Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dominika Kubica"

Packaging Spectrum: Oznaczanie lotnych związków organicznych w materiałach z polipropylenu przeznaczonych do kontaktu z żywnością DOI:10.15199/42.2018.6.2


  Determination of volatile organic compounds in polypropylene materials intended for contact with food STRESZCZENIE: W niniejszej pracy zbadano możliwość zastosowania dostępnych w naszym laboratorium technik analitycznych, HS-GC/MS i SPME-GC/MS, do oznaczania lotnych związków organicznych w wykonanych z polipropylenu opakowaniach do żywności, wykazujących niekorzystne właściwości organoleptyczne. Analiza jakościowa pozwoliła na oznaczenie zawartości m.in. alifatycznych i aromatycznych, nasyconych i nienasyconych węglowodorów. Badania wykazały, że z dwóch zastosowanych metod analitycznych, technika HS-GC/MS jest bardziej uniwersalna, a także wygodniejsza i szybsza. Niekiedy jednak może zajść potrzeba wykonania dodatkowych badań i wówczas zaleca się zastosowanie zoptymalizowanej do naszych celów techniki SPME-GC/MS. ABSTRACT: In this study, the possibilities of the application of available in our laboratory HS-GC/MS and SPME-GC/MS analytical techniques for analyses of volatile organic compounds present in polypropylene food packaging, demonstrating disadvantageous organoleptic properties were evaluated. In quality examinations of samples the aliphatic and aromatic, saturated and unsaturated hydrocarbons, as well as other compounds, were detected. The results of this study indicated that from two chosen analytical methods, the H[...]

Związki NIAS (Non Intentionally Added Substances). Ocena ryzyka - Część 1. DOI:10.15199/42.2018.9.2


  STRESZCZENIE: Opakowania i materiały opakowaniowe przeznaczone do żywności oprócz związków chemicznych celowo stosowanych w produkcji (IAS) mogą zawierać związki chemicznie, które nie użyte w procesie technologicznym mogą być obecne w produkcie końcowym (NIAS). Związki te mogą pochodzić z zanieczyszczenia substytutów lub z ubocznych procesów wytwarzania. Niektóre NIAS są do przewidzenia. Dużym zagrożeniem jest obecność nieprzewidywalnych NIAS. ABSTRACT: Packaging and packaging materials intended for food in addition to the chemical compounds intentionally used in production (IAS) may contain chemical compounds that may not be present in the final product (NIAS). These compounds may come from the substitution of pollutants or by-products. Some NIAS are predictable. A big threat is the presence of unpredictable NIAS. Opakowania i materiały opakowaniowe przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (FCM - Food Contact Material) oprócz podstawowego materiału, np.: polimeru, papieru, metalu mogą zawierać warstwę kleju, różnego rodzaju powłoki lakierowe i farby drukarskie. Celowo dodane do opakowań komponenty chemiczne (IAS - Intentionally Added Substances) spełniają wiele funkcji zarówno na etapie procesu produkcyjnego, jak i w trakcie użytkowania opakowania. Przykładem IAS są: monomery, pre-polimery, antyutleniacze i stabilizatory UV, smary, modyfikatory udarności. Oprócz IAS w materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością mogą pojawić się NIAS - Nonint[...]

Packaging spectrum: Migracja specyficzna BHT oraz 1-heksenu z zastosowaniem Tenaxu® jako substancji modelowej imitującej żywność DOI:10.15199/42.2018.3.3


  Specific migration of BHT and 1-hexene with use of Tenax as a food simulant. STRESZCZENIE: Opracowane procedury oznaczania migracji specyficznej BHT oraz 1-heksenu do Tenaxu® pozwolą na prowadzenie badań jakości zdrowotnej opakowań przeznaczonych do żywności suchej sypkiej oraz głęboko mrożonej, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011. Obie metody analityczne, wykorzystujące technikę HPLC oraz technikę GC-MS, zostały zwalidowane w oparciu o odpowiednie testy statystyczne, które potwierdziły liniowość w całym zakresie pomiarowym, wysoką czułość, niską zmienność, oraz niskie granice wykrywalności i oznaczalności. ABSTRACT: Analytical methods for testing specific migration into poly(2,6-diphenylphenylene oxide), mostly known by its trademark Tenax®, of 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) and 1-hexene, used in the manufacture of packaging materials and packaging, were developed. Two different analytical techniques: gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS; for 1-hexene determination) and high performance liquid chromatography (HPLC; for BHT detection) were used. In the current study, for each substance Tenax extraction parameters were optimized. Finally, two analytical methods were validated in terms of the analytical parameters of selectivity, linearity, precision, accuracy, recovery, limit of detection and limit of quantification. Wstęp Ciągły postęp w produkcji żywności i jej dystrybucji wiąże się z rozwojem branży materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Na rynku pojawiają się coraz bardziej wyrafinowane opakowania spożywcze. Materiały opakowaniowe takie jak: papier, tektura czy tworzywa sztuczne mogą być źródłem zanieczyszczenia produktów spożywczych substancjami chemicznymi, które mogą migrować do ży[...]

 Strona 1