Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Mrozik"

Aktywne środowiskowo nawierzchnie z betonowej kostki brukowej DOI:10.15199/33.2015.05.27


  W artykule omówiono wybrane rozwiązania materiałowe, takie jak nawierzchnie z elementóważurowych. Szczególną uwagę skupiono na kostce brukowej z nanokrystalicznym dwutlenkiemtytanu (TiO2). Przedstawiono wybrane właściwości tych wyrobów oraz techniczne i ekonomiczne aspekty popularyzacji tej technologii. Słowa kluczowe: ekologia, beton, kostka, fotokataliza.Zmiany, jakich człowiek dokonał w otaczającym środowisku przez budowę infrastruktury, zmuszają do pochylenia się nad problemami zbyt dużej ekspansji i wynikających z niej zaburzeń równowagi ekologicznej. Za koniecznymi zmianami poprawy przemawiają nie tylko wyniki badań środowiskowych powietrza, gleby i wody, ale także społeczeństwo odczuwające skutki zbyt dużej ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Rozwój obszarów wielkopowierzchniowych (placów, parkingów) wykonanych m.in. z materiałów betonowych skupia uwagę na sposobach wykorzystania tego materiału, w społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR - Corporate Social Responsibility) uwzględniającej interesy inwestorów, ochronę środowiska oraz względy prawne. Technologie prośrodowiskowe Obecnie istnieją dwa główne kierunki rozwoju technologii prośrodowiskowych. Pierwsza, to przede wszystkim odpowiedź na wymagania zawarte w rozporządzeniu [1] i miejscowe plany zagospodarowania, którem.in. podkreślają konieczność pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej (PBC) w określonej proporcji do powierzchni całkowitej. Te wymagania spełniają bardzo popularne wyroby betonowe w postaci elementów ażurowych, w których wewnętrzną, pustą przestrzeń można wypełnić szatą r[...]

Stan aktualny i tendencje rozwoju rynku betonowej kostki brukowej


  Galanteria budowlana z betonu wibroprasowanego to obecnie bardzo popularna grupa wyrobów wykorzystywanych do wykonywania nawierzchni komunikacyjnych i obiektów małej architektury. Wprowadzenie do powszechnego stosowania domieszek i dodatków stworzyło praktyczne możliwości modyfikacji składu mieszanek, mających na celu polepszenie parametrów betonu świeżego (mieszanki betonowej) oraz dojrzałego, bądź nadanie wyrobom nowych właściwości użytkowych. Innowacyjne rozwiązania technologiczno- materiałowe umożliwiły ponadto produkcję elementów bardziej estetycznych i trwałych. Przykładem są m.in. wyroby uzyskiwane metodą płukania bądź powierzchniowego łączenia barw. Specyfikacja rynku polskiego W latach 2005 - 2013 nastąpił ogromny wzrost zainteresowania nowymi technologiami w produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. Dzięki dobrej koniunkturze na rynku budowlanym oraz dotacjom unijnym nastąpił największy rozwój sektora budowlanego od czasu transformacji politycznej. Wiele firm, obserwując rozwój największych producentów kostki na rynkach europejskich, podjęło inwestycje umożliwiające wymianę parku maszynowego bądź zakup nowych linii wraz z najnowocześniejszymi technologiami. Obecnie powszechnie dostępne są na rynku technologie, które można pogrupować w następujące kategorie: ● ze względu na technologię produkcji: - standardowa - produkty są jednobarwne na całej powi[...]

Wybrane zagadnienia dotyczące projektowania betonów z kruszywem recyklingowym DOI:10.15199/33.2015.05.25


  Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci beton cementowy stał się najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym. Różnorodność oddziaływań mechanicznych, fizycznych i chemicznych przyczynia się jednak do degradacji struktury tego kompozytu. Z tym związany jest m.in. spadek wytrzymałości, pogorszenie innych cech mechanicznych i użytkowych. Należy podkreślić, iż właściwości kruszywa recyklingowego nie zostały dokładnie zbadane, dlatego prace dotyczące ponownego wykorzystania gruzu betonowego są uzasadnione.Artykuł stanowi próbę scharakteryzowania betonów wykonywanych z kruszywem recyklingowym. Szczególną uwagę poświęciliśmy sformułowaniu zarysu metody projektowania składu betonów wtórnych o z góry założonych właściwościach. Słowa kluczowe: beton, kruszywo, recykling, ochrona środowiska.Nowoczesne społeczeństwa stoją przed niezwykle ważnym zadaniem ograniczenia wpływu działalności ludzkiej na środowisko naturalne oraz gospodarowania nieodnawialnymi surowcami w sposób rozsądny, umożliwiający przyszłym pokoleniom kontynuację rozwoju gospodarczego i technologicznego zapoczątkowanego w XX w. Zagadnienie zrównoważonego rozwoju staje się więc punktem wyjścia do poszukiwań nowych strategii wykorzystania dostępnych zasobów, przy jednocześnie oszczędniejszym zużyciu energii i mniejszych nakładach materiałowych. Niezwykle istotnym aspektem jest również gospodarka odpadami, które dzięki rozwojowi współczesnej technologii nadają się do ponownego włączenia do obiegu produkcyjnego. Wykorzystanie gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki budynków do wznoszenia nowych obiektów, niesie wymierne korzyści w postaci ograniczenia zużycia kruszyw naturalnych, a także ekonomicz[...]

Właściwości betonów lekkich na bazie regranulatu polistyrenu ekspandowanego DOI:10.15199/33.2017.05.42


  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zagospodarowania odpadu regranulatu polistyrenu ekspandowanego (EPS) do produkcji betonów lekkich. Opisano zależność pomiędzy ilością odpadu dodawanego do mieszanki betonowej a wytrzymałością na ściskanie i gęstością pozorną uzyskanego kompozytu cementowego.Wykonano dwie serie badawcze mieszanek betonowych. W pierwszej objętość regranulatu EPS zmieniano na rzecz kruszywa drobnego przy stałej ilości zaczynu. W drugiej objętość regranulatu EPS była rekompensowana objętością zaprawy o stałych proporcjach kruszywa, wody i spoiwa. Obie serie potwierdzają, iż wytrzymałość na ściskanie i gęstość pozorna kompozytów cementowych zmniejszają się wraz ze wzrostem ilości dodawanego odpadu. Ponadto badania wskazują, że lekkie betony konstrukcyjne na bazie regranu[...]

Dodatki mineralne w produkcji wibroprasowanych elementów betonowych


  Wartykule przedstawiono badania dodatków mineralnych stosowanych w produkcji wibroprasowanych elementów galanterii betonowej. Oprócz powszechnie stosowanych dodatków, czyli mikrokrzemionki oraz popiołówlotnych, omówionomodyfikację struktury betonu odpademw postaci pyłów pochodzących z produkcji kruszyw łamanych. Jest to dodatek zdobywający obecnie coraz większą popularność. Wykazano, że istnieje proporcjonalna zależność pomiędzy wytrzymałością zaprawy oznaczaną na normowych beleczkach a wytrzymałością betonu wibroprasowanego. W pierwszym etapie przeprowadzono serię badań reaktywności tych dodatków.Wykorzystanowtymcelu procedury oznaczania klasy cementuwg normyPN-EN196-1:2006Metody badania cementu -Część 1:Oznaczaniewytrzymałości.Zestawienie zaprawużytych do badań przedstawionowtabeli 1.Do oznaczenia użyto piasku o uziarnieniu zbliżonym do normowego. Badania polegały na określeniu względnego przyrostu 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie fz,d beleczek wykonanych z zaprawy z dodatkami w stosunku do analogicznej cechy zaprawy z czystym cementem fz. Pozwoliło to oszacować reaktywność poszczególnych dodatków (tabela 2). W celu określenia wpływu dodatków na modyfikację struktury betonu wibroprasowanego zrealizowano próbne recepturymieszanek. Do badań użyto popiołówlotnych oraz pyłówkamiennych, natomiast pominięto w analizie wytrzymałości pyły krzemionkowe ze względu na duży stan wiedzy na ich temat [2], [3] oraz wysoki koszt produkcji na skalę przemysłową. Gotowe wyroby (kostka brukowa) przebadano pod względem wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg normy PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa - [...]

Proekologiczna kostka brukowa


  Proekologiczna kostka brukowa jest produktemprzyjaznymśrodowisku dziękimożliwości utleniania i redukcji szkodliwych związków (tlenków azotu NOx) zawartych w powietrzu. Innowacyjność tego produktu tkwi w niestandardowymskładzie chemicznym betonu, który jest wzbogacony nanokrystalicznym dwutlenkiem tytanu (TiO2). Zachodząca na powierzchni gotowego produktu fotokataliza, podczas której czynny TiO2, w obecności promieni UV pochodzących z promieniowania słonecznego, powoduje utlenianie szkodliwych tlenków azotu do postaci nieszkodliwych dla człowieka jonów azotanowych (NO3 -). Ponadto kostkama właściwości samoczyszczące, wynikające z tzw. superhydrofilowości TiO2, która sprawia, że na powierzchni betonu pojawia się bardzo cienka warstwa filmu wodnego. Zapobiega to narastaniu zanieczyszczeń i umożliwia ich łatwe usuwanie przy kontakcie z wodą [2, 4]. Wynika z tego, że jest to produkt reprezentujący najnowsze osiągnięcia nauki. Nie jest to jednak gwarantem skutecznego wprowadzenia produktu na rynek, gdyż tego typu innowacje wiążą się z reguły (przynajmniej początkowo) ze zwiększonymi kosztami produkcji. Nie da się racjonalnie wdrożyć nowej technologii bez pogłębionej analizy technicznej procesu wytwarzania, oceny ekonomicznej zarówno samego procesu produkcji, jak i aktualnego stanu rynku, na który dostarczamy dan[...]

Defekty wibroprasowanych elementów betonowych DOI:10.15199/33.2014.12.14


  W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę defektówwibroprasowanych elementów betonowych stosowanych w mostownictwie, takich jak m.in. kostka brukowa, obrzeża, krawężniki. Zaproponowano klasyfikację defektów uwzględniającą przyczynę ich wystąpienia i intensyfikacji. Omówiono najczęstsze przyczyny degradacji oraz ich wpływ na trwałość i estetykę wykonanej nawierzchni. Ponadto zaproponowano kierunek optymalizacji technologicznych zapewniających możliwość przeciwdziałania określonym defektom i wskazano, które z nichmogą wynikać z niewłaściwego składu ilościowego i jakościowego mieszanki oraz przebiegu procesu produkcyjnego, a które są zjawiskiem całkowicie normalnym i niejednokrotnie przejściowym. Słowa kluczowe: beton wibroprasowany, kostka, nawierzchnia, trwałość. Abstract. This article presents a detailed characterization of defects of vibropressed concrete elements used in bridge building industry, such as: paving, curbs and watercourses. Authors proposed classification of defects with regard to their causes. These causes of degradation has been discussed and the impact on durability and aesthetics has been assessed.Authors proposed technological solutions for prevention of specified defects. It has been shown, which of them can be the result of improper quantitative and qualitative mix composition, and which are perfectly normal and often transient occurrence. Keywords: vibropressed concrete, brick, pavement, durability.Wostatnich latach wibroprasowana kostka brukowa zdobyła dużą popularność wśród materiałów przeznaczonych do wykonywania nawierzchni komunikacyjnych. Bogactwo dostępnych barw, kształtów oraz faktur stwarza obecnie praktycznie nieograniczonemożliwości kształtowania przestrzeni architektonicznej. W ostatnim dziesięcioleciu [...]

Wybrane problemy nowoczesnej technologii betonu DOI:10.15199/33.2015.05.29


  Kompozyty cementowe to stale rozwijana i unowocześniana grupa materiałów budowlanych. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci prężny rozwój technologii betonu uwarunkowany był przede wszystkim wprowadzeniem domieszek chemicznych i dodatków mineralnych. Coraz powszechniej stosowane są betonywysokowartościowe o polepszonychwłaściwościach mechanicznych i użytkowych. Artykuł stanowi próbę wskazania wybranych, istotnych problemów współczesnej technologii betonu. Autorzy dokonali zwięzłego przedstawienia metod projektowania składumieszanki betonowej, podejść stosowanych w modelowaniu struktury betonu oraz scharakteryzowali grupę kompozytów wykonywanych na bazie zaczynów o ekstremalnie niskim stosunku wodno-cementowym. Słowa kluczowe: beton, wysokowartościowy, samozagęszczalny, technologia.Technologia betonu jest dziedziną, która rozwija się w bardzo szybkim tempie. Liczne modyfikacje składu (np. stosowanie domieszek, dodatków czy włókien stalowych) oraz wpływanie na strukturę betonu powodują znaczną poprawę jego parametrów. Działania te umożliwiają produkcjęm.in. betonów samozagęszczalnych, wysokowytrzymałościowych i ultrawysokowytrzymałościowych. Te ostatnie, o wytrzymałości powyżej 150MPa, zostały wykorzystane m.in. do budowy mostu dla pieszych w Sunyudo (fotografia) oraz mostu Sakata-Mirai [1]. Ważnym elementem w technologii betonów stała się również ochrona środowiska. Przykładem tego mogą być betony proekologiczne, m.in. z dodatkiem TiO2, które przez proces fotokatalizy redukują z powietrza szkodliwe związki chemiczne (tlenki azotu NOX) [2]. Wymienione aspekty orazmożliwości wynikające z zastosowania nowoczesnych betonów dowodzą, że materiał ten z całą pewnością jest rozwiązaniem przyszłościowym. Tendencje pokazują, że konstruktorzy powoli odchodzą od tradycyjnych betonów recepturowych na rzecz betonów projektowanych. Oznacza to, że beton w przyszłości będzie materiałem dostosowanym do wymaganych cech fizycznych, zamiast [...]

Problemy związane z rewitalizacją historycznych konstrukcji wsporczych na przykładzie Chaty Chrystkowskiej DOI:10.15199/33.2017.05.15


  Wartykule, na podstawie studiumpojedynczego przypadku, tj. pomennonickiej chatywChrystkowie, przedstawiono problemdotyczącywielu obiektówhistorycznych,wprzypadku których zadecydowano o naprawie (wymianie) tylko tych elementów, których zewnętrznywygląd świadczy o ich uszkodzeniu lub znacznymzużyciu technicznym. Podstawą takich działań jest ograniczenie dominimumingerencjiw" atrakcyjność" historyczną obiektów, które niekonieczniemuszą być zabytkami.Problememnatomiast zbyt często bywa powierzchowna ocena stanu faktycznego obiektu jako całości i ograniczenie do minimum zakresu naprawy, bez uwzględnienia wpływu takich działań na jego trwałość i dalszą eksploatację. Słowa kluczowe: renowacja, rewitalizacja, fundamenty, słupy, drewno, postarzanie.Podstawą do podjęcia prezentowanej tematyki była konieczność rewitalizacji budynku Chaty Chrystkowskiej, pochodzącej z drugiej połowy XVII w., która w rzeczywistości została ograniczona do elementów posadowienia podcienia budynku i wymiany odcinków słupów długości ok. 30 cm. Prace przeprowadzono na podstawie uzgodnionej z konserwatorem zabytków dokumentacji projektowej [2]. Budownictwo tradycyjne jest nierozerwalnie związane z: jakością,[...]

Prefabrykaty ścienne z kompozytów styrobetonowych - od idei do prototypu DOI:10.15199/33.2018.12.10


  Aktualne trendy w rozwoju budownictwa kubaturowego wyznaczają producentommateriałów budowlanych nową perspektywę, w której, aby przetrwać globalną rywalizację, należy sięgać po niekonwencjonalne rozwiązania. Główne wymagania rynku to skrócenie czasu budowy i zmniejszenie kosztów z jednoczesnym spełnieniem określonych prawem standardów dotyczących bezpieczeństwa, oszczędności energii i komfortu użytkowania. Współczesne budownictwo musi również, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dbać o rozsądne gospodarowanie odpadami budowlanymi. Obecnie duży problem stanowią odpady styropianowe (EPS). Ze względu na wielkogabarytowość i różny kształt, mały ciężar objętościowy, duże koszty transportu i niewielkie koszty produkcji, powszechnie panuje opinia o braku zasadności racjonalnego zagospodarowania EPS. Niestety z powodu utrudnionej biodegradacji przechowywanie tych odpadów na składowiskach jest mało efektywne, zaś ich spalanie emituje znaczą ilość dwutlenku węgla do środowiska. Idea nowego prefabrykatu Grupa naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przy[...]

 Strona 1