskokrzemowej w gatunku 08X oraz reaktywnej w gatunku S235JRG2 w kąpieli utworzonej ze stopu WEGAL bez dodatku cyny oraz podwyższonej zawartości manganu do 0,2% (ZnAl0,1Ni0,1Mn0,2). Przedstawiono mikrostrukturę badanego stopu cynku łącznie z określeniem występujących w nim faz. Na podstawie analizy termicznej w procesie krzepnięcia stopu określono jego temperaturę topnienia. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 445°C i czasie 10 min. W analizie otrzymanych wyników uwzględniono również mikrostrukturę nałożonej powłoki na każdą badaną stal. Dokonano pomiaru grubości otrzymanej powłoki. Przeprowadzono próbę ręcznego zginania ocynkowanych próbek o kąt 180° na trzpieniu stalowym o promieniu 5 mm. Ocenie wizualnej poddano krawędź zginania po stronie zewnętrznej. Powłoka wykazała dobrą plastyczność i estetyczny wygląd. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w kinetyce wzrostu powłoki. Słowa kluczowe: cynk, stop cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, kąpiel cynkowa, WEGAL The results of hot-dip galvanizing of low-silicon steel (08X grade) and reactive steel (S235JRG2 grade) samples in zinc bath made of tin-free WEGAL alloy with manganese content increased to 0.2% (ZnAl0.1Ni0.1Mn0.2) have been presented. The researched WEGAL alloy microstructure and phase composition were shown. Its melting point was determined basing on thermal analysis of solidification. Galvanizing tests were performed at the temperature of 445°C, with retention time - 10 min. Analysis of tests results comprised assessment of coatings microstructure and thickness. The manual bending tests of galvanized samples on steel mandrel (angle 180°, radius 5 mm) were carried out with visual evaluation of samples outside edges. Obtained coatings were characterized by good plasticity and aesthetical appearance. The importance of zinc bath composition on coating growth kinetics has bee[...]

Cynkowanie zanurzeniowe wyrobów stalowych nowym stopem cynku WEGAL-CuTi DOI:10.15199/40.2017.10.2

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Cynkowanie zanurzeniowe jednostkowe i ciągłe to nieustająco skuteczna, bezpieczna, oszczędna i ekologiczna forma ochrony przed korozją atmosferyczną wyrobów stalowych i odlewów żeliwnych. Progresywny rozwój przemysłu cynkowniczego znajduje swoje zastosowanie w wykorzystywaniu metody cynkowania przez różne nowe branże gospodarki krajowej. Pozwala to na przedłużenie żywotności wyrobów stalowych pokrytych powłoką cynkową, oszczędzając w ten sposób znaczne ilości surowców i energii, potrzebnych do wytwarzania stali. Ważnym aspektem w tym kontekście jest odzysk cynku na drodze recyklingu bez utraty jego właściwości fizycznych i chemicznych. Należy zaznaczyć, że niestety tylko 30% światowej produkcji cynku pochodzi z przerobu surowców wtórnych [5]. Proces cynkowania zanurzeniowego stosowany przemysłowo od 180 lat podlega ciągłemu rozwojowi. Badaniami objęte jest głównie wyjaśnienie mechanizmu kształtowania powłoki, a także dobór składników stopowych do kąpieli cynkowniczej. Celem tych badań jest ograniczenie niekorzystnego oddziaływania składu chemicznego stopów żelaza (głównie krzemu i fosforu) na strukturę i właściwości powłoki cynkowej. Pod uwagę bierze się również poprawę technologiczności procesu oraz opracowanie technologii cynkowania materiałów stalowych o złożonym składzie chemicznym w postaci odlewów żeliwnych i stali specjalistycznych. Rozwój technologii cynkowania obejmuje także dążenie do zwiększenia odporności korozyjnej powłoki, ukształtowanej w nisko- i wysokotemperaturowym procesie. Pod tym względem ten ostatni proces posiada przewagę nad niskotemperaturowym cynkowaniem. W wyniku procesu niskotemperaturowego cynkowania stali zewnętrzna warstwa utworzonej powłoki (faza η) posiada skład chemiczny zbliżony do składu chemicznego kąpieli cynkowniczej [9]. Warstwa ta reaguje z otaczającą atmosferą tworząc film składający się z tlenku i wodorotlenku cynku. Dopiero pod wpływem ditlenku węgla tworzy się zasadowy[...]

Struktura i właściwości innowacyjnych stopów cynku do cynkowania zanurzeniowego metodą ciągłą DOI:10.15199/40.2019.10.1

Czytaj za darmo! »

technologicz- Otrzymano / Received: 27.03.2019. Przyjęto / Accepted: 3.06.2019. DOI: 10.15199/40.2019.10.1 dr inż. Jan Wesołowski, prof. IMN - absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, specjalność: metaloznawstwo i przeróbka plastyczna metali nieżelaznych. Od 1974 roku pracownik Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na AGH w Krakowie w 1983 roku. Obecnie na stanowisku profesora nadzw. w Zakładzie Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów. Specjalizuje się w zakresie inżynierii materiałowej i przeróbki plastycznej cynku, ołowiu, cyny i ich stopów oraz technologii cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych. tel. 32 23 80 521, fax. 32 23 80 412 E-mail: janw@imn.gliwice.pl dr inż. Szymon Malara - absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w 2010 roku. W latach 2011-2017 pracował w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Obecnie pracuje w firmie ArcelorMittal Poland SA w Dąbrowie Górniczej. E-mail: szymon.malara@gmail.com 332 Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, vol. 62, nr 10/2019 ARTYKUŁ NAUKOWY / RESEARCH ARTICLE 2. Materiały do badań Przedmiot badań stanowiły trzy nowoopracowane stopy cynku przeznaczone do cynkowania zanurzeniowego metodą ciągłą. Zaprojektowane składy chemiczne stopów różnią się rodzajem dodatków stopowych oraz ich zawartością. Badaniom poddano następujące stopy cynku: - ZnAl0,5Mn0,2 - ZnAl5Mg0,5 - ZnAl0,5Mn0,1Sb0,1. Do wytwarzania stopów użyto cynku elektrolitycznego w gatunku Z1 (99,995% Zn) wzbogaconego w Al, Mn, Mg i Sb. Do wtopienia manganu i antymonu użyto wcześniej przygotowanych zapraw dwuskładnikowych z cynkiem ZnMn1 i ZnSb5. W przypadku aluminium (99,995% Al) i magnezu (99,99% Mg) zastosowano zaprawę AlMg10 oraz uzupełniające bezpośrednie wtopienie do cynku metalicznego alum[...]

Nowe stopy cynku do ciągłego i jednostkowego cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych, wytwarzane w ZGH "Bolesław" SA

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zastosowania gotowych stopów cynku w przemysłowych warunkach ciągłego i jednostkowego cynkowania wyrobów stalowych. Opisano warunki technologiczne wytwarzania omawianych stopów u największego krajowego producenta czystego cynku elektrolitycznego, ZGH "Bolesław" SA w Bukownie. Wyszczególniono składy chemiczne nowego typoszeregu stopów, pozwalających[...]

 Strona 1  Następna strona »