Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Kędraa"

Wybrane aspekty elektrochemiczne absorpcji oraz utleniania wodoru w/na stopach palladu z rodem, platyną i złotem

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań elektrochemicznej absorpcji i utleniania wodoru zaabsorbowanego w Pd oraz jego dwu- i trójskładnikowych stopach z innymi metalami szlachetnymi (Rh, Pt, Au) otrzymanych w postaci cienkich warstw osadzanych elektrochemicznie na podłożu złotym. Przedstawiono wpływ grubości i składu stopu na potencjał piku utleniania zaabsorbowanego wodoru w eksperymencie chronowoltamperometrycznym oraz czas potrzebny do całkowitego nasycenia elektrody wodorem i jego usunięcia w eksperymencie chronoamperometrycznym. Stwierdzono, że dodatek do palladu metali nieaktywnych w procesie absorpcji wodoru, takich jak Rh, Pt i Au wpływa korzystnie na kinetykę absorpcji i desorpcji wodoru oraz na efekt histerezy. Thin layers of Pd and its binary and ternary alloys with Rh, Pt and/or Au were deposited onto an Au substrate by electrolysis from aq. solns. of PdCl2, RhCl3, H2PtCl6 and HAuCl4 (in presence of HCl). The layers produced were studied for kinetics of H electrosorption and desorption. The addn. od alloying elements resulted in decreasing the oxidn. potential of absorbed H, shortening the satn. and desorption times, as well as reducing the hysteresis effect. Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię w dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie sprawia, że konieczne staje się poszukiwanie nowych jej źródeł. W ostatnich latach duże zainteresowanie budzą dwie koncepcje, w istocie znane i rozważane już od dawna, a mianowicie związane z wykorzystaniem wodoru oraz ogniw paliwowych. Pomysł wykorzystania ogniw paliwowych jako źródeł energii pochodzi jeszcze z XIX w. i wiąże się z rozważaniami Davy’ego i pionierskimi doświadczeniami Grove’a. Od tego czasu rozwinięto wiele koncepcji elektrochemicznego utleniania różnych paliw, z których część zrealizowano w praktyce. Jednak do tej pory ogniwa paliwowe wciąż nie są jeszcze tak powszechnie używane, jak chociażby ogniwa pierwotne lub akumulatory. Fakt ten wiąże się z li[...]

 Strona 1