Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Gawęda"

Oznaczanie szkodliwych substancji chemicznych w środowisku pracy

Czytaj za darmo! »

Punktem wyjścia do oceny zawodowego narażenia na szkodliwe substancje chemiczne oraz pyły są wyniki pomiarów stężeń tych substancji w powietrzu na stanowiskach pracy. Do tego celu niezbędne są metody analityczne charakteryzujące się dobrą oznaczalnością i dokładnością po- Polski wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych normatywnych stężeń substancji chemicznych i pyłów (NDS — najw[...]

Zagrożenia aminami alifatycznymi i metody ich oznaczania na stanowiskach pracy

Czytaj za darmo! »

Aminy są pochodnymi amoniaku, w którym atomy wodoru są podstawione grupami alkilowymi lub arylowymi. W resztach alkilowych i arylowych atomy wodoru mogą być zastępowane innymi atomami lub grupami atomów np. atomami chloru, bromu, grupą wodorotlenową, nitrozową, aminową, karboksylową itp. Osobną grupę stanowią związki, w których do atomu azotu przyłączone są cztery podstawniki węglowodorow[...]

Ketony w środowisku pracy - metody oceny narażenia

Czytaj za darmo! »

Jedną z grup szkodliwych substancji chemicznych, jakie występują na stanowiskach pracy w krajowym przemyśle stanowią ketony. Ketony są to związki organiczne, które zawierają w swoich cząsteczkach grupę ketonową C=O. Powstają one przez utlenianie alkoholi drugorzędowych. Mają podobną budowę do aldehydów co sprawia, że reagują w podobny sposób, nie mają jednak zdolności redukcyjnych i trudn[...]

Dostosowanie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych do wymagań Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Omówiono karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - jedną z form informacji o szkodliwym działaniu substancji chemicznych. Zawartość merytoryczna kart spełnia zalecenia Dyrektywy 91/155/EEC, wymagania normy międzynarodowej ISO 11014-1 1994(E) oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. Zaprezen[...]

 Strona 1