Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna WYPART"

Wpływ warunków hartowania na strukturę blach ze stali konstrukcyjnej S690QL


  W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych wpływu procesu hartowania blachy grubej ze stali S690QL na zmiany struktural- ne. Symulacje komputerowe przeprowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego Forge3D, bazującego na metodzie elementów skończonych. Odwzorowano warunki obróbki cieplnej blach ze stali S690QL prowadzonej w warunkach przemysłowych. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów określono procentowy udział składników strukturalnych powstałych w wyniku hartowania. Weryfikację uzyskanych danych przeprowadzono podczas fizycznych symulacji z wykorzystaniem dylatometru DIL 805A/D. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły określenie wpływu warunków hartowania na zmiany struktury zachodzące w badanej stali. The paper presents the results of the numerical tests of the hardening process influence on structural changes in S690QL steel plates. Computer simulations were performed using a computer program Forge3D, based on the finite element method. Heat treatment conditions of the steel plate modeled industrial environments of the process. On the basis of experiments determined percentage factor structures share resulting from the hardening. Verification of the obtained results during the physical simulation were performed using a dilatometer DIL 805A/D. The influence of hardening conditions on microstructure plate were determinate. The results of the study allowed to determine the influence of the change structures occurring in the examined steels hardening conditions on its structure. Słowa kluczowe: hartowanie, stal konstrukcyjna, mikrostruktura, walcowanie blach, obróbka cieplna Key words: hardening, constructional steel, microstructure, sheets rolling, heat treatment.Wprowadzenie. Blachy grube ze stali S690QL po obróbce cieplnej są wykorzystywane jako materiał konstrukcyjny między innymi: w budowie statków, konstrukcjach mostów, [...]

 Strona 1