Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Izydorczyk"

Products of pharmaceutical glycerol polycondensation as auxiliary agents for linear low density polyethylene/aluminium hydroxide composites. Produkty polikondensacji gliceryny farmaceutycznej jako środki pomocnicze do kompozytów polietylenu liniowego małej gęstości z wodorotlenkiem glinu


  Three polyglycerols with various mol. masses were analyzed and used as modifiers of linear low-d. polyethylene/ Al(OH)3 composites. The addn. of modifiers resulted in an increase of melt flow index and ultimate elongation at tension. The flammability of modified composites was lower than those produced without any polyglycerols. Przedstawiono wstępne wyniki badania możliwości zastosowania produktów polikondensacji glicerolu jako środków pomocniczych w kompozytach polietylenu liniowego małej gęstości napełnianych wodorotlenkiem glinu. Zastosowane produkty polikondensacji były mieszaniną glicerolu oraz jego oligomerów o różnych masach cząsteczkowych. Wartości średnich mas cząsteczkowych wzrastały wraz ze wzrostem temperatury polikondensacji oraz czasu prowadzenia reakcji. Zastosowanie produktów polikondensacji glicerolu w kompozytach z wodorotlenkiem glinu powodowało zwiększenie wskaźnika szybkości płynięcia oraz wydłużenia przy zerwaniu, a przede wszystkim pożądane skrócenie czasu palenia próbek w teście palenia w położeniu pionowym. Prawodawstwo w krajach Unii Europejskiej promuje rozwój układów zmniejszających palność tworzyw, alternatywnych wobec związków halogenowych i nie stwarzających zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Warunek ten spełniają tanie wodorotlenki glinu i magnezu. Kompozyty polietylenowe z ich udziałem to materiały bezpieczne w produkcji i użytkowaniu. Na podstawie analiz rynku opublikowanych w latach 2010 i 2011, wskazujących na stały wzrost znaczenia globalnego rynku substancji uniepalniających, zwanych też antypirynami, przewiduje się, że wartość tego rynku w 2018 r. osiągnie pułap 5,8 mld USD. W USA i Europie Zachodniej, gdzie ogranicza się zużycie związków bromu i chloru, notuje się roczny wzrost zapotrzebowania na organiczne związki fosforu oraz uniepalniacze nieorganiczne o 3,5-4,3%. [...]

 Strona 1