Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TATIANA PERS"

Optymalizacja parametrów syntezy nonylofenolu z zastosowaniem kationitów makroporowatych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów syntezy nonylofenolu na stopień konwersji, selektywność reakcji i zawartość /bnonylofenolu w otrzymanym produkcie. Określono czas i temperaturę reakcji umożliwiające uzyskanie nonylofenolu zawierającego ponad 90% izomeru para. Wykazano, że zastosowanie jako katalizatora silnie kwaśnych żywic jonowymiennych o makroporowatej strukturze korzystnie wpływa na stopień przereagowania trimeru propylenu do nonylofenolu i przyczynia się do zwiększenia udziału/^-nonylofenolu w mieszaninie poreakcyjnej. Najlepsze wyniki uzyskano stosując kationit Amberlyst-16. Nonylofenol jest ważnym półproduktem chemicznym stosowanym głównie do otrzymywania niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz do produkcji antyutleniaczy dla tworzyw sztucznych i kauczuków. Jest otrzymywany w wyniku alkilowania fenolu za pomocą nonenu (trimeru propylenu) w obecności kwaśnych katalizatorów, takich jak kwasy Lewisa, kwasy protonowe oraz silnie kwaśne żywice jonowymienne - sulfonowane kopolimery styrenu z diwinylobenzenem. Zastosowanie kationitu w charakterze katalizatora znacznie ułatwia wydzielanie czystego produktu i umożliwia zmniejszenie ilości powstających odpadów, m.in. ścieków. Ponadto taki proces charakteryzuje się dużą selektywnością i wysokim stopniem konwersji trimeru propylenu w nonylofenol. Największym w świecie producentem nonylofenolu są Stany Zjednoczone (globalna zdolność produkcyjna wynosi ok. 180 tys. Mg/r.1,2)). W kraju nonylofenol produkuje się w Zakładach Chemicznych "Blachownia" według opracowanej w Instytucie Ciężkiej Syntezy Orga[...]

Badanie procesu alkilacji fenolu olefinami C9 i C12

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu alkilacji fenolu w zależności od stosowanego czynnika alkilującego, temperatury reakcji i ilości katalizatora. Omówiono wpływ tych parametrów na stopień konwersji olefiny, selektywność alkilacji i zawartość izomeru para w wydzielonym produkcie. pośród wyższych alkilofenoli największe znaczenie przemysłowe mają nonylofenol i dodecylofenol otrzymywane w proce[...]

 Strona 1