Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MarIusz ChmIel"

Zastosowanie chromatografii cieczowej do oznaczania zawartości inhibitorów ureazy w moczniku

Czytaj za darmo! »

Projektowanie nowych formuł nawozów z inhibitorami ureazy spowodowało potrzebę jednoczesnego opracowania metod analitycznych, pozwalających identyfikować i ilościowo oznaczać wprowadzane inhibitory obok matrycy nawozowej, zawierającej często liczne modyfikatory. Przedstawiono metodę oznaczania triamidu kwasu n-butylotiofosforowego (NBPT) oraz kwasu N-metyloaminometylo-P-metylofosfinowego (PWR-1) w moczniku. Do badań zastosowano chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas lub detektorem fotodiodowym. BuNHPS(NH2)2 and MeNHCH2PO(Me)(OH) urease inhibitors were analyzed in mixts. with urea by liq. chromatog. with UV and mass spectrometry detection. Optimum parameters of the anal. were detd. Amoniak trafia do atmosfery z produkcji rolnej (nawozy nieorganiczne) oraz z prod[...]

Effect of sample preparation on the determination of undesirable compounds in berries fruit seeds matrix. Wpływ przygotowania próbki na oznaczanie związków niepożądanych w matrycy nasion owoców jagodowych


  Samples of blackcurrant and their oil exts. were analyzed for pesticides by liq. and gas chromatog. The liq. chromatog. was more efficient than the gas chromatog. Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad oznaczaniem pestycydów w surowcach i produktach roślinnych. Porównano wyniki analiz technikami LC-MS/MS i GC-MS. Do przygotowania próbek użyto metod SPE i QuEChERS oraz zbadano wpływ tych metod na wyniki badań. Nasiona owoców jagodowych i ekstrakty z tych nasion ze względu na swój skład oraz właściwości są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym oraz spożywczym. Oprócz oznaczania w nich substancji wartościowych ważne staje się także monitorowanie substancji niepożądanych, takich jak pestycydy, które poprzez swoje kancerogenne, mutagenne i teratogenne właściwości są substancjami niebezpiecznymi1-3). Ważnym etapem w oznaczaniu tych związków jest przygotowanie próbki, nierzadko problematyczne, ze względu na złożoną matrycę nasion owoców jagodowych. Wymagana zatem jest analiza przy użyciu odpowiednich metod analitycznych, w której trzeba zmierzyć się z różnorodnością rozpuszczonych zanieczyszczeń obok substancji głównych. Biorąc pod uwagę dopuszczane aktami prawnymi małe limity zawartości związków niepożądanych i skomplikowaną naturę matryc, w któ-te substancje są obecne, odpowiednie przygotowanie próbek, detekcja oraz identyfikacja na poziomie śladowym, stanowią trudne wyzwania analityczne. Przygotowanie próbki obejmujące wszystkie niezbędne etapy jest czasochłonne, co wpływa m.in. na koszt analizy, dlatego poszukuje się coraz bardziej optymalnych metod oczyszczania. W ostatnim czasie taką możliwość daje zastosowanie bardzo popularnej metody QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, safe) charakteryzującej się zużyciem niewielkich ilości próbki i rozpuszczalników oraz skróceniem czasu przygotowania próbki. Czasami zastosowanie jednej metody oczyszczania nie jest wystarczające. [...]

Determination of aflatoxins in nuts and plant oil extracts by LC-MS/MS method Określanie zawartości aflatoksyn w orzechach i olejowych ekstraktach roślinnych techniką LC-MS/MS DOI:10.15199/62.2016.11.34


  Aflatoxins were extd. with a mixt. of MeOH and demineralized H2O (80:20 by vol.). The eluate was filtred, concd. on immunoaffinity columns and analyzed for aflatoxins content. Com. certified stds. were used to verify the anal. data. Przedstawiono wyniki badań nad oznaczaniem aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w orzechach i olejowych ekstraktach roślinnych. Analizy prowadzono z wykorzystaniem chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS). Przeprowadzono walidację opracowanej metody. Rosnące zainteresowanie konsumentów i podejście prozdrowotne do produktów pochodzenia roślinnego wymusiło na dostawcach surowców oraz producentach żywności, a także na firmach farmaceutycznych i kosmetycznych wykorzystujących surowce i półprodukty pochodzenia naturalnego przeprowadzanie szczegółowej kontroli zawartości substancji niepożądanych. Do substancji tych można zaliczyć aflatoksyny. Są to mykotoksyny wytwarzane przez grzyby rodzaju Aspergillus (kropidlaki). Grzyby te najczęściej rosną na orzechach, pszenicy, kukurydzy i ryżu. Z grupy czterech aflatoksyn (B1, B2, G1, G2) spotykanych w produktach spożywczych najbardziej toksyczna i rakotwórcza dla ludzi jest aflatoksyna B1, zaklasyfikowana przez IARC (International Agency for Research on Cancer) do I grupy związków rakotwórczych. Poziomy aflatoksyn są ściśle regulowane1). Maksymalne dopuszczalne wartości zgodnie z rozporzą-dzeniem mieszczą się w zakresie 2,0-12,0 μg/kg dla aflatoksyny B1 oraz 4,0-15,0 μg/kg dla sumy aflatoksyn w zależności od rodzaju żywności. Aflatoksyny w różnych rodzajach próbek, takich jak orzechy2-4), produkty zbożowe5-8), suszone owoce4, 9) czy przyprawy8, 10, 11), są analizowane z zastosowaniem technik chromatografii cieczowej z detektorem mas10, 11), fluorescencyjnym4, 7) lub fotodiodowym12). Jako metody przygotowania próbek stosuje się ekstrakcję do fazy stałej (SPE)12), metodę QuEChERS11) lub wykorzystuje kolumny powinowactwa immun[...]

A study on fucus extraction by accelerated solvent extraction Badania ekstrakcji morszczynu z metodą przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem DOI:10.12916/przemchem.2014.514


  Dried fucus was extd. with AcMe at 50-150°C for 10-30 min to recover C14-C18 fatty acids. The exts. contained 22-38% of the fatty acids. The extn. yield was by 40% higher than that achieved by Soxhlet extn. The extn. process was evaluated statistically. Przedstawiono wyniki badań ekstrakcji związków lipidowych z suszonego morszczynu (Fucus vesiculosus). Ekstrakcję przeprowadzono z wykorzystaniem metody przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem (ASE?). Jako rozpuszczalnika cennych składników zawartych w morszczynie użyto acetonu. Oszacowano wpływ zmiennych niezależnych na wydajność ekstrakcji oraz zawartość kwasów tłuszczowych w ekstrakcie, wykorzystując metodę powierzchni odpowiedzi (RSM). Glony (algi) to grupa samożywnych organizmów beztkankowych wymagających do życia wilgotnego środowiska1). Żyją w środowiskach wodnych (morza, oceany, wody śródlądowe), ale również w miejscach wilgotnych (gleba i jej powierzchnia, kamienie, pnie drzew, ściany), a nawet na śniegu i lodzie (glony naśnieżne). Wśród glonów występują formy o różnym stopniu zróżnicowania, od jednokomórkowych o rozmiarach kilku mikrometrów do skomplikowanych wielokomórkowych plech o rozmiarach kilkudziesięciu metrów. Z powodu dużej zmienności genetycznej glony potrafią adaptować się do wymagań środowiska (m.in. skład chemiczny wód, temperatura, światło) i dlatego ich naturalne populacje są zróżnicowane morfologicznie, fizjologicznie i biochemicznie. Duża różnorodność biologiczna sprawia, że glony produkują znaczną ilość cennych substancji, m.in. węglowodanów, białek i lipidów. Badania prowadzone w ostatnich latach wykazały, że glony wytwarzają również związki o szerokim spektrum aktywności biologicznej, m.in. przeciwbakteryjnej, przeciwgrzybicznej, przeciwpierwotniakowej, przeciwgruźlicznej, przeciwwirusowej, przeciwcukrzycowej, przeciwzapalnej, cytotoksycznej i przeciwnowotworowej2-4). Są to związki o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle farmaceutycznym, ko[...]

 Strona 1